کد خبر: 111371
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۹
گروه : کشاورزی

تا کنون ۱۴۷۶ هکتار گلخانه و سایبان در کشور احداث شد

تا کنون ۱۴۷۶ هکتار گلخانه و سایبان در کشور احداث شد

به گزارش جهان اقتصاد، محمدعلی طهماسبی ادامه داد: از ۱۴۷۶ هکتار عملکرد ۵ ماهه، ۷۶۱.۹ هکتار مربوط به توسعه گلخانه ها و سایبان ها و ۷۱۴.۱ هکتار مربوط به بهره برداری از گلخانه های احداث شده، بوده است. وی گفت: از ۷۶۱.۹ هکتار سطح گلخانه توسعه یافته تاکنون، سطح ۴۸۸ هکتار خود اجرائی و ۲۷۴ هکتار با تسهیلات بانکی اجرا شده است.

طهماسبی خاطرنشان کرد: از ۴۸۸ هکتار سطح خوداجرائی گلخانه ها، ۴۶۵ هکتار معادل ۹۵.۲ درصد به گلخانه تجاری، ۶.۴ هکتار (۱.۳ درصد) به گلخانه های کوچک مقیاس و ۱۶.۶ هکتار (۳.۵ درصد) به سایبان ها تعلق دارد. وی افزود: از ۲۷۴ هکتار گلخانه که با تسهیلات بانکی احداث شده است، ۲۶۴.۲ هکتار (۹۶.۴ درصد) به گلخانه های تجاری ، ۱.۲ هکتار (۰.۴ درصد) به گلخانه های کوچک مقیاس و ۸.۶ هکتار (۳.۲ درصد) به سایبان ها اختصاص دارد.

سرپرست معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی درباره رتبه بندی استان ها به لحاظ سطح توسعه و بهره برداری و درصد تحقق اهداف برنامه توسعه گلخانه ها و سایبان، اظهار کرد: استان های اردبیل با عملکرد ۱۷۸.۱ هکتار (۷۰ هکتار بهره برداری و ۱۰۸.۱ هکتار توسعه)، جنوب کرمان با عملکرد ۱۷۱.۶ هکتار (۵۰ هکتار سطح بهره برداری و ۱۲۱.۶ هکتار سطح توسعه)، آذربایجان شرقی با عملکرد ۱۶۳.۴ هکتار (۳۶.۱ هکتار سطح بهره برداری و ۱۲۷.۳ هکتار توسعه، اصفهان با عملکرد ۱۴۶.۹ هکتار (۳۶.۱ هکتار سطح بهره برداری و ۱۱۰.۸ هکتار سطح توسعه)، هرمزگان با عملکرد ۱۴۴.۲ هکتار (۱۴۱.۱ هکتار سطح بهره برداری و ۳.۱ هکتار سطح توسعه) و تهران با عملکرد ۱۳۶.۱ هکتار (۵۷ هکتار سطح بهره برداری و ۷۹.۱ هکتار سطح توسعه) بیشترین میزان عملکرد از برنامه های توسعه گلخانه ها و سایبان را داشته اند.