کد خبر: 101939
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

سیاست انسجام، الزام غرامت و اقدام مشترک ایران

سیاست انسجام، الزام غرامت و اقدام مشترک ایران بهروز رزم آزما-حسابداررسمی-معضل برجام با دوره جمهوری دوازدهم آغاز نگردیده و به پایان نیز نخواهد رسید زیرا مطاعی که آنان می خواهند با منافع ملی ایران در تضاد است . آنان سرکوب تفکرات مسلط بر بینش ملت را مطالبه دارند ، این درحالیست که فکر کشتنی نیست . افکار یادشده از دوران مشروطه تا سپه سالار و از ملی شدن نفت لغایت پیروزی انقلاب از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته و در جمهوریت اسلامی تبلور یافته است .تاریخ نیز گواه بر این امر است که دگرگونی های منطقه نیز بدوا“ نشأت گرفـته از افکار یاد شده بوده که به سرعت و به طور موثر به حدود منطقه ایی تسری یافته است . این امر درمذاکرات قابل حل و فصل نیست زیرا شمع از خانه برون است لیکن آنان اشتباه می پندارند. آری منیت من الزام پرداخـت غرامت را مطالبه می نماید، لیکن آنان در مقابل فروش نفت به طور سلف را جواب می دهند. آنان به غارت ثروت ملی نسل فعلی نیز رضایت ندارند و تضمین وام را از محل درآمدهای تحــقق نیافتــه نسل های آتی مد نظر قرار دارند این امر از موجبات جفا به حقوق ۸۰ میلیون آحاد کشور است علاوه برآن نسل های آتی را نیز شامل می گردد و این روا نیست . آنان موضوع تکراری سفر فرنگ ناصر الدین شاه و اســتقراض وام و تضمین بازپرداخت آن از محل عایدات گمرک ایران را در اندیشــه دارند.( تسلط بر ورود و خروج کالا از ایران ) . اقداماتی که در راستای منافع عمومی نباشد همواره محکوم به شکست است . آنان ایرانی فاقد اسلحه می خواهند این درحالیســت که اسلحه نهان ایرانیان در انسجام و وحدت همگانی و درمشارکت آنان به موجب بند مقدمه حقوق شهروندی ریاست جمهوری است این امر با اجماع روسای سران ارکان نظام قابل حصول و دستیابی است . علی ایحال به منظور تخشیص امور و به اکتفا و به اختصار و منجز و با توجه به مطالب یادشده فوق مطالب ذیل قابل بیان است : ۱-هجمه های تبلیغاتی : گروه ایالات جهانی متحده امریکا (GG.USA) به طورآشکار اخبارداخلی و یا خارجی مربوط به ایران را اخذ وآن را با زاویه دید خویـــش و به طورناقص دراختیار ملت ایران قرارمی دهـــند این اطلاع رســانی رایگان نبوده ودل آنان برای آحاد کشور نمی سوزد آنان به فکر منافع ملی گروه خویش می باشند. این درحالیســت که مطبوعات داخلی اعمم از صوتی و تصویری و مجازی و مطبوعاتی هم این اخبار را به طور شفاف دراختیار قرار نمی دهند . دراین خصوص توجه مقامات صالحه را به تامین بودجه کافی و منطقه امن مطبوعاتی به منظور خلع ســلاح تبلیغاتی گروه مزبور معطوف می دارد. صرف هر هزینه ایی و به لحاظ موارد یادشـده فوق از موحبات انسجام ملی است . ۲-انقلاب و تشکل های مردمی : تشــــکل های مردم نهاد با انقلاب شکل نمی گیرد زیرا در انقلاب آحاد مردم و هیا ت حاکم یکی بوده و بدوا“ سیستم اداری اســـتقرار ندارد با پیروزی انقلاب هیات حاکم مبادرت به ساماندهی سیستم اداری می نماید . درجمهوریت به منظور رابطه سیستم با آحاد کشور و با رعایـت موارد ذیل تشکل های مردم نهاد با رعایت موارد ذیل تشکیل می گردد. الف- تعدادی افراد علاقمند به فعالیت های سیاسی بوده که طبق مقررات قانونی مبادرت به تاسیس احزاب می نمایند. این احزاب بایست درچارچوب قانون اساسی فعالیت نمایند اما تمام مردم سیاسی نیستند. ب- گروهی از مردم دارای علایق اجتماعی بوده و درجهت مورد نظر خویش متشــــکل و درقالب جوامع مبادرت به فعالیت می نمایند. ج- وجه مشترک تشکل های یادشــــــــده وضعیت معیشتی آنان است لذا تشکل های صنفی و اتحادیه های حرف در راستای منافع اعضای آن ایجاد و فعال می گردند. اظهار می دارد هرگونه خواسته ایی خارج از سازمان های یادشده توسط مردم هرج و مرج طلبی و آنارشیست تلقی و پیگرد قانونی دارد. با این اوصاف دولت ها درمقابل شخصیت حقوقی یاد شده مسئول بوده و آنان نیز درمقابل اعضای خویش پاسخگو می باشند. دراین معنی وعبارت مجرم سیاسی ، اجتماعی و معیشتی وجود نداشته و تشکل های یادشــده در مقابل دولت مسئول بوده و با تخلف از قانون حکم به انحلال قانونی آن صادر می گردد. کلید واژه رئوس موارد یاد شده دربند مقدمه حقوق شهروندی بیان گردیده و به صراحت آمده که تحول مزبور نیاز به اراده ارکان نظام را می طلبد. در این خصوص توجه مقامات صالحه را در راستای اتحاد همگانی به مطالب فوق جلب می نماید. ۳-الزام به پرداخت غرامت : ایالات متحده آمریکا در اجرای فرمان صادره منابع مالی کشور را تحریم و قانون منع معاملات و نقل و انتقال را به مورد اجراء درآورده اســت و جرائمی را به منظور ضمانت اجرائی در نظرگرفته و نظام جنگ اقتصادی را برملت ایران مستولی نموده است. بیان می دارد منابع مالی مزبور به دو طریق متعلق به ملت ایران است : الف- بدوا“ نفت مورد منع فروش قرار گرفته که جزء انفال بوده و عایدات آن متعلق به ملت ایران است . ب- سایر کالاها و خدمات : این نوع کالاها از قبیل صادرات و واردات از قبیل صادرات قالی ، پسته و زعفران که به طورمستقیم متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بوده که آنان از این بابت دچار خسران مستقیم گردیده اند. لذا درخواســــــت الزام به پرداخت غرامت به ملت ایران که بالغ بر چند صد میلیارد دلار برآورد می شود طرح موضوع  فوق از طریق دادگاه های درون و برون مرزی قابل دستیابی و مطالبه اسـت لذا تقاضای مطالبه زیان های وارده به ملت از طریق مراجع قضائی صالحه داخلی و بین المللی و اخذ آن از وجاهت قانونی برخوردار است ، انسجام و اتحاد ملت اینگونه متجلی می گردد. ۴-سیاست و ورزش : اشعار می دارد با ایجاد شرایط یکسان قانونی برای هریک از آحاد مردم انسجام و اتحاد ملی میسرمی گردد، دراین معنی و عبارت با پرهیز از سیاسی نمودن ورزش ، سیاست های ورزشی را به گونه ای اعمال نمائیم که باعث بهبود جریانات ورزشی کشور گردد چرا که درشرایط کنونی کم نیستند بانوانی که درکلیه سطوح ورزشی پرچم ایران را به اهتزاز درآورده و موجب افتخار گردیده اند . بیان می دارد ورزش سیاسی نیست و باید همگان از آن بهره مند شوند لذا سیاست ورزشی  بایست  در راستای نیل به اهداف منافع ملی در مقابل کشورهای بیگانه مورد توجه و امعان نظر قرارگرفته تا موجبات استحکام هرچه بیشتر منافع ملی فراهم گردد. گفتارکه بدین جا رسید ستون به پایان رسید اما سخن همچنان باقی است . موارد یاد شده نافی اقدامات وزارت امور خارجه نیست .