کد خبر: 43941
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۵

خزان پروانه های ساختمانی در بهار

خزان پروانه های ساختمانی در بهار

کاهش ۲۰درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در فصل اول سال

گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد در بهار امسال تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده نسبت به فصل قبل حدود ۰.۹ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۹.۷ درصد کاهش یافته است. در گزارش این مرکز آمده است: در بهار سال ۱۳۹۵، تعداد ۱۷۹۳ پروانه، ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است این تعداد پروانه حدود ۵.۶ درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می دهد. از کل پروانه های صادرشده ۹ پروانه (۰.۵ درصد) مربوط به افزایش بنا و ۱۷۸۴ پروانه (۹۹.۵ درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود یک درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است. تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در بهار سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۵۷۱۲ واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۶.۰ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۱.۷ درصد کاهش داشته است. این تعداد واحد مسکونی، ۱۹.۲ درصد از واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد. از سوی دیگر نیز دربهار سال ۱۳۹۵، تعداد ۳۱۸۰۸ پروانه ساختمانی توسط شهرداری های کشور صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۷.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۰.۹ درصد کاهش داشته است. از کل پروانه های صادر شده ۲۵۶۴ پروانه (۸.۱ درصد) مربوط به افزایش بنا و ۲۹۲۴۴ پروانه (۹۱.۹ درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ۱۶.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۰.۸ درصد کاهش داشته است.تعداد واحد مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان هم بالغ بر ۸۱۹۷۶ واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۱.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۲.۱ درصد کاهش داشته است. با توجه به تعداد پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان، متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه های احداث ساختمان ۲.۸ واحد و در پروانه های احداث ساختمان مسکونی ۲.۹ واحد بوده است.