جریمه‌های تخلفات صنفی تعدیل شد

0
۲۵۳ بازدید

با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور،

ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور و اصلاح بعدی آن به مبلغ ۳.۳ میلیون ریال تعدیل شد.

هیئت وزیران در جلسه ۴ /۵ /۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۷۰۰۳۳ /۶۰ مورخ ۲۵ /۱۲ /۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۲) ماده (۷۲) و ماده (۷۴) قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور- مصوب ۱۳۹۲- تصویب کرد:

ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور و اصلاح بعدی آن به مبلغ سه میلیون و سیصد هزار (۰۰۰ /۳۰۰ /۳) ریال تعدیل می شود.

میزان جرایم تخلفات در قانون یاد شده به شرح زیر تعدیل می شود:

عدم درج قیمت در هر بار ، ماده (۶۵) ؛ ۰۰۰ /۷۴۵ ریال، عدم صدور صورتحساب در هر بار ، ماده (۶۶) ؛ ۰۰۰ /۶۵۰ ریال، عدم نگهداری صورتحساب و یا عدم ارایه آن به مأموران ، ماده (۶۷) ؛ ۰۰۰ /۵۵۰ ریال، عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون برای مرتبه اول ، ماده (۶۸) ؛ ۰۰۰ /۲۰۰ /۲ ریال،‌ عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون برای مرتبه دوم ، ماده (۶۸) ؛ ۰۰۰ /۵۰۰ /۵ ریال و عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون برای مرتبه سوم و مراتب بعدی ، ماده (۶۸) ؛ ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۱ ریال.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=14571