رشد ۳۶ درصدی بودجه وزارت راه و شهرسازی ‏

0
۲۷۳ بازدید

وام های ۷۲ میلیون تومانی مسکن ایثارگران در راه است ‏

گروه امورزیربنایی: بودجه وزارت راه و شهرسازی در لایحه بودجه ۹۴ بیش از ۶۳۲۷ میلیارد تومان پیشنهاد شده که در مقایسه با اعتبار ۴۶۵۰ میلیارد تومانی سال جاری ۳۶ درصد افزایش یافته است‎.‎در لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور، بودجه وزارت راه و شهرسازی ۶۳۲۷ میلیارد تومان پیشنهاد شده است که ۶۲۰۰ میلیارد تومان آن عمرانی و مابقی جاری است‎.
‎بانک مرکزی موظف است از طریق بانکهای عامل در سال ۱۳۹۴ به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان پانزده درصد و بالاتر با اولویت درصد جانبازی، آزادگان، خـانواده (شهدا)همسر، والدین و فرزندان )، ایثارگران با حداقل دو و نیم سال حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتـاد درصـد و بـالاتر و و راث تحـت تکفـل جانبـازان بیسـت و پـنج درصد و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهی?ت مسکن براساس قوانین مربوطه و برابر قانون الزام بانکها به پرداتخ تسهی?ت به وراث جانبـازان و آزادگان متوفی واجدین شرایط برای خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید‎.
‎مبلغ تسهی?ت مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، تا هفتصد و بیست میلیون ریال مراکز استان ها، تا ششصد میلیون ریال، سایر شهرها تا پانصد میلیون ریال، روستاها تا سیصد میلیون ریال و در شـهرهای جدیـد معـادل سـقف تسـهی?ت مرکـز همان استان و با نرخ چهار درصد با مدت بازپرداخت بیستساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می‌شود‎.
‎بر اساس بند ل تبصره ۵ قانون اجازه داده می‌شود تا نسبت به اعطای تسهی?ت ارزی و ریالی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرح هـای توسـعه‌ای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه در قبـال اخـذ حـق دسترسـی تـااسته?ک اصل سرمایه و سود آن از استفاده کنندگان اقدام نماید‎.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=7779