کد خبر: 5990
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۳
گروه : ایران

شتاب رشد علمی کشور نباید به هیچ بهانه‌ای کاهش یابد

شتاب رشد علمی کشور نباید به هیچ بهانه‌ای کاهش یابد

گروه اخبار ايران: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در آستانه آغاز دوره جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، با صدور حکمي،

بر مديريت راهبردي چالش‌هاي حوزه فرهنگ با "استفاده کامل و کارآمد و هم افزا از همه فرصت ها و ظرفيت ها"، "مهار تهديدها و آسيب ها با نگاه حکيمانه و معقول" و "مواجهه‌ي هوشمندانه با معارضه‌هاي مهاجمان و ستيزه گران" بعنوان تکاليف اصلي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي تأکيد کردند.
ايشان همچنين 7 اولويت کاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي از جمله پيگيري تصميمات و مصوبات قبلي و اجراي سريع آنها، مواجهه فعال و مبتکرانه با جبهه بندي هواداران فرهنگ انقلابي و اسلامي و معارضان عنود آن، پيگيري جدي پيشرفت و شتاب حرکت علمي و فناوري، و تحول و نوسازي در نظام آموزشي و علمي کشور بويژه تحول در علوم انساني را مشخص کردند و 3 عضو حقوقي جديد را به مجموعه اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزودند.
متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامي به اين شرح است: فلسفه وجودي شورايعالي انقلاب فرهنگي، فهم و تبيين و تثبيت و انفاذ ماهيت فرهنگي انقلاب اسلامي و بازآرايي مداوم جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي و پايش پيشرفت هاي فرهنگي کشور متناسب با ظرفيت ها و شايستگي هاي عظيم ايران اسلامي و انقلابي است.
مديريت راهبردي چالش هاي اين حوزه با "استفاده کامل و کارآمد و هم افزا از همه فرصت ها و ظرفيت ها" و نيز "مهار تهديدها و آسيب ها با نگاه حکيمانه و معقول" و "مواجهه ي هوشمندانه با معارضات مهاجمان و ستيزه گران" از جمله تکاليف اصلي اين شورا است. عرصه هاي کليدي و اساسي همچون توليد علم، سبک زندگي، آموزش و پژوهش، فرهنگ عمومي، مهندسي فرهنگي، حوزه هاي مهمي هستند که ساماندهي آن در جمهوري اسلامي به شورايعالي انقلاب فرهنگي سپرده شده است.
التزام شورايعالي انقلاب فرهنگي به نام و عنوان خود، شرط موفقيتش در مأموريت هاي خطيري است که بر عهده ي آن گذاشته شده است.
با توجه به پايان يافتن دوره اي ديگر از مسئوليت شوراي عالي انقلاب فرهنگي و در آستانه آغاز دوره اي جديد اعضاء حقوقي و حقيقي اين شورا همچون دوره ي گذشته با اضافه شدن معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده و رئيس دفتر تبليغات اسلامي به اعضاي حقوقي براي يک دوره ? ساله ديگر منصوب مي گردند.
لازم مي دانم از زحمات و تلاشهاي بي وقفه و مثمرثمر رئيس و اعضاء محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دبير محترم و دبيرخانه شورا طي اين دوره قدرداني و تشکر و نکات و موارد ذيل را به عنوان اولويت هاي کاري شورا در دوره جديد اعلام نمايم:
با وجود تلاشهاي خوب شورا در پيگيري اولويت هاي ابلاغي در سالهاي گذشته، امروز اولويت اصلي شورا تحقق و اجراي سريع و کامل تصميمات و مصوبات و پيگيري آنها تا حصول نتيجه کامل مي باشد.
با توجه به جبهه بندي جدي ميان هواداران فرهنگ انقلابي و اسلامي و معارضان عنود با انگيزه ي آن، شورايعالي انقلاب فرهنگي بايد با برخورد فعال و مبتکرانه با اين جبهه بندي آشکار فرهنگي، دلبستگان فرهنگ ديني و انقلابي را در داخل و خارج کشور دلگرم و اميدوار و مطمئن و معارضان را نگران و نااميد کند.
با توجه به رويش هاي معتنابه و جوشش هاي فراوان فعاليت هاي فرهنگي در سطوح مردمي، خصوصاً جوانان مؤمن و انقلابي، دستگاههاي فرهنگي نظام و در رأس آنها شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد نقش حلقات مکمل و تسهيل گر و الهام بخش را در فعاليت هاي خودجوش و فراگير مردمي عرصه فرهنگ براي خود قائل باشند و موانع را از سر راه آنها کنار بزنند.
ارتقاء کمي و کيفي مصرف و توليد محصولات و کالاهاي فرهنگي جز با سياستگذاري هاي درست و اقدام پيگير و مستمر و به صحنه آوردن همه ي ظرفيت هاي ملي اين عرصه، ممکن نخواهد شد. باز مهندسي ساختار فعاليت ها و مديريت هاي فرهنگي با چنين رويکردي لازمه موفقيت در اين آوردگاه تاريخي فرهنگي است. شورايعالي بايد بتواند همه ظرفيت هاي نرم افزاري و سخت افزاري و منابع انساني حوزه فرهنگ را متناسب با شرايط پيش گفته، بازآرايي و هم افزا کند.
پيگيري جدي پيشرفت و شتاب حرکت علمي و فناوري کشور يکي از اساسي ترين اولويت هاي کشور است که شوراي عالي انقلاب فرهنگي در آن نقش جدي دارد. بحمدالله با تصويب و ابلاغ نقشه جامع علمي کشور، حوزه علم و فناوري نقشه راه خود را يافته، ستاد راهبري نقشه جامع علمي تشکيل شده؛ و حرکت در آن مسير آغاز گرديد و تاکنون آثار و دستاوردهاي خوبي هم در پي داشته است، لازم است اين مسير با جديت و اهتمام بيشتري بويژه از سوي مسئولان در قواي سه گانه و خصوصاً دولت محترم دنبال شود. شتاب رشد علمي کشور نبايد به هيچ بهانه اي حتي اندکي کاهش يابد، بلکه بايد روز به روز بر آن افزوده شود و شورا نيز نقش خود را در نظارت و پايش و راهبري آن بطور جدي و فعال ايفا نمايد.
مهندسي فرهنگي و موضوع تحول و نوسازي در نظام آموزشي و علمي کشور اعم از آموزش عالي و آموزش و پرورش و نيز تحول در علوم انساني که در دوره هاي گذشته نيز مورد تأکيد بوده است، هنوز به سرانجام مطلوب نرسيده است، به تعويق افتادن اين امور خسارت بزرگي متوجه انقلاب اسلامي خواهد کرد، لذا بايد اين امور جدي تر گرفته شده و با يک بازنگري و برنامه ريزي جديد طي مدت زمان معقول و ممکن به سرانجام خود برسد.
تشکيل منظم و به موقع جلسات شوراي عالي و حضور فعال و با مطالعه و سازنده اعضاء بويژه رؤساي محترم قوا در جلسات و مباحث شورا و صرف وقت و همت کافي توسط همه اعضاء بويژه اعضاء حقيقي مورد تأکيد مي باشد.