ستون راست صفحه بورس

0
۲۴۰ بازدید

سود انباشته نفت ایرانل به ۳۵۷۳ میلیارد ریال رسید

شرکت نفت ایرانول در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال مالی ۹۳ مبلغ سه هزار و ۵۷۳ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال سود پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد.شرکت نفت ایرانول با انتشار صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ اعلام کرد طی دوره یک ساله یاد شده از محل فروش خالص معادل ۱۳ هزار و ۸۱۹ میلیارد و ۱۰۳ میلیون ریال درآمد داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به چهار هزار و ۲۲۴ میلیارد و ۱۲۲ میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری،عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی به آن اضافه شد و معادل سه هزار و ۳۶۵ میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال سود عملیاتی بدست آمد.

نگاهی بر عملکرد شش ماهه “فاراک” در سال مالی ۹۴

شرکت ماشین سازی اراک در دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال مالی ۹۳ مبلغ ۲۱۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۹۹ ریال سود به هر سهم خود اختصاص داد.شرکت ماشین سازی اراک با انتشار صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ اعلام کرد در نیمه نخست سال مالی ۹۴ از محل فروش و درآمد ارائه خدمات معادل یک هزار و ۲۸۱ میلیارد و ۱۲۴ میلیون ریال درآمد داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۳۵۰ میلیارد و ۶۰۹ میلیون ریال رسید.از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی، هزینه های غیر عملیاتی و مالیات کسر و سود خالص دوره معادل ۲۱۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ ۹۹ ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد.

انتشار عملکرد ۶ ماهه پتروشیمی پردیس در سال ۹۳

شرکت پتروشیمی پردیس در دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال مالی ۹۳ مبلغ پنج هزار و ۱۸۶ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲۸۰۲ ریال سود به هر سهم خود اختصاص داد.شرکت پتروشیمی پردیس با انتشار صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ اعلام کرد طی دوره شش ماهه یاد شده از محل فروش خالص معادل ۹ هزار و ۹۱ میلیارد و ۵۱۵ میلیون ریال درآمد داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به پنج هزار و ۴۷۲ میلیارد و ۴۵۲ میلیون ریال رسید.

سود انباشته نفت ایرانل به ۳۵۷۳ میلیارد ریال رسید

شرکت نفت ایرانول در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال مالی ۹۳ مبلغ سه هزار و ۵۷۳ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال سود پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد.شرکت نفت ایرانول با انتشار صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ اعلام کرد طی دوره یک ساله یاد شده از محل فروش خالص معادل ۱۳ هزار و ۸۱۹ میلیارد و ۱۰۳ میلیون ریال درآمد داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به چهار هزار و ۲۲۴ میلیارد و ۱۲۲ میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری،عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی به آن اضافه شد و معادل سه هزار و ۳۶۵ میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال سود عملیاتی بدست آمد.

نگاهی بر عملکرد شش ماهه “فاراک” در سال مالی ۹۴

شرکت ماشین سازی اراک در دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال مالی ۹۳ مبلغ ۲۱۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۹۹ ریال سود به هر سهم خود اختصاص داد.شرکت ماشین سازی اراک با انتشار صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ اعلام کرد در نیمه نخست سال مالی ۹۴ از محل فروش و درآمد ارائه خدمات معادل یک هزار و ۲۸۱ میلیارد و ۱۲۴ میلیون ریال درآمد داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۳۵۰ میلیارد و ۶۰۹ میلیون ریال رسید.از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی، هزینه های غیر عملیاتی و مالیات کسر و سود خالص دوره معادل ۲۱۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ ۹۹ ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد.

انتشار عملکرد ۶ ماهه پتروشیمی پردیس در سال ۹۳

شرکت پتروشیمی پردیس در دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال مالی ۹۳ مبلغ پنج هزار و ۱۸۶ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲۸۰۲ ریال سود به هر سهم خود اختصاص داد.شرکت پتروشیمی پردیس با انتشار صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ اعلام کرد طی دوره شش ماهه یاد شده از محل فروش خالص معادل ۹ هزار و ۹۱ میلیارد و ۵۱۵ میلیون ریال درآمد داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به پنج هزار و ۴۷۲ میلیارد و ۴۵۲ میلیون ریال رسید.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=11996