کد خبر: 166222
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۰

تجارت ایران با اکو ۴۴ درصد رشد کرد

تجارت ایران با اکو ۴۴ درصد رشد کرد

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایلنا، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: صادرات کشورمان به 9 کشور عضو اکو در این مدت بیش از 18میلیون و 631هزار تن به ارزش 6میلیارد و 823میلیون و 246هزار و 367دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه 46 درصد در وزن و 54درصد در ارزش رشد داشته است.

وی افزود: واردات کشورمان در هشت ماه سال 1400از کشورهای عضو" اکو" نیز سه میلیون و 147هزار و 332تن به ارزش سه میلیارد و 623میلیون و 838هزار و 68دلار بوده است  که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی کاهش 10درصدی و از لحاظ ارزش افزایش 28درصدی را نشان می دهد.

سخنگوی گمرک در خصوص میزان صادرات به اعضای" اکو" توضیح داد: ترکیه با خرید 11میلیون و 350هزار و 935تن کالا به ارزش سه میلیارد و 767میلیون و 795هزار و 797دلار و با رشد 123درصدی در وزن و 128درصدی در ارزش، اولین مقصد، افغانستان با سه میلیون و 57هزار و 148تن خرید به ارزش یک میلیارد و 270میلیون و 601هزار و 807دلار و کاهش 35 درصدی در وزن و کاهش  16درصدی در ارزش در جایگاه بعدی و پاکستان با یک میلیون و 865 هزار و 671تن به ارزش 764میلیون و 389هزار و 728دلار و رشد 22درصدی در وزن و 28درصدی در ارزش  در جایگاه سوم قرار دارد.

وی افزود: آذربایجان با 553هزار و 515تن به ارزش 335میلیون و 843هزار و 817دلار و کاهش 22درصدی وزن و هفت درصدی ارزش، ازبکستان با 514هزار و 22تن به ارزش 274میلیون و 221هزار و 176دلار و رشد 279درصدی وزن و 223درصدی ارزش، ترکمنستان با 894هزار و 847تن به ارزش 207میلیون و 23هزار و 113دلار و رشد 173درصدی وزن و 168درصدی ارزش، قزاقستان با 311هزار و 866تن به ارزش 112میلیون و 725هزار و 604دلار و رشد 79درصدی وزن و 24درصدی ارزش، قرقیزستان با 28هزار و 440تن به ارزش 51میلیون و 825هزار و 950دلار و رشد 184درصدی در وزن و 164درصدی ارزش و تاجیکستان با 54هزار 612تن به ارزش 38میلیون و 819هزار و 375دلار و رشد 283درصدی وزن و 232درصدی ارزش، به ترتیب مقاصد بعدی کالاهای ایرانی در بین اعضای سازمان همکاری اقتصادی اکو بودند.

لطیفی در خصوص میزان واردات کشورمان از هریک از اعضای "اکو" توضیح داد: بیشترین میزان واردات از کشور ترکیه با دو میلیون و 722هزار و 301تن به ارزش سه میلیارد و 243میلیون و 63هزار و 568دلار بوده که نسبت به مدت مشابه از لحاظ وزنی کاهش 15درصدی و از لحاظ ارزش رشد 24درصدی داشته است و پس از آن پاکستان با 194هزار و 710تن به ارزش 182میلیون و 83هزار و 849دلار و رشد 62درصدی در وزن و 54درصدی در ارزش، ازبکستان با 46هزار و 95تن به ارزش 86میلیون و 850هزار و 40دلار و رشد پنج درصدی در وزن و 55درصدی در ارزش، قزاقستان با 117هزار و 517تن به این ارزش 37میلیون و 622هزار و 354دلار و رشد 81درصدی وزن و 54درصدی ارزش، آذربایجان 17هزار و 808تن به ارزش 29میلیون و 190هزار و 82دلار و کاهش 9درصدی در وزن و افزایش 87درصدی در ارزش قرار دارند.

وی افزود: پس از آذربایجان، ترکمنستان با فروش  31هزار و 266تن کالا به ارزش 22میلیون و 957هزار و 854دلار، نسبت به مدت مشابه رشد 39درصدی در وزن و 224درصدی را تجربه کرده، افغانستان با رشد 181درصدی در  وزن و 630درصدی در ارزش 10هزار و 592تن کالا به ارزش 11میلیون و 350هزار و 217دلار به ایران فروخته است، تاجیکستان سه هزار و 693تن کالا به ارزش هشت میلیون و 856هزار و 537دلار به ایران صادر کرده که 43درصد در وزن و 87درصد در ارزش نسبت به مدت مشابه افزایش داشته و نهایتا  قرقیزستان در جایگاه نهم، سه هزار و 348تن کالا به ارزش یک میلیون و 863هزار و 567دلار به ایران در هشت ماه نخست کالا صادر کرده که نسبت به مدت مشابه، 56درصدی در وزن و 53درصد در  ارزش کاهش داشته است.