جادوی برن به ایران رسید

0
۴۵۷ بازدید

جادویبرنبهایرانرسید

کتابیدیگرازروندابرنباعنوان «جادو»باترجمهفرشیدعطاییمنتشرشد.

بهگزارشمهر،تازهترینکتابروندابرنباعنوان «جادو»بههمراهترجمهفرشیدعطاییازسوینشرآموتروانهبازرکتابشد.

اینکتابکهدر۲۸فصلنوشتهشدهاستبهگفتهنویسندهآن۲۸عملجادوییرابهمخاطبمی‌آموزدتااویادبگیردچگونهمی‌تواندازقدرتجادوییسپاسگذاریاستفادهکردهوسلامتمالیوشغلیخودودیگراطرافیانشرامتحولکند.

آموزه‌هایبرندراینکتابشاملاجرایتمریناتیاستکهبرایاجرادر۲۸روزطراحیشدهاستوطیآنسپاسگذاریبهیکعادتدرزندگیفردیمخاطباناینکتابمبدلمی‌شودوهمینحساستکهبهگفتهنویسندهنوعیجادورادرزندگیمخاطبکتابپدیدمی‌آورد.

ویدربخشیازاینکتابدرهمینزمینهمی‌نویسد: وقتیشمابابتچیزهاییکهداریدممنونوسپاسگذارباشید،خواهیددیدکهآنهابلافاصلهروبهفزونیمی‌گذارند. اگربرایپولیکهداریدسپاسگذارباشید،خواهیددیدکهپولتانبهطرزیجادوییزیادمی‌شود. اگربابترابطه‌ایکهباکسیداریدسپاسگذارباشید،حتیاگراینرابطهرابطهکاملینباشد،خواهیددیدکهبهطرزیجادوییروبهبهبودمی‌گذارد. گربابتشغلیکهدارید،حتیاگرشغلرویایتاننباشد،سپاسگذارباشید،شرایطکم‌کمتغییرمی‌کند،طوریکهازشغلتانلذتبیشتریمی‌بریدودرپیآنهمهنوعموقعیتوفرصتیبرایکارتانپدیدمی‌آید

روندابرننویسندهوتهیهکنندهاسنرالیاییاست. ویرابیشازهرچیزبهخاطرمستندرازوکتابیکهباهمینناممنتشرشدهاستمی‌شناسند. برنهمچنیندرسال۲۰۰۷ازسویمجلهتایمبهعنوانیکیاز۱۰۰نفرتاثیرگذاردردنیامعرفیشد.

کتاب «جادو»رانشرآموتدر۲۱۵صفحهوباقیمت۱۱هزارتومانمنتشرکردهاست.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=7823