خرید ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط بانک ها

0
۸۰ بازدید

هفدهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۲۴۶ ر ۱۰ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به فروش رسید.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از مهر، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری هفده هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و دو مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرد.

بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، هفدهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۲۴۶ ر ۱۰ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (۱) به فروش رسید.

جدول شماره (۱)؛ مشخصات فروش نقدی در هفدهمین هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به تاریخ ۲۴/‌۰۶/‌۱۴۰۰‬

شیوه عرضه / انتشارنماد معاملاتیسررسید اوراقنرخ اسمی اوراقنرخ بهره مؤثر اوراقمتقاضیانمبلغ کل فروخته شده (میلیون ریال)
عرضه اوراق مرابحه عاماراد ۸۶تیر ۱۴۰۲۱۶%۲۱.۹%بازار پول۲۸.۸۹۵.۹۷۵
بازار سرمایه۱۱.۱۸۱.۹۳۶
اراد ۸۷خرداد ۱۴۰۳۱۷%۲۱.۷۹%بازار پول۵.۰۰۰.۰۰۰
بازار سرمایه۵۷.۳۸۶.۳۱۰
جمع کل عرضه نقدی اوراق مرابحه عام۱۰۲.۴۶۴.۲۲۱

ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت / خزانه‌داری کل کشور

این گزارش می‌افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً ۳۵۹ ر ۳۲ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۳۵ درصد از طریق بازار پول و ۶۵ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

این گزارش خاطر نشان می‌سازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری شانزده هفته عرضه اوراق بدهی دولت تا تاریخ ۱۷/‌۰۶/‌۱۴۰۰‬ در مجموع معادل ۱۰۳,۱۱۳ میلیارد تومان شامل ۸۱,۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۲۲.۱۱۳ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود که جزئیات آن در جدول شماره (۲) ارائه می‌شود:

جدول شماره (۲)؛ جزئیات عملکرد تأمین مالی از محل عرضه اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۰

گزارش اوراق مالی اسلامی تا تاریخ ۱۷/‌۰۶/‌۱۴۰۰‬ مبالغ به میلیارد ریال
شرحتاریخ فروش نقدیاوراق نقدیاوراق غیر نقدیجمع کل
نرخ میانگین وزنی بهره مؤثر هر هفتهبازار پولبازار سرمایهجمعاسناد خزانه اسلامی
انتشار اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال تا ۰۱/‌۰۳/‌۱۴۰۰‬۰۰۰۰۶۰۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
هفته اول۱۴۰۰/۳/۴%۲۰,۸۲۴۷۳۹,۹۳۳۱۰,۴۰۶۰۱۰,۴۰۶
هفته دوم۱۴//۳/۱۲%۲۰,۸۲۱۵.۵۹۲۰۱۵.۵۹۲۰۱۵.۵۹۲
هفته سوم۱۴۰۰/۳/۱۹%۲۰.۸۲۰۰۰۰۰
هفته چهارم۱۴۰۰/۳/۲۶%۲۰.۸۲۰۰۰۰۰
هفته‌پنجم۱۴۰۰/۴/۱%۲۱.۲۹۲.۰۴۸۰۲.۰۴۸۰۲.۰۴۸
هفته‌ششم۱۴۰۰/۴/۸%۲۱۱۳.۹۰۴۱.۸۹۷۱۵.۸۰۱۰۱۵.۸۰۱
هفته هفتم۱۴//۴/۱۵%۲۱.۰۲۵.۵۶۹۲۳۲۵.۸۰۱۱۰۰,۰۰۰۱۰۵.۸۰۱
هفته هشتم۱۴۰۰/۴/۲۲%۲۱.۰۲۰۰۰۰۰
هفته‌نهم۱۴۰۰/۴/۲۹%۲۱.۰۲۰۰۰۰۰
هفته دهم۱۴۰۰/۵/۶%۲۱.۷۲۱۶.۸۴۴۹۳۴۱۷.۷۷۸۰۱۷.۷۷۸
هفته یازدهم۱۴۰۰/۵/۱۲%۲۱.۴۷۹۳۴۱.۴۴۸۲.۳۸۲۰۲.۳۸۲
هفته دوازدهم۱۴۰۰/۵/۲۰%۲۱.۴۱۰۶۵.۰۴۸۶۵.۰۴۸۰۶۵.۰۴۸
هفته سیزدهم۱۴۰۰/۵/۳۱%۲۱.۵۸۱۸.۴۹۶۹.۰۵۷۲۷.۵۵۳۲۷.۵۵۳
هفته‌چهاردهم۱۴۰۰/۶/۲%۲۱.۷۷۰۲.۷۷۸۲.۷۷۸۶۰.۰۰۰۶۲.۷۷۸
هفته‌پانزدهم۱۴۰۰/۶/۱۰%۲۱.۵۰۱۸.۶۳۹۱۸.۶۳۹۵۰.۰۰۰۶۸.۶۳۹
هفته‌شانزدهم۱۴۰۰/۶/۱۶ ۱۴۰۰/۶/۱۷%۲۲.۳۱۶.۳۶۴۳۰.۹۳۶۳۷.۳۰۰۰۳۷.۳۰۰
جمع کل انتشار / عرضه اوراق%۲۱.۷۹۸۰,۲۲۴۱۴۰,۹۰۲۲۲۱,۱۲۶۸۱۰,۰۰۰۱.۰۳۱.۱۲۶

ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت / خزانه‌داری کل کشور

گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع “روند تحولات متغیرهای اقتصادی”و “روند سنجه‌های پایداری بدهی‌های دولت در قالب سناریوهای مختلف” و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با در نظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاست‌گذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می‌نماید.


این گزارش می‌افزاید، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال ۱۴۰۰ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری هفده هفته عرضه اوراق بدهی و دو مرحله پذیره‌نویسی اوراق اقدام نموده که از این طریق تا این تاریخ، در مجموع ۳۵۹ ر ۱۱۳ میلیارد تومان شامل ۳۵۹ ر ۳۲ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و ۸۱,۰۰۰ میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام گردید.

بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=154315

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here