دامنه تاثیرکاهش بهای نفت به آنسوی خاورمیانه رسید

0
۳۰۳ بازدید

تحلیلگران معتقدند،کاهش بهای نفت به طورمستقیم بررشداقتصادی کانادادرسال آینده میلادی اثرخواهدگذاشت.

به گزارش ایرناازخبرگزاری فرانسه ازمونترال، تحلیلگران معتقدند، سیاست سالهای اخیرکانادا درمورداستخراج نفت،اقتصاداین کشوررادربرابرکاهش بهای نفت تاثیرپذیرکرده است.
بانک سرمایهگذاری ‘نومورا’ ژاپن،اعلام کرد: باتوجه به اهمیت صنعت نفت دراقتصاد کانادا،کاهش بهای طلا ی سیاه تاثیرمنفی بررشد اقتصادی این کشورمیگذارد.
این درحالیست که استخراج نفت ازماسه های نفتی وصنایع مشتق ازآن هشت درصدتولید ناخالص داخلی کانادارابه خوداختصاص داده است. این کشوردرسال ۲۰۱۴ میلادی روزانه حدودسه میلیون و ۴۰۰ هزاربشکه نفت تولیدکردکه این میزان نسبت به سال ۲۰۱۰ میلادی ۳۶ درصدرشد داشته است. این امرکانادارادرردیف ششم تولیدکننده جهانی نفت قرارداده است.
بانک مرکزی کاناداپیش ازآغازروندکاهشی بهای نفت دراواسط سالجاری میلادی،میزان رشداقتصادی رابرای سال ۲۰۱۵ میلادی ۲ تا ۲.۵ درصدپیش بینی کرده بود. همچنین صندوق بین المللی پول باتوجه به بالابودن میزان بدهی خانوار، رشداقتصادی کانادارا برای سال آینده میلادی ۲.۴ درصدپیش بینی کرده بود.
نگرانی ازکاهش رشدبخش نفتی کاناداسبب شده است تا ‘استفانپولوز’ رییس بانک مرکزی این کشور،پیش بینی خودراازرشداقتصادی ۲۰۱۵ به ۱.۷۵ تا ۲.۲۵ درصدتقلیل دهد.
درادامه روندکاهشی بهای نفت،قیمت طلای سیاه روزسه شنبه به ۵۴ دلاردرهربشکه رسیدکه کمترین میزان درپنج سالگذشته محسوب میشود. روندکاهش بهای نفت باتصمیم سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) مبنی برحفظ میزان تولید،همچنان ادامه یافته است.
پژوهش بانک نومورا بااشاره به اینکه کاهش بهای نفت،استخراج ازماسه های نفتی رابه صنعتی باسودآوری اندک برای کاناداتبدیل کرده است که دیگرمقرون به صرفه نیست،افزود: این امرمی تواندبه تعلیق ویالغوسرمایه گذاری هادراین صنعت منجرشود؛ چراکه کاهش ۱۰ درصدی بهای نفت به کاهش هشت درصدی سرمایه گذاری هادرصنایع نفتی وگازی می انجامد.
درحال حاضرشرکت های نفتی همچون ‘سانکور’ کانادا، ‘توتال’ فرانسهو ‘استاتاویل’ نورژ،سرمایه گذاری دراستخراج ازماسه های نفتی راکاهش داده ویاازسرعت آن کاسته اند.
این گزارش یکی دیگرازعوامل خطرسازبرای اقتصادکانادارامصرف خانوارعنوان کردوافزود: کاهش مصرف به اندازه کاهش بهای نفت میتواندبازارهای مالی کانادارامتزلزل کند.
روزسه شنبه شاخص بورس تورنتوهفت درصدنسبت به اواخرتابستان کاهش یافت. درسه ماه گذشته ارزش سهام شرکتهای نفتی این کشورنیزکاهش قابل توجهی داشته است. دراین مدت ارزش سهام سانکور ۲۱ درصد، ‘اینکانا’ ۳۸ درصدو ‘کرسنتپوینت انرژی’ ۴۳ درصدکاهش یافته است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8485