توهم سلطان‌ رجب در پیوستن به اروپا!

0
۴۹۶ بازدید

دوﻟﺘﻬـﺎی اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه آﻟﻤﺎن ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴـﻪ در ﺑﻴﻔﺘﻨـﺪ و اﺑـﺰار ﭼﻨـﺪاﻧﻲ در ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ اردوﻏـﺎن ﻧﺪارﻧﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮔﺎه ﻣﺴﺎﻳﻠﻲ ﭼﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ و ﻟﺰوم رﺳﻴﺪن ﺑﻪ راه ﺣﻞ در ﻗﺒﺮس را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده و اردوﻏﺎن ﺑﻪ آراﻣﻲ آن را ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﻲﮔﻴﺮد….

 دکتر هاشم اورعی- استاد دانشگاه شریف – بسیاری از رای دﻫﻨﺪﮔﺎن اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﻛﺸﻮری ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻛﻠﻮپ ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ. در اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﺎری، ﺳﺒﺎﺳـﺘﻴﻦ ﻛـﻮرتس، ﺻـﺪر اﻋﻈﻢ وﻗﺖ اﺗﺮﻳﺶ اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه وی ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﻬـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﺗـﺮس ﻃﺎﻟﺒﺎن از ﻛﺸﻮر ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﺮﻳﺰﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮدم ﺗﺮﻛﻴـﻪ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻧﻈـﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨـﺪ و اﺧﻴـﺮاً رﺟـﺐ ﻃﻴـﺐ اردوﻏﺎن اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻳﺎن اروﭘﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد. ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣـﺮدم ﺗﺮﻛﻴـﻪ ﺑـﻪ بـﻴﺶ از ۴ ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﭘﻨﺎﻫﻨـﺪه و ﻣﻬـﺎﺟﺮ در ﺣـﺎل اﻓـﺰاﻳﺶ اﺳـﺖ و ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ آن ﻋـﺪم رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻨﺪی اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ رﺳﻤﺎً ﻧﺎﻣﺰد ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اروﭘﺎﺳـﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ در وﺳﻂ ﻣﻌﺮﻛﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن.

سالهاست برخی سیاستمداران اروﭘﺎﻳﻲ در ﺧﻠﻮت ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ اروﭘـﺎ را ﭼﻨـﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﻣﺬاﻛﺮه اﻳﻢ و آﻧﻬﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺸـﻐﻮل اﺻﻼﺣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻧﺪ! اﻣﺎ اﻣﺮوز دﻳﮕﺮ ﺗﻈﺎﻫﺮی ﻫﻢ در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ و ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺟﺎی آن را ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﺑﻴﻦ اروﭘﺎ و ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ دور ﻧﮕـﺎه داﺷـﺘﻦ ﻣﻬـﺎﺟﺮﻳﻦ و ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻳـﺎن از ﺧـﺎک اروﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ.

در زﻣﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﮔﺰارﺷﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ در ﻣﻮرد ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺗﻴﺘـﺮ اول روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻮد. وﻟﻲ اﻣﺮوز دوﻟﺘﻤﺮدان ﺗﺮﻛﻴﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪن آن ﻧﺪارﻧﺪ. ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ ﻫﻤﻮاره اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﺮط اﺻﻠﻲ ﺑﺮای ﻋﻀـﻮﻳﺖ اﺣﺘـﺮام ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﺻﻮل دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ اردوﻏﺎن از اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳـﺖ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻟﻴﻜﻦ وی ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺻﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﺪ.

سیاستمداران اروﭘﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮف دل ﺧﻮد را ﺑﺰﻧﻨﺪ. ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ از ﻫﻤـﻪ ﻛﺸـﻮرﻫﺎی ﻋﻀـﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎﺳﺖ و اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ. ﺑﺴﻴﺎری از رای دﻫﻨﺪﮔﺎن اروﭘﺎﻳﻲ ﻫـﻴﭻ ﺗﻤـﺎﻳﻠﻲ ﺑـﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺸﻮری ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ. ﻟﺬا واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ اﻳـﻦ ﻛﺸـﻮر روزی ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ روی آورد ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ ﺗﺮﻛﻴﻪ را ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ. اﻳـﻦ ﻫـﺪف از روز اول ﻣﺬاﻛﺮات در ﺳﺎل۲۰۰۵ ﻣﻴﻼدی وﻗﺘﻲ ﻛﻪ رﻫﺒﺮان اروﭘﺎﻳﻲ بر ﻋﺪم اراﺋﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اصرار داشتند ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ اردوﻏﺎن ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ اروﭘﺎ داده اﺳﺖ. او رﻫﺒﺮان اﻗﻠﻴﺖ ﻛُـﺮد را زﻧـﺪاﻧﻲ ﻛـﺮده، ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده، دادﮔﺎهﻫـﺎ و ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎت را ﻋﻘـﻴﻢ ﻛـﺮده و در ﺷـﺮق ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﻳﻮﻧﺎن، ﻗﺒﺮس و ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﻓﺘﺎده اﺳﺖ. ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟـﻪ وﻗـﺖ آﻟﻤـﺎن در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺖ ﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳـﻲ در دﺳـﺖ اردوﻏـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ، ﺗﺮﻛﻴـﻪ ﺧـﺎرج از اروﭘـﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ در ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق روی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ و ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻫﺮ دو ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﻼً ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻗﺪام آن اﺳـﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻗﺪاﻣﻲ ﻧﻜﻨﻨﺪ. ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺬاﻛﺮات را ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﻨﻨـﺪ و ﻫـﺮ دو از ﺑﻲﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪن آن ﺳﻮد ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ. اروﭘﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﺗﻦ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻣﺬاﻛﺮاﺗﻲ ﺑﺪﻫـﺪ ﻛـﻪ دل در آن ندارد و اردوغان مجبور نیست تن به اصلاحات سیاسی ای بدهد که ﺳـﻠﻄﻪ او را ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺪود میﻛﻨﺪ. در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ در ﺳﺎل ۲۰۱۶ وﻗﺘـﻲ ﻛـﻪ ﺣـﺪود ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﻨﺎهجو و ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻳﻮﻧﺎن رﺳﻴﺪﻧﺪ دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻲ دﺳـﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ. ﺗـﻮاﻓﻘﻲ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ۶ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﭘﻨﺎهﺟﻮﻳﺎن ﺳﻮری و دادن ﻗﻮلﻫـﺎی ﻣـﺒﻬﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺑﻪ اﺧﺬ وﻳﺰا ﺟﻬﺖ ﺳـﻔﺮ ﺑـﻪ اروﭘـﺎ از ﺳـﻮی ﺟﺎﻣﻌـﻪ اروﭘـﺎ، دوﻟـﺖ ﺗﺮﻛﻴـﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻳﺎن را ﻣﻬﺎر ﻛﺮده و ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺎک اروﭘﺎ را ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ. رﻫﺒﺮان اروﭘـﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ رﺿﺎﻳﺖ دارﻧﺪ ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻳﺎن ﺳﻮری از ۸۵۰ ﻫﺰار در ﺳﺎل ۲۰۱۵ ﺑﻪ ۱۰ ﻫـﺰار در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺮﺧﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻓﻐـﺎن را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺮﻛﻴﻪ روی ﺧﻮﺷﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ را ﻧﻴﺰ ﺗﺤـﺖ اﻟﺸـﻌﺎع ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ. دوﻟﺘﻬـﺎی اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه آﻟﻤﺎن ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴـﻪ در ﺑﻴﻔﺘﻨـﺪ و اﺑـﺰار ﭼﻨـﺪاﻧﻲ در ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ اردوﻏـﺎن ﻧﺪارﻧﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮔﺎه ﻣﺴﺎﻳﻠﻲ ﭼﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ و ﻟﺰوم رﺳﻴﺪن ﺑﻪ راه ﺣﻞ در ﻗﺒﺮس را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده و اردوﻏﺎن ﺑﻪ آراﻣﻲ آن را ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮی از ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﮔﺴـﺘﺮده ﺑـﻪ اروﭘـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﺮﻛﻴـﻪ ﺑـﻪ عدم ﻗﺪرت ﮔﻴﺮی راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺪت ﮔﻴﺮی ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻳﺎن اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮاﻳﻴﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ رﺳﻴﺪن دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﭘﻨﺎﻫﺠﻮی اﻓﻐﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴـﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣـﻲرود اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﺑﺎزار ﺳﻴﺎﺳﺖ داخلی ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﻘـﺶ ﭼﻨـﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ  اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻫـﻢ اﻛﻨــﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔــﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ اردوﻏﺎن از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﻣـﺮدم ﻋﻠﻴﻪ وی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺧﻴﺮاً رﻫﺒﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺨﺎﻟﻒ اردوﻏﺎن اﻋـﻼم ﻛـﺮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺳﻮری را ﺑﻴﺮون ﺧﻮاﻫﺪ راﻧﺪ.  اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم ﺗﺮﻛﻴـﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ اردوﻏﺎن ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺮز اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﻮرﻳﻪ و اﻳـﺮان ﻣﺨﺎﻟﻔﻨـﺪ و ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻣﻲﺷﻮد اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻤراه ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اروﭘﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪی ﻛﻪ ﻗـﺮار اﺳـﺖ در ﺳـﺎل ۲۰۲۳ ﻣﻴﻼدی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺤﺜﻲ داغ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد. ﺑﺮﺧﻲ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻬﺎی ﺗﺮک ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ می توان ﺑﺎ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ اروﭘـﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪ. اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاردی ﭼﻮن ارﺗﻘﺎء ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫـﺎی ﮔﻤﺮﻛـﻲ، ﺣـﺬف وﻳـﺰا و ﻫﻤﻜﺎری در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎرﺳﺎز ﺑﺎﺷـﺪ. ﻟـﻴﻜﻦ ﺑﺴـﻴﺎری از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮی را غیر ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﭼﻮن از ﻳﻚ ﻃﺮف ترکیه آﻣﺎدﮔﻲ ﻻزم ﺑـﺮای ﻛﻮﺗـﺎه آﻣـﺪن در ﻫـﻴﭻ زﻣﻴﻨﻪ ای را ﻧﺪارد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ دوﻟﺘﻬﺎی اروﭘﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ از ﺳـﺮ ﺿـﻌﻒ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اردوﻏﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ.  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روزی ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘـﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﻮد را ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ وﻟﻲ آن روز ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻌﺪ از آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺗﺮﻛﻴـﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪی از اردوﻏﺎن و اﺣﺰاب ﻃﺮﻓـﺪار وی ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻗـﺎطعی ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪ. ﺣﺘـﻲ در اﻳـﻦ ﺻﻮرت ﻫﻢ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ روی ﻣﻴﺰ ﻣﺬاﻛﺮه ﻗﺮار نخواﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ. در واﻗـﻊ از اول ﻫﻢ روی ﻣﻴﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ! ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﻄﺎن رﺟﺐ ﺳـﺮ ﻣﺴـﺖ از رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺑـﺎ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ۲۰ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﺳـﻮدای ﺑﺎزﺳـﺎزی اﻣﭙﺮاﻃـﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ را در ﺳﺮ ﭘﺮوراﻧﺪه و ﻛﺸﻮرش را در ﺟﺎﻳﮕﺎه ژاﻧﺪارم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﻳـﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﺮدم ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺎ وی ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ﻳﺎ او را از ﻗﺼﺮ ﻫﺰار اﺗﺎﻗﻪاش ﺑﻴﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ راﻧﺪ.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=162231

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here