رونمایی ازآلبوم غریبانه ‌ی شاملوبعداز ۳۲ سال

0
۳۷۰ بازدید

قراراستآلبومیازشعرخوانی‌هایاحمدشاملوکهدرآبانسال۵۱ضبطشده؛درسالروزتولدشباعنوانغریبانهرونماییشود.

درآستانهسالروزاحمدشاملو؛مرکزموسیقیبتهونازیکآلبومجدیدشاملورونماییمی‌کند.

بابکچمنآرا(مدیرمرکزموسیقیبتهون) درگفتگوباخبرنگارایلنابااعلاماینمطلبافزود: قراراستآلبومیازشعرخوانی‌هااحمدشاملوکهدرآبانسال۵۱آمادهشده؛درسالروزتولداحمدشاملوباعنوانغریبانهرونماییشود.

چمن‌اراافزود: هیچموسیقیدراینآلبوماستفادهنشدهاستوباهدفوفاداریبهاصلشعر‌هاوهمچنینحفظفضایشبشعر؛فقطشعرخوانیشاملومنتشرشدهاست.

ویادامهداد: بدلیلاینکهامسالسالروزتولدشاملوبااربعینحسینیهمزمانشده؛اینمراسمقبلازاربعینحسینیودر۲۱آذربرگزارمی‌شود

چمنآراافزود: دراینمراسمازاعضایخانهبامداد،آیداشاملوواهالیادبیاتوفرهنگوهنردعوتشدهاست. هرچندحضورعموممردمدراینمراسمآزادورایگاناست.

مراسمرونماییازآلبومغریبانهساعت۱۶سهشنبه۱۸آذردرمرکزموسیقیبتهونبرگزارمی‌شود.

یک آهنگساز:

غم‌هایشخصیراجایترانهجامی‌زنند

آهنگسازپیشکسوتموسیقیایرانشرایطفعلیموسیقیپاپایرانرافاجعهآمیزتوصیفکردوبرخیمعضلاتاینعرصهرابرشمرد.

فریدونخشنوددرگفتگوبامهربابیاناینکهانتشارآلبوم «غزلعاشورا ۲» بهمحرموصفرسالآیندهموکولشدهاست،توضیحداد: بعدازانتشارآلبوم «غزلعاشورا»کهمحرموصفرسالگذشتهبهآهنگسازیوتنظیممنوخوانندگیمحمدحشمتیمنتشرشدمخاطباناستقبالخوبیازایناثرنشاندادندوبههمیندلیلماتصمیمگرفتیممحرموصفرامسالنسبتبهانتشارآلبوم «غزلعاشورا ۲» اقدامکنیم.

ویبااشارهبهاینکهخوانندهآلبومشمارهدوهممحمدحشمتیخواهدبود،ادامهداد: بهدلیلمشغلهایکهدرحوزهموسیقیداشتیمواینکارهمبهشدتپروژهسنگینیبودوماهمرویآنوسواسداشتیمبود،تصمیمگرفتیموقتبیشتریبرایتولیدایناثرموسیقاییصرفکنیموآلبومدرمحرموصفرسالآیندهمنتشرشود.

اینآهنگسازپیشکسوتموسیقیایرانبااشارهبهتازهترینفعالیت‌هایموسیقاییخودگفت: بهتازگیکارتهیه،تولیدوتنظیمیکآلبومجدیدومتفاوترابهپایانرساندهامکهبعدازپایانماهصفرواردبازارموسیقیمیشود. اینآلبوم «زندگییهانتخابه»نامداردکهخوانندهآنمحمدحشمتیاستوبرگرفتهازاشعاربسیارارزشمندیازشاعرانیچوناحمدشاملو،محمدمشفقکاشانی،محمدصالحاعلاوعلیرضاقزوهاستکهفکرمیکنمآلبومبسیارزیباومتفاوتیازآبدرآمدهاست.

خشنوددربخشدیگریازصحبت‌هایخودباانتقادازشرایطاینروزهایموسیقیپاپایرانتصریحکرد: متاسفانهجریانموسیقیپاپفاجعهآمیزترازآنچیزیاستکهتصورمیکنیمچراکهبهحدیموسیقیالکترونیکونرمافزارهایدویاسههزارتومانیافکتیوموسیقیزیادشدهکههرکسیبهخوداجازهمیدهدازآنهااستفادهکندوبعدخودرابهنامخوانندهموسیقیپاپمعرفیکند؛خوانندهایکهفارغازملودیهایبیکیفیتآثارشدرحوزهشعروترانههمآثاریبیسروتهدارند.

اینهنرمندبیانکرد: بازهمباعثتاسفاستکهبگویمکهبرخیازافرادغیرازترانهسرایانیکهماازقدیمآنهارامیشناسیم،دراینسال‌هابهشیوهایقارچگونهمیآیندوغموغصههایشبگذشتهخودراصبحیکهازخواببیدارمیشوندبهعنوانترانهمطرحمیکنندوسرآخرهمبهخوردمردممظلوممیدهند؛گوییسادهگوییوسادهانگاریتبدیلبهیکعادتمیانهنرمندانجوانعرصهموسیقیپاپشدهاست.

ویافزود: اگرکمیدقتنظرداشتهباشیم،خواهیمدیدبهدلیلهمینفضاینامطلوبوغیراستانداریکهدرحوزهموسیقیوجودداردهنوزدراتومبیلهااینموسیقیهایقدیمیاستکهشنیدهمیشودیعنیچهبخواهیموچهنخواهیمماهنوزنتوانستهایمجایگزینیبرایاینآهنگهایقدیمیپیداکنیم. البتهممکناستدراینبیناثریباشدکهتوسطخوانندهایجدیدتولیدشدهباشدومردمهمازآناستقبالکردهباشندامااینآثاربهقدریکمتعدادهستندکهواقعانمیتوانرویآنهاحساببازکرد. شماحتیمیتوانیدبهکودکانهمتوجهکنیدکهاگربخواهندتقلیدیازملودییکاثرموسیقاییداشتهباشنداینملودیاثریقدیمیاستکهفلانخوانندهقدیمیآنراخواندهاست.

آهنگسازچندینآلبومموسیقاییدرادامهانتقادهایخودنسبتبهشرایطاینروزهایموسیقیپاپگفت: بدترازهمهاینهارویصحنههایاجرایزندهموسیقیپاپنیزفاجعهایبسعمیقتردرحالرخدادناستوماطیاینسال‌هاخوانندگانیرادیدهایمکهبدوناینکهتماشاگرمتوجهماجراشودریتمهایموردنظرخودرارویسیستمهاینرمافزاریخودپیادهمیکنندوباوجودارکسترونوازندهرویاستیجلبخوانیمیکنندواینتماشاگرانبینواهستندکهبرایفلانخوانندهخودراهلاکمیکنند. بهنظرمبهتراستجوانانرافریبندهیمآنهاانسانهاییبیگناههستدکهبرایتخلیهانرژیوهیجانموسیقاییخودبهشماخوانندگانپاپمراجعهکردهاند.

خشنودتصریحکرد: درخارجازایرانوقتیخوانندهایدرصحنهاجرایزندهفالشمیخوانداورابهدادگاهمیکشانندکهچرافالشخواندهاستامادرفاجعهموسیقیپاپایراننهتنهاایناتفاقنمیافتدبلکهروزبهروزفضابهسمتیمیرودکهاجرایزندهوصداقتدررفتارهنریدرحالنابودیاستضمناینکهبهقدریصدایدوستانخوانندهبهدلیلاستفادهازنرمافزارهایمختلفشبیههمشدهکهواقعانمیتوانیمدربعضیمواردتفکیکیراقائلشویمدرصورتیکهدرکشورترکیهبیشاز ۷ تا ۸ هزارخوانندهوجوددارندکهدراجرایزندهبدوناستفادهازپلیبکونرمافزارهامختلفبرایمخاطبخودسنگتماممیگذارندوحالااینماهستیمکهفاجعهآمیزترینموسیقیپاپرابهوجودآوردهایم.

ویباتشکرازهنرمندانیکهدرعرصهموسیقیسنتیفعالیتمیکنند،بیانکرد: خوشبختانهازسوییکهموسیقیپاپبهقهقراکشیدهشدهاستامااینموسیقیسنتیماستکهدراینسالهاروندروبهرشدیراطیکردهاندواتفاقاتخوبیرادراینعرصهرقمزدهاند. منامیدوارمهرچهزودترجایگاه،صنفویاانجمنیهرچهزودترتشکیلشودکهبتوانموسیقیپاپراازاینشرایطیکههستنجاتداد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=7821