کد خبر: 11381
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۴

خروج قابل اتکای رکود از اقتصاد‏

خروج قابل اتکای رکود از اقتصاد‏

‏"جهان اقتصاد" با نگاهي به نماگرهاي اقتصادي کشور در پايان پاييز پارسال بررسي کرد‏

بدهي خارجي دولت آب رفت

رضا امامي - ‏‎ ‎بانك مركزي تازه ترين آمارها از شاخص هاي عمده اقتصادي کشور تا پايان سه ماهه سوم سال ‏ 1393‎را منتشر كرده است. سرفصل هايي همچون حساب هاي ملي، انرژي، صنعت، ساختمان، تراز پرداخت ها و روند بدهي ها و در كنار آنها، آمارهاي مختلفي از شاخص هاي اقتصادي اعلام شده است.  آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد كه توليد ناخالص داخلي كشور به عنوان نماگر اصلي رشد اقتصادي در عملکرد سه ماهه سوم منتهي به پايان آذر ماه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن با رشد 2.8 درصدي روبرو بوده است. اين در حالي است که اين درصد سه ماهه دوم و و سه ماهه اول پارسال به ترتيب 3.9 درصد و 4 درصد بوده که نشان دهنده کاهش محسوس در اين نماگر است. نرخ رشد اقتصادي با نفت از منفي 1.9  درصد در سال 92 به 2.8 درصد تا پاين آذر ماه سال 93 افزايش يافته است. توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه سال 1383در پايان سه ماهه سوم سال 1393 به 263 هزار و 243 ميليارد و 800 ميليون تومان بالغ شده است.‏

    ‎خروج قابل اتکاي ركود از اقتصاد‏

عملكرد سال 93 اقتصاد كشور به قيمت هاي ثابت سال 83 نشان مي دهد كه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كه تركيبي از ماشين آلات و ساختمان است، 80 هزار و 4.6 ميليارد و 200 ميليون  تومان بوده و از منفي 6.9 درصد در پايان سال 92 به مثبت 15.5 درصد در پايان عملکرد سه ماهه سوم سال گذشته رسيده است. اين آمار تاييد مي كند كه وضعيت سرمايه گذاري در ايران از رکود خارج شده و سرمايه گذاري بخش دولتي و خصوصي با افزايش قابل ملاحظه اي مواجه بوده است. ‏‎ ‎آمار بانك مركزي از اين شاخص در سه ماهه سوم سال 1393 نيز حاكي از آن است كه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 14 هزار و 356 ميليارد و 400 ميليون تومان بوده است. ‏

    ‎روند نزولي بدهي هاي خارجي دولت

بانك مركزي اطلاعات منتشر شده وضعيت بدهي هاي خارجي كشور را نيز در گزارش جديد خود به روز كرده است. مطابق اين داده ها، رقم كل بدهي هاي خارجي ايران كه از سال 89 به بعد روندي نزولي در پيش گرفته بود، همچنان در حال كاهش يافتن است و در پايان پاييز سال گذشته مجموع آن به 5 ميليارد و 527 ميليون دلار رسيده كه از كل آن، 486 ميليون دلار مربوط به بدهي هاي خارجي كوتاه مدت و 5 ميليارد و 41 ميليون دلار آن نيز مربوط به بدهي هاي خارجي ميان مدت و بلندمدت بوده است. مجموع بدهي هاي خارجي كشور در پايان سال 89 به ميزان 22 ميليارد و 814 ميليون دلار، در پايان سال 90 به ميزان 19 ميليارد و 185 ميليون دلار و در پايان سال 91 بالغ بر 7 ميليارد و 682 ميليون دلار و در پايان سال 1392 بالغ بر 6 ميليارد و 655 ميليون دلار بوده است. كاهش اعتبار ايران در بازارهاي مالي جهاني و نيز محدوديت هاي بين المللي بر مبادلات كشور از بابت تحريم ها را شايد بتوان دليل روند نزولي بدهي هلاي ارزي دانست. ‏

رشد نسبي صادرات و واردات

نماگرهاي بانك مركزي از وضعيت تراز پرداخت ها نيز افزايش ارزش صادرات و واردات در پايان پاييز پارسال نسبت به پاييز سال قبل از آن را نشان مي دهد. براساس اين گزارش، ارزش كل صادرات در پايان پاييز سال گذشته 68 ميليارد و 289 ميليون دلار و ارزش كل واردات 45 ميليارد و 511 ميليون دلار بوده: بطوري كه در بخش صادرات كالاارزش حوزه صادرات نفتي 45 ميليارد و 735 ميليون دلار و ارزش حوزه صادرات غيرنفتي 22 ميليارد و 553 ميليون دلار گزارش شده است. همچنين در بخش واردات كالا، ارزش واردات گاز و فرآورده هاي نفتي 2 ميليارد و 725 ميليون دلار و ساير كالاها 42 ميليارد و 786 ميليون دلار اعلام شده است. اين در شرايطي است كه ارزش كل صادرات در سال 92، 93 ميليارد و 15 ميليون دلار و ارزش كل واردات 60 ميليارد و 47 ميليون دلار بوده است.‎

‎ ‎كاهش نرخ رشد پايه پولي

در ميان جداول بانك مركزي همچنين آمارهايي در رابطه با پايه پولي كشور و نرخ رشد نقدينگي ديده مي شود: به طوري كه پايه پولي كشور از 114 هزار و 944 ميليارد تومان در سال 92 به 114 هزار و 758ميليارد تومان در پايان پاييز سال 92 رسيد كه کاهش حدود 18 هزار ميليارد توماني را نشان مي دهد. رشد نقدينگي در پايان سه ماهه سوم سال 1393 با افزايش 14.9 درصدي نسبت به دوره مشابه به ميزان 683 هزار و 663 ميلياردو 200 ميليون تومان رسيده است. رشد نقدينگي در پايان سال 1392 با افزايش حدود 30 درصدي نسبت به سال قبل از ان رسيده بود. ‏

کاهش نرخ تورم ‏

تغييرات شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي دوازده ماهه منتهي به آذر 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم) 17.2 درصد بوده؛ اين رقم درآذر 1393 نسبت به ماه قبل 1.9 درصد و آذر 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.7 درصد بوده است.‎