رشد ۳۴.۷ درصدی نرخ تورم تولیدکننده زراعی

0
۱۷۵ بازدید

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم تولیدکننده زراعت و دامداری در چهار فصل منتهی به زمستان ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۳۴.۷ درصد افزایش یافت.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایلنا، شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩۵) در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٣٨٩,۵ بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵٢.٩ درصد افزایش یافته است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ٣۴,٧ درصد افزایش یافته است.

تورم نقطه ای

شاخص “زراعت و باغداری” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ۴٣٠,٢ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٨.٧ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه “زراعت” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ۴١۵,٠ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٨.١  درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه “غلات” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٣٣١,۴ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١۴۶.۶ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه “سبزیجات و حبوبات” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ۴٣۵,۶ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٨,٢ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه “سایر محصولات زراعی” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٣۵١,۵ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۴,٣ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه “باغداری” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ۴۴۵,۶ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٩.٢ درصد افزایش یافته است.

شاخص “دامداری سنتی” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٣۵٨,١ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣۴.٩ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه “پرورش بز و بزغاله ” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ۴٢٢,٢ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣١.١ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه “پرورش گاو و گوساله سنتی” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٣٢٠,۵ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٣.۴ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه “گوسفند و بره” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ۴٢١,۴ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٠.۴ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه “سایر محصولات حیوانی” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٣۴٨,٢ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل۶٩.١ درصد افزایش یافته است.

تورم سالانه

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “زراعت و باغداری” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) معادل ۴۵,۵ درصد افزایش می باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “زراعت”  نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٣٨,۵ درصد افزایش می باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “غلات” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۴۵,۴ درصد افزایش می باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “سبزیجات و حبوبات” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٢٧,۶  درصد افزایش می باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “سایر محصولات زراعی” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۵١,۵ درصد افزایش می‌باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “باغداری” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۵٣,۶ درصد افزایش می‌باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “دامداری سنتی” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ١۵,٠ درصد افزایش می باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “پرورش بز و بزغاله” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ١١,۶ درصد افزایش می باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “پرورش گاو و گوساله سنتی” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۶,٠ درصد افزایش می‌باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “گوسفند و بره” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٩,۴ درصد افزایش می باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “سایر محصولات حیوانی” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۴٢,۵ درصد افزایش می‌باشد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=140809