کد خبر: 99151
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

ضرورت مدیریت حوادث انسان ساز و بلایای طبیعی با رویکرد استراتژیک و اجرایی

ضرورت مدیریت حوادث انسان ساز و بلایای طبیعی با رویکرد استراتژیک و اجرایی   حمیدرضا حاجی اشرفی_کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ضرورت مدیریت حوادث انسان ساز و بلایای طبیعی با رویکرد استراتژیک و اجرایی   خاطره تلخ حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو از یاد هیچیک از هموطنان نمیرود و پس از حادثه مذکور ،دولت یازدهم دستور تهیه  گزارش جامع این حادثه را داد و گزارش تهیه، اما از پیشنهادات اصلاحی ،راهکارها و برنامه های دولت برای پیشگیری از تکرار وقایع مشابه و اقدامات اجرایی اطلاعات موجزی تاکنون از گزارش مذکور در اختیار کارشناسان مرتبط حوزه های مختلف قرار نگرفته که از حیث بهره برداری آموزشی و عینی سازی اصول پیشگیری و طراحی پوشش های بیمه ای این اطلاعات حایز اهمیت است. بارشهای سیل آسای ادواری دوره بازگشت طولانی،اواخر اسفند ۹۷ و فروردین و ریزش برفهای سنگین اوایل اردیبهشت ۹۸موجب شد،  رییس دولت دوازدهم دستور تشکیل کمیته بررسی علل وقوع سیل و تهیه گزارش به سرپرستی دانشگاه تهران و اساتید فن را صادر نماید ‌.گویا قرار است این کمیته همچون گزارش پلاسکو از زوایای مختلف به بررسی موضوع و ارائه پیشنهادات کارشناسی و تخصصی اقدام کند. اینکه از اساتید دانشگاهها دعوت به تهیه گزارش گردیده بعلت بی طرفی و نگرش علمی و دقت در انجام امور توسط این اشخاص ،اقدامی ارزنده است و مسلما اعضای این کمیته از اساتید دانشگاهها و دستگاههای اجرایی مناطق حادثه دیده و هموطنان آسیب دیده با مشاهدات میدانی و مصاحبه های حضوری و سوابق کتابخانه ای نسبت به سه مرحله: ۱- اقدامات اجرایی مثبت و منفی موثر در کاهش یا افزایش حوادث و خسارتهای رخداده ، طی سالهای اخیر ۲ - اقدامات امدادی وسیع انجام شده در زمان وقوع بارش های شدید و جاری شدن سیل ها و آب گرفتگی ها با ارزیابی کمی و کیفی عملکرد سازمانها و همیاری مردم و تاب آوری حادثه دیدگان در مناطق مختلف در حین و بعد از حادثه را مد نظر دارند. ۳- اقدامات دوره بازسازی و ارزیابی زیانهای مالی و جانی بعنوان خسارتهای آشکار و زیانهای پنهان (عدم النفع) و تبیین دقیق روشهای احیا و جبران خسارتها و طرحهای حمایتی از خانواده ها و مشاغل در بخش های اجتماعی و اقتصادی مختلف در مناطق حادثه و خسارت دیده از وظایف بسیار مهم این کمیته در متن تنظیمی این گزارش ملی و مورد انتظار کارشناسان حوزه های مختلف و نقشه راه آتی مدیریت ریسک کشور در قبال مخاطرات طبیعی است. تردیدی وجود ندارد ،هدف از تشکیل کمیته بررسی سیل ،آسیب شناسی و اصلاح وضع موجود (که قطعا بر اساس سخنان اخیر مسئولان ارشد سازمانهای تصمیم گیر کشور ، شرایط و شیوه های کنونی در جلوگیری ،کنترل و مقابله با حوادث طبیعی اکنون مطلوب نیست) جهت طراحی وضعیت مطلوب و مدیریت جامع تر در مراحل پیشگیری - کنترل - بازسازی بهینه در شرایط حوادث تکراری احتمالی آینده  میباشد ، لیکن تحقق این تصمیم به جدیت و تداوم مصرانه اقدامات اصلاحی بر اساس رویکرد توسعه پایدار امکانپذیر است . آنچه از منظر کارشناسان حوزه مطالعات ریسک و بیمه مهم و در فروردین و اردیبهشت ۹۸ عینا مشاهده شد، بدلیل پیش بینی پدیده ال نینو (تغییرات آب و هوایی شدید) در ایران و خاورمیانه طی سالهای آتی با تواتر و شدت متفاوت خسارتهای ناشی از این ریسک ، بر اساس نظریات ابرازی از سوی کارشناسان آب و هوا شناسی، تغییرات اقلیمی در خاورمیانه در اشکال مختلف(خشکسالی و بارشهای شدید برف و باران و سیل در حوضه های آبریز و مناطق در زمانهای مختلف)با پراکندگی سطح کشور از این پس وجود دارد. لذا از کمیته بررسی و تهیه  گزارش سیل ، انتظار میرود ،علاوه بر این رخداد ،کلیه مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی که در سالهای بعد نیز ،ایران را تحت تاثیر حوادث نامطلوب قرار میدهند ،مد نظر کمیته در ارائه پیشنهادات اجرایی به دستگاههای اجرایی ذیربط باشد. امیداست ،این کمیته با تاسی از رویکرد مدیریت ریسک استراتژیک،بررسی و تدوین برنامه و تاسیس سازمان مدیریت ریسک ملی ،بعنوان بازوی اجرایی در کنترل و طراحی فرآیند عملیاتی مراحل سه گانه مورد اشاره ،مدیریت مخاطرات حوادث طبیعی در آینده بعنوان یک راهبرد اصولی و پایدار کشور را مد نظر قرار دهد. بدون کمترین تردید و حسب نتایج موجود، تجربیات و سرمایه بسیار وسیع و توانمند صنعت بیمه بازرگانی دنیا از سالیان گذشته  در سطح جهانی و صندوقهای حمایتی ملی در قبال ریسک های مخاطرات طبیعی که قاعدتا بطور جدی در گزارش مذکور و عزم دولت برای جبران اینگونه خسارتها بصورت جامع در نظر گرفته میشود ،گزارش نهایی کمیته بررسی سیل قاعدتا  حاوی راهکارهای پیشنهادی جهت سازماندهی مدیریت ریسکهای طبیعی و انسان ساز در قبال این مخاطرات در راستای ارتقا و آموزش سطح دانش ایمنی وتاب آوری ملی- احیا، در زمان- قبل و حین و بعد از وقوع حوادث بعنوان نتیجه غایی گزارش است.