کد خبر: 11660
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۴

عدم ادغام “میزان” با بانک صادرات

عدم ادغام “میزان” با بانک صادرات

مدیر عامل بانک صادرات ایران اعلام کرد که قرار شده تا برای موسسه مالی و اعتباری “میزان” یک هیات تصفیه تشکیل و پس از جمع آوری اموال، دارای هایی آن موسسه به حساب بانک صادرات واریز شود و افزود که بانک صادرات نیز این وجوه را طبق لیست به حساب سپرده گذاران این موسسه واریز خواهد کرد.

اسماعیل لله گانی، ادغام موسسه مالی و اعتباری میزان با بانک متبوع خود را رد کرد و به نسیم افزود: فعالیت مهم هیات تصفیه، فروش اموال و واریز وجوه آن به حساب بانک صادرات با هدف تصویه با سپرده گذاران این موسسه خواهد بود و ادامه داد که بانک صادرات کاری با دیون معوق موسسه میزان ندارد.وی، درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت که موافق انجام کار کارشناسی دراین زمینه بوده و تصریح کرد که با توجه به کاهش نرخ تورم، انجام کار کارشناسی دراین زمینه ضرورت بیشتری دارد.للگه گانی از کاهش بخشی از فعالیت بنگاه داری بانک متبوع خود درسال گذشته خبرداد و اذعان داشت که نمونه بارز این کاهش بنگاه داری، فروش بخشی از سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر بوده که قرار است در سال جاری نیز خروج از بنگاه داری توسط بانک صادرات به صورت جدی دنبال شود.به گفته مدیر عامل بانک صادرات،اراده این بانک،کاهش بنگاه داری تا رسیدن به حد مجاز مد نظر بانک مرکزی بوده و تصریح کرد که با توجه به درآمد زایی بانک صادرات و فضای اقتصادی کشور فروش دارایی ها به مرور در دستورکار قرار خواهد گرفت.