کد خبر: 6120
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۳

جریمه دو بانک متخلف

جریمه دو بانک متخلف

کمیسیون اروپا بانک آمریکایی «جی پی مورگان» را به پرداخت جریمه‌ای معادل ۷۲ میلیون و ۱۰۰ هزار یورو و بانک‌های یو بی اس و کردیت سوئیس را نیز به ترتیب به پرداخت ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار یورو جریمه محکوم کرد.

 کمیسیون اروپا بانک آمریکایی «جی پی مورگان» را در دو پرونده جمعا به پرداخت جریمه ای معادل ۷۲ میلیون و ۱۰۰ هزار یورو محکوم کرد. تبانی در بازارهای مالی و تبانی بر سر تعیین نرخ بهره استقراض بین بانکی اتهاماتی است که این بانک آمریکایی با آن روبرو بوده است.بانکهای یو بی اس، سوئیس و کردیت سوئیس نیز به اتهام تبانی در بازارهای مالی به ترتیب به پرداخت ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۹ میلیون ۱۰۰ هزار یورو جریمه محکوم شدند.

خواکین آلمونیا، نایب رئیس کمیسیون اروپا در امور رقابتهای تجاری بازرگانی می گوید: «تصمیمات کمیسیون بر مبنای توافق با بانکها که به دخالت خود در این تبانی ها اعتراف کرده اتخاذ شده است. در ازای این اعترافات، این بانکها از کاهش ۱۰ درصدی میزان جریمه خود بهره برده اند. این موضوع به کمیسیون اجازه داد تا تحقیقات خود را با سرعت به نتیجه برساند. میزان جریمه ها بر مبنای مدت و ارزش مالی جرایم ارتکابی تعیین شده است.»

در این بین بانک سلطنتی اسکاتلند، آر بی اس که در هر دو پرونده تبانی نقش داشته از مجازات کمیسیون اروپا گریخته است. این بانک بدلیل همکاری با مقامات کمیسیون اروپا در تحقیقات و پرده برداشتن از تبانی مذکور از نوعی مصونیت برخوردار شده است.