کد خبر: 5374
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۳

در طرح استقبال از مر ۳۰۰ نقط از معابر شمال تران ساماندی عمرانی شد

در طرح استقبال از مر ۳۰۰ نقط از معابر شمال تران ساماندی عمرانی شد

ب مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید بیش از ۳۰۰ نقط از معابر اطراف مدارس و مراکز آموزشی شمال تران با اجرای طرح استقبال از مر ساماندی عمرانی شد.


ب گزارش جان اقتصاد ب نقل از  روابط‌ عمومی شرداری منطق یک، مندس بمن محبوبی معاون فنی و عمرانی شرداری این منطق با بیان خبر فوق اظار داشت : پیاد روسازی، لک گیری آسفالت ، جدول گذاری ، مرمت و زیر سازی دریچ ا از ممترین موارد درخواستی مراکز آموزشی منطق یک در حوز عمرانی بود ک اقدامات اجرایی توسط نواحی د گان انجام شد است.
وی افزود: برنام ای اجرایی متناسب با نیازا ب تفکیک نواحی و حوز فنی و عمرانی لیست بندی شد و ر جا ک نیاز باشد اکیپ ای عملیاتی تقویت کنند اعزام و با نظارت کمی و کیفی سیستم بازرسی اقدامات ب انجام می رسد.
محبوبی با اشار ب مجوزای حفاری گفت: بیشتر مجوزای حفاری از سوی نواحی صادر می شود ک لیست م ی نوارای حفاری و... تی شد و باید تا قبل از آغاز سال تحصیلی مرمت آنا انجام شود .
معاون فنی و عمرانی شرداری منطق یک افزود: تا ۱۵ مر یچگون مجوز حفاری صادر نمی شود مگر موارد اضطرای مثل ترکیدگی لول آب، اتصال کابل و... ک باید بلافاصل مرمت و ساماندی شوند.
وی با تاکید ب ساماندی کارگا ای فاضلاب در منطق یک گفت: بحث  فاضلاب در رابط با طرح جامع فاضلاب شر تران در محلات منطق یک در حال اجراست ک باید مصالح اطراف این کارگاا جمع آوری و حصارکشی شوند و با برنام ریزی تا پایان سال در منطق یک ب اتمام برسند.