کد خبر: 5294
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۳

در نیمه دوم سال ۹۲‏ / قیمت مسکن ۱۵ و اجاره بها ۱۴درصد افزایش یافت

در نیمه دوم سال ۹۲‏ / قیمت مسکن ۱۵ و اجاره بها ۱۴درصد افزایش یافت

گروه توسعه: مرکز آمار ايران اطلاعات قيمت و اجاره مسکن در نقاط شهري کشور در نيمه دوم سال 92 را اعلام کرد.‏

با توجه به اينکه کاهش يا افزايش حجم (تعداد) معاملات در شهرهاي بزرگ باعث کاهش يا افزايش شديد متوسط (حسابي) قيمت در سطح کشور مي شود، از متوسط تعديل شده (متوسط وزني) که در آن وزن هر استان با استفاده از سهم واحدهاي مسکوني داراي سکنه آن استان نسبت به کل کشور محاسبه مي شود، استفاده خواهد شد تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغييرات واقعي قيمت را مشخص کرد.‏
متوسط قيمت خريد و فروش هر متر مربع زمين يا زمين ساختمان هاي مسکوني کلنگي معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي در کل کشور 7320 هزار ريال بوده که نسبت به دوره قبل 7.9 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 17.2 درصد افزايش داشته است.‏
در ميان استان هاي کشور، بيشترين متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زمين يا زمين ساختمان هاي مسکوني کلنگي معامله شده 40498 هزار ريال در استان تهران و کمترين آن 607 هزار ريال در استان کهگيلويه و بويراحمد بوده است.‏
همچنين کمترين ميزان قيمت خريد و فروش يک متر مربع زمين يا زمين ساختمان هاي مسکوني کلنگي مربوط به استان يزد با 50 هزار ريال و بيشترين ميزان آن در استان تهران با 196541 هزار ريال به دست آمده است.‏
متوسط قيمت خريد و فروش هر متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي در سطح کل کشور 14196 هزار ريال بوده که نسبت به دوره قبل 2.2 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 15.1 درصد افزايش داشته است.‏
مقايسه متوسط  قيمت خريد و فروش هر متر مربع زيربناي مسکوني در ميان استان هاي کشور نشان مي دهد که بيشترين آن 3205 هزار ريال در استان تهران و کمترين آن 1856 هزار ريال در استان کهگيلويه و بويراحمد بوده است.‏
از سوي ديگر، کمترين قيمت خريد و فروش هر متر مربع زيربناي مسکوني در معاملات انجام شده در اين دوره مربوط به استان بوشهر با 100 هزار ريال و بيشترين ميزان آن متعلق به استان تهران با 232432 هزار ريال بوده است.‏
متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره يک متر مربع زيربناي مسکوني
متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره يک متر مربع زيربناي مسکوني از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي در سطح کل کشور 66324 ريال بوده که نسبت به دوره قبل يک درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 14.2 درصد افزايش داشته است.‏
در ميان استانهاي کشور بيشترين متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره هر متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده 146041 ريال در استان تهران و کمترين آن 17670 ريال در استان چهارمحال و بختياري بوده است.‏
همچنين کمترين اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره هر متر مربع زيربناي مسکوني اين دوره مربوط به استان قزوين با 1667 ريال و بيشترين آن مربوط به استان تهران با 899740 ريال بوده است.‏