سقوط پروانه ها در بهار

0
۲۹۷ بازدید

دکترستاریان در گفتگو با جهان اقتصاد: کاهش تولید مسکن در ۹۳ رکورد ۸۹ را شکست

مهناز اسماعیلی: ستاریان به نیاز یک و نیم میلیون واحدی هر ساله مسکن اشاره کرد و افزود: در سال های ۹۲ و ۹۳ کمترین تولید مسکن وجود داشت به طوری که تولید زیر ۴۰۰ هزار واحد بوده است. این در حالی است که این رقم نسبت به سال های ۸۸ و ۸۹ رکورد کمترین میزان تولید در این سال ها را هم شکسته است.

وی پیامدهای این کاهش را مطرح کرد و ادامه داد: این کاهش منجر به افزایش کمبود مسکن در سال های سال های ۹۴ و ۹۵ خواهد شد و در ادامه افزایش شدید قیمت مسکن بروز خواهد کرد.

روایت رسمی مرکزآمار از سقوط

جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در بهار امسال تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تهران و کل کشور به ترتیب ۵/۵۰و ۴۵درصد کاهش یافته است.

در بهار امسال تعداد ۳۵۲۲ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که این رقم نسبت به فصل گذشته (زمستان ۹۲) حدود ۲٫۹ درصد و نسبت به بهار ۹۲ حدود ۵۰٫۵ درصد کاهش داشته است.

این تعداد پروانه حدود ۱۰٫۳ درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد.

از کل پروانه‌های صار شده ۱۹ پروانه مربوط به افزایش بنا و ۳۵۰۳ پروانه (۹۹٫۵ درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده که پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ۲٫۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال ۹۲ حدود ۵۰٫۶ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در بهار سال جاری حدود ۴۶۹۳٫۹ هزار مترمربه بووده که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۳٫۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۵۰٫۲ درصد کاهش داشته است.

حدود ۲۲٫۹ درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد

همچنین متوسط مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان حدود ۱۳۴۰ مترمربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی حدود ۱۰۷۹ مترمربع بوده است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در بهار سال ۹۳ بالغ بر ۲۶۴۳۹ واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳٫۲ درصد و نسبت به فصل مشابه گذشته حدود ۵۳٫۳ درصد کاهش داشته است.

این تعداد واحد مسکونی ۲۶٫۴ درصد از واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

با توجه به تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداق ساختمان در شهر تهران متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان ۷٫۶ واحد و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی ۴۷٫۵ درصد بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود ۱۰۱۰٫۶ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۶۲٫۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۵۲٫۸ درصد کاهش داشته است.

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦ در ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ۲۸۹ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺣﺪدو ۲۴۳ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.

از ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮوانه‌های ﺻﺎدره ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌های ﻣﺴﮑﻮنی ۱ / ۰ درﺻﺪ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﯾﮏ ﻃﺒﻘـﻪ، ۱ / ۰ درﺻـﺪ ﺑـﺮای اﺣـﺪاث

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌های دو طبقه، ۱٫۲ درﺻﺪ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌های ﺳﻪ طبقه، ۴٫۲ درﺻﺪ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ و ۹۴٫۴ درﺻﺪ برایاﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌های ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ و بیش‌تر بوده است.

بر اساس این گزارش پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌های مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آنها نشان می‌دهد که ۳۹٫۶ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمانی‌های اسکلت فلزی، ۶۰٫۳ درثد برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه و ۱/. درصد برای احداث ساختمان‌هایی با سایر مصالح بوده است.

کاهش ۴۵ درصدی صدور پروانه ساختمانی در کشور

در بهار امسال تعداد ۳۴۲۳۷ پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۴۵٫۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۸٫۴ درصد کاهش داشته است.

از کل پروانه‌های صادر شده ۳۳۰۲ پروانه (۹٫۶ درصد) مربوط به افزایش بنا و ۳۰۹۳۵ پروانه (۹۰٫۴ درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ۴۶٫۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۴۰٫۳ درصد کاهش داشته اشت.

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﭘﺮوانه‌های ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﺪدو ۳ / ۲۰۵۳۹ ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼـﻞ ﮔﺬﺷـته

۴ / ۴۱ درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪدو ۴ / ۳۷ درصد کاهش داشته است. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎ در ﭘﺮوانه‌های اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ۶۶۴ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮنی ۵۶۱ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.

تعداد واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﭘﺮوانه‌های ﺻﺎدرﺷﺪه ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در بهار امسال ﺑﺎﻟﻎ بر ۱۰۰۲۱۹ واﺣﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود ۴۵٫۹ درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ حدود ۴۸٫۲درصد کاهش داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﭘﺮوانه‌های ﺻﺎدرﺷﺪه ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﭘﺮوانه‌های اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ۳٫۲ واﺣـﺪ و در ﭘﺮواﻧـﻪ ﻫـﺎی اﺣـﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن مشکونی ۳٫۴واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

مجموع مساحت زمین‌ پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان حدود ۱۲۲۲۹٫۲ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۴۱٫۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۷٫۹ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان ۳۹۵ مترمربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی ۲۸۳ مترمربع بوده است.

از مجموع پروانه‌های صادر برای احداث ساختمان‌های مسکونی حدود ۲۴٫۷ درصد برای احداث ساختمانی های یک طبقه ۲۴٫۵ درصد برای اتحداث ساختمانی های دو طبقه، ۱۳٫۱ درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه، ۱۱٫۴ درصد برای احداث ساختمان‌های چهار طبقه و ۲۶٫۳ درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیش‌تر است.

پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌های مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده بکار رفته در بنای آنها نشان می دهد که ۲۶٫۷ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی ۵۰٫۹ درصد برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه، ۲۱٫۱ درصد برای ساختمان‌های با آجر و‌ آهن و ۱٫۴ درصد برای احداث ساخاتمان‌هایی با سایر مصالح بوده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8562