کد خبر: 7036
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۳

تدوین سیاست صنعتی در سالهای گذشته نتیجه مطلوبی نداشته است

تدوین سیاست صنعتی در سالهای گذشته نتیجه مطلوبی نداشته است

گروه تولید: رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه تدوین سیاست صنعتی در ایران طی سال های گذشته به نتیجه مطلوب نرسیده است، گفت: تلاش هایی برای برنامه ریزی صنعتی صورت گرفته اما نتایج اندک بوده است

محمدرضا رضوی در سخنانی با عنوان 'سیاست صنعتی، شالوده های نظری و ضرورت های اجرایی' افزود: برنامه توسعه صنعتی اگر با رویکرد سیاست صنعتی تدوین نشده باشد، نمی تواند اثرگذار باشد.

وی با تاکید بر اینکه نمی توان برنامه توسعه صنعتی را با رویکرد صرفا کاربردی تدوین و سپس انتظار پیشبرد تحولات فناورانه را داشت، اظهار داشت: تغییرات مکرر در نظام اداری کشوری پیشبرد برنامه های کلان و استراتژیک را مشکل می کند.

به گفته رضوی، اینگونه برنامه ها نیاز به ثبات و ماندگاری مدیران تحول زا دارد که واقعیات دهه اخیر برعکس این امر بوده است.

وی سپس با اشاره به دوره بندی رویکردهای حاکم بر فضای اقتصادی طی دهه های گذشته گفت: باید اذعان کرد دخالت های دولت در برخی از حوزه ها، کاملا نامطلوب بوده است. اما این به معنای امکان پیشبرد تحولات فناورانه صرفا از طریق اتکاء به سازوکار بازار آزاد هم نیست.

رضوی اضافه کرد: نارسایی های بازار آزاد باید از طریق مداخله دولت کارآمد رفع شود تا توسعه صنعتی تسریع شود.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در ادامه به تعریف سیاست صنعتی پرداخت و اظهار داشت: سیاست صنعتی، مجموعه اقدامات هدفمند دولت را در بر می گیرد که در چارچوب آن رشته فعالیت های خاصی مورد حمایت یارانه ای، مالیاتی، تعرفه ای و تحقیقاتی قرار می گیرند.

وی بیان کرد: این رشته فعالیت ها از نظر اثرگذاری فناورانه، اشتغال زایی، انتقال و جذب و نهادینه سازی فناوری، شناسایی و در چارچوب برنامه های هدفمند و زمان بندی شده مورد حمایت قرار می گیرند.

رضوی با اشاره به اینکه چرا سیاست صنعتی لازم است افزود: بدون سیاست های صنعتی امکان حمایت از رشته فعالیت های خاص تحول افرین و موج آفرین در طول زمان وجود ندارد.

وی سیاست صنعتی را به معنای تاکید بر برنامه ریزی راهبردی ذکر کرد و گفت: بدون چنین نگاهی امکان چندانی برای نیل به تحولات فناورانه وجود ندارد.