کد خبر: 4404
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۳

حجم تجارت چمدانی کشور۲۰ میلیون دلار شد

حجم تجارت چمدانی کشور۲۰ میلیون دلار شد

گروه بازار: براساس اعلام گمرک ايران، در سه ماه اول امسال 19 ميليون و 27 هزار دلار کالا از طريق تجارت چمداني در گمرکات کشور انجام شده که حدود 26 درصد ارزش کل صادرات را به خود اختصاص داده است.‏

براساس جديدترين آمار گمرک، در 3 ماه اول سال 1393 صادرات به طريق تجارت چمداني، معادل 19 ميليون و 938 هزار دلار بوده که معادل 26 درصد از ارزش کل صادرات کشور را شامل شده است. مقايسه ارزش صادرات در مدت زمان موردنظر، حاکي از کاهش 4.57 دردي ارزش تجارت چمداني طي سه ماه نخست سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال 1392 است.‏
گمرک آستارا در مدت مذکور با اختصاص 5 ميليون و 456 هزار دلار يا 28.67 درصد از ارزش تجارت چمداني رتبه اول،‌گمرک جلفا با اختصاص 3 ميليون و 386 هزار دلار يا 17.8 درصد از ارزش تجارت چمداني رتبه دوم،‌گمرک پيله‌سوار با اختصاص 2 ميليون 485 هزار دلار يا 13.06 درصد از ارزش تجارت چمداني رتبه سوم، را به خود اختصاص داده است.‏
در مدت مشابه سال قبل گمرک باجگيران با اختصاص 4 ميليون و 700 هزار دلار يا 23.57 درصد، رتبه اول،‌گمرک آستارا با اختصاص 4 ميليون و 410 هزار يا 22.12 درصد، رتبه دوم و گمرک پلدشت با اختصاص 3 ميليون و 752 هزار دلار يا 18.82 درصد، رتبه سوم، را به خود اختصاص داده بودند.‏
طي سه ماهه نخست سال 1393، صادرات تجارت چمداني از لحاظ ارزش از گمرک پلدشت، داراي کاهش 97.73 درصدي، گمرک منطقه آزاد بندر انزلي، داراي کاهش 86.59 درصدي، گمرک باجگيران، داراي کاهش 72.2 درصدي، گمرک سرخس، داراي کاهش 22.62 درصدي نسبت به مدت مشابه سال 1392 است.‏
همچنين صادرات تجارت چمداني از گمرک جلفا، سرو، لطف‌آباد، پيله‌سوار، آستارا، نوردوز و اينچه برون به ترتيب از رشد 1254.04، 130.81، 47.87، 47.48، 23.73، 23.1 و 64 درصدي نسبت به مدت مشابه سال 1392 برخوردار بوده است.‏