کد خبر: 109377
تاریخ انتشار: ۰۱ شهریور ۱۳۹۹

عدس ۱۰۶ درصد گران شد

عدس ۱۰۶ درصد گران شد

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از فارس، مرکز آمار ایران متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی بهار ١٣٩٩ را منتشر کرد. در بخش غلات، در سه ماهه اول سال ١٣٩٩، متوسط قیمت گندم ٢۴٩١٢ ریال و متوسط قیمت جو ٢٠١۶٩ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۴,٨ درصد و ١٣.٠ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش حبوبات، در سه ماهه اول سال ١٣٩٩، متوسط قیمت نخود ٧٠۵١٩ ریال و متوسط قیمت عدس ١١۴٨١۶ ریال بوده که نخود نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٧,۵ درصد افزایش و عدس نسبت به فصل مشابه سال قبل١٠۶.٧درصد افزایش داشته اند. در بخش محصولات جالیزی، در بهار سال ١٣٩٩، متوسط قیمت هندوانه ١٨٠١٨ خربزه ٢٩۵٨٨ و خیار ٢٣٢۴١ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١١٢,٧ ، ١۵.٢ و ٨.٠ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش سبزیجات، در سه ماهه اول سال ١٣٩٩، متوسط قیمت سیب زمینی ١٨١۵٧، پیاز ٢١٣٣۴ و گوجه فرنگی ١٣٩٨١ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٩,٧، ۴٢.۵ و٣٧.٢ درصد کاهش داشته‌اند. در بخش محصولات علوفه‌ای، در بهار سال ١٣٩٩، متوسط قیمت یونجه ٢٠٩٢٠ و کاه ۴١۵٢ ریال بوده که به ترتیب نسبت به بهار سال قبل ٢٣,۶ و ٣۶.٢ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، در سه ماهه اول سال ١٣٩٩، متوسط قیمت زردآلو ١١۴٣٧۵ و متوسط قیمت آلبالو ٩١۵۵١ ریال بوده که به ترتیب نسبت به بهار سال قبل ۴۶,۴ و ٢۵.۴ درصد افزایش نشان می دهد و متوسط قیمت هلو ۵٣٢٧٨ بوده که ١٢.۶ درصد افزایش داشته است. در بخش میوه‌های دانه‌دار، در بهار سال ١٣٩٩، متوسط قیمت سیب درختی ٨١٢٣٠ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣۴,۴ درصد افزایش یافته است.

در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه اول سال ١٣٩٩، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ٣٩۵٠٢۶ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ٢٩٧١١۴ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨,٣ و ١٨.۵ درصد کاهش داشته‌اند. در بخش فراورده‌های دامی سنتی، در بهار سال ١٣٩٩، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ٨٧٩٠٨ ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل ۶٣,٢ درصد افزایش داشته است و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ٢۴٩٧٧ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٢.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش هزینه های خدمات ماشینی، در سه ماهه اول سال ١٣٩٩، هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی آبی ٣۴٧٢۶٢٧ ریال و هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی دیم ٢٣۴٣٣٩۵ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣۶,٧ و ۴۵.٨ درصد افزایش داشته‌اند. در بخش دستمزد نیروی کار، در بهار سال ١٣٩٩، دستمزد کارگر میوه چین مرد ١٠٢۶٩۵٣ریال بوده که نسبت به سال قبل ۵٨,١ درصد افزایش داشته و دستمزد کارگر میوه چین زن ١١٠٠٩۵۴ ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل ١٠٨.۴ درصد افزایش داشته است.

همچنین، دستمزد کارگر وجین کار و تنک کار مرد ١٠٩٧٩٩٢ ریال و دستمزد کارگر وجین کار و تنک کار زن ١١۵٨٣۴١ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٣.١ و ٣۴.٣ درصد افزایش داشته‌اند.