کد خبر: 5549
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۳۹۳

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درهفته تعاون:‏ تقویت تعاونی ها منوط به احیای وزارت تعاون

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درهفته تعاون:‏ تقویت تعاونی ها منوط به احیای وزارت تعاون

نماينده مردم فومن و شفت جايگاه تعاوني ها را در اقتصاد مقاومتي چندان پررنگ ندانست و تقويت تعاوني ها را منوط به احياي وزارت تعاون دانست .‏

ناصرعاشوري عضو کميسيون اقتصادي با تبريک هفته تعاون گفت : در سه فصلي که در قانون اساسي پيش بيني شده است اقتصاد کشور طراحي شده است و اين سه فصل شامل سه فصل خصوصي ، دولتي و تعاوني است که به نظر مي رسد توجه لازم به بخش تعاوني کشور نشده است .‏
وي افزود : با توجه به برنامه توسعه پنجم که پيش بيني کرده است که سهم تعاون از سرمايه ملي افزايش يابد و عنايت به اينکه در دولت گذشته وزارت تعاون در دولت گذشته ادغام شد تعاون در اقتصاد نقش پررنگي را به خود نگرفت . ‏
عضو کميسيون اقتصادي مجلس تصريح کرد : واقعيات آن است که بخش تعاون همچنان مغفول باقي مانده است و اين امر در يک بخش به ساختار و نظام هاي اقتصادي ما بر مي گردد و در بخش ديگر نيز به فرهنگ عمومي مردم کشور بر مي گردد که روحيه کارهاي جمعي و مشارکتي و تعاوني ندارند . ‏
وي نبود اين روحيه را موجب کاهش توفقيات در اين بخش دانست و گفت : متاسفانه ما در اين بخش بيشتر شاهد اختلاف نظر ها و اختلاف راي هستيم و دليل آن پايبندي کمتر به قدر و سهم خودمان است . ‏
عاشوري با بيان اينکه در بسياري از کشورها فرهنگ تعاون نهادينه شده است و کساني که سهم کمتري دارند مدعي مديريت تعاوني ها نيستند افزود : متاسفانه ما کمتر در اين زمينه تقليد کرده ايم کمتر به اين نکته پايبند هستيم که هر کس بايد به اندازه سهم خودش در اداره تعاوني ها سهم داشته باشد .‏
نماينده مردم فومن و شفت اظهار داشت : آمار نشان مي دهد که تعاوني هاي خانوادگي ، فاميلي و کوچک موفق هستند . ‏
وي پيشنهاد کرد : براي رونق گرفتن تعاوني ها بايد وزارت تعاون را مجدداً احياء کنيم و يا سازمان مستقلي را تشکيل دهيم که بتواند تعاوني ها را سازماندهي کرده و بانک تعاون مي تواند خدماتي را به اين بخش ارائه کند تا اين بخش سرمايه خود را افزايش دهد . ‏
عاشوري در خصوص بي توجهي مجلس و دولت به مبحث تعاوني ها گفت : همين ادغامي که انجام شد در جهت تقويت تعاوني ها انجام نگرفت و کارشناسي شده نبود که بر اساس مطالعه سطحي انجام گرفت .‏
وي افزود : حجم کار وزارت کار ، رفاه و تعاون اجتماعي بالا است و به اندازه 3 وزارت خانه است و در اين ميان کار تعاوني ها مغفول مانده و در ديگر موارد حل شده است . خود وزارت کار سابق مشتقات ، معاونت هاي و سازمانهاي متفاوتي را شامل مي شد و اگرچه آقاي ربيعي از وزراي بسيار خوب دولت هستند اما اين حجم کار در حد يک وزارت خانه نيست .‏
عضو کميسيون اقتصادي خانه ملت خاطر نشان کرد : ما نيازمند کمک کار بخش تعاون هستيم تا کار اين بخش را تسريع کرده و سرعت ببخشد و بتواند سرويس ها و تسهيلات ويژه اي را براي اين بخش فراهم کند . ‏
عاشوري با اظهار تاسف از اينکه بسياري از وزارت خانه هاي کشور حرکتي لاک پشتي دارند گفت : ما براي بخش تعاون کشور نيازمند چابکي و سرعت عمل بيشتري هستيم تا بتوانيم اين بخش از اقتصاد کشور را فعال کنيم .‏