کد خبر: 166286
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۰

سخنگوی گمرک خبرداد: تجارت ده و نیم میلیاردی ایران با اکو طی هشت ماه

سخنگوی گمرک خبرداد:  تجارت ده و نیم میلیاردی ایران با اکو طی هشت ماه

به گزارش جهان اقتصاد، سید روح اله لطیفی،سخنگوی گمرک اظهار داشت : صادرات کشورمان به 9کشور عضو اکو در این مدت بیش از 18میلیون و 631هزار تن به ارزش 6میلیارد و 823میلیون و 246هزار و 367دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه 46 درصد در وزن و 54درصد در ارزش رشد داشته است.
وی افزود: واردات کشورمان در هشت ماه سال 1400از کشورهای عضو" اکو" نیز سه میلیون و 147هزار و 332تن به ارزش سه میلیارد و 623میلیون و 838هزار و 68دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی کاهش 10درصدی و از لحاظ ارزش افزایش 28درصدی را نشان می دهد.
سخنگوی گمرک در خصوص میزان صادرات به اعضای" اکو" توضیح داد: ترکیه با خرید 11میلیون و 350هزار و 935تن کالا به ارزش سه میلیارد و 767میلیون و 795هزار و 797دلار و با رشد 123درصدی در وزن و 128درصدی در ارزش، اولین مقصد، افغانستان با سه میلیون و 57هزار و 148تن خرید به ارزش یک میلیارد و 270میلیون و 601هزار و 807دلار و کاهش 35 درصدی در وزن و کاهش 16درصدی در ارزش در جایگاه بعدی و پاکستان با یک میلیون و 865 هزار و 671تن به ارزش 764میلیون و 389هزار و 728دلار و رشد 22درصدی در وزن و 28درصدی در ارزش در جایگاه سوم قرار دارد.
وی افزود: آذربایجان با 553هزار و 515تن به ارزش 335میلیون و 843هزار و 817دلار و کاهش 22درصدی وزن و هفت درصدی ارزش، ازبکستان با 514هزار و 22تن به ارزش 274میلیون و 221هزار و 176دلار و رشد 279درصدی وزن و 223درصدی ارزش، ترکمنستان با 894هزار و 847تن به ارزش 207میلیون و 23هزار و 113دلار و رشد 173درصدی وزن و 168درصدی ارزش، قزاقستان با 311هزار و 866تن به ارزش 112میلیون و 725هزار و 604دلار و رشد 79درصدی وزن و 24درصدی ارزش، قرقیزستان با 28هزار و 440تن به ارزش 51میلیون و 825هزار و 950دلار و رشد 184درصدی در وزن و 164درصدی ارزش و تاجیکستان با 54هزار 612تن به ارزش 38میلیون و 819هزار و 375دلار و رشد 283درصدی وزن و 232درصدی ارزش، به ترتیب مقاصد بعدی کالاهای ایرانی در بین اعضای سازمان همکاری اقتصادی اکو بودند.
لطیفی در خصوص میزان واردات کشورمان از هریک از اعضای "اکو" توضیح داد: بیشترین میزان واردات از کشور ترکیه با دو میلیون و 722هزار و 301تن به ارزش سه میلیارد و 243میلیون و 63هزار و 568دلار بوده که نسبت به مدت مشابه از لحاظ وزنی کاهش 15درصدی و از لحاظ ارزش رشد 24درصدی داشته است و پس از آن پاکستان با 194هزار و 710تن به ارزش 182میلیون و 83هزار و 849دلار و رشد 62درصدی در وزن و 54درصدی در ارزش، ازبکستان با 46هزار و 95تن به ارزش 86میلیون و 850هزار و 40دلار و رشد پنج درصدی در وزن و 55درصدی در ارزش، قزاقستان با 117هزار و 517تن به این ارزش 37میلیون و 622هزار و 354دلار و رشد 81درصدی وزن و 54درصدی ارزش، آذربایجان 17هزار و 808تن به ارزش 29میلیون و 190هزار و 82دلار و کاهش 9درصدی در وزن و افزایش 87درصدی در ارزش قرار دارند.
وی افزود: پس از آذربايجان، ترکمنستان با فروش 31هزار و 266تن کالا به ارزش 22میلیون و 957هزار و 854دلار، نسبت به مدت مشابه رشد 39درصدی در وزن و 224درصدی را تجربه کرده، افغانستان با رشد 181درصدی در وزن و 630درصدی در ارزش 10هزار و 592تن کالا به ارزش 11میلیون و 350هزار و 217دلار به ایران فروخته است، تاجیکستان سه هزار و 693تن کالا به ارزش هشت میلیون و 856هزار و 537دلار به ایران صادر کرده که 43درصد در وزن و 87درصد در ارزش نسبت به مدت مشابه افزایش داشته و نهایتا قرقیزستان در جایگاه نهم، سه هزار و 348تن کالا به ارزش یک میلیون و 863هزار و 567دلار به ایران در هشت ماه نخست کالا صادر کرده که نسبت به مدت مشابه، 56درصدی در وزن و 53درصد در ارزش کاهش داشته است.