کد خبر: 154577
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

بررسی هزینه خانوارهای شهری و روستایی

بررسی هزینه خانوارهای شهری و روستایی

  • به گزارش جهان اقتصاد به نقل از تسنیم، مطابق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار وزارت کار"بررسی نسبت حداقل دستمزد کارگران به متوسط درآمد و هزینه های خانوارهای کشور99-90 نشان می دهد که  متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری با 30.5 درصد افزایش از 48.439 هزار ریال در سال 98 به 634.684 هزار ریال در سال 99 رسیده است.

 متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی با 31.2 درصد افزایش از 265.966هزار ریال درسال 98 به 348.982 در سال 99 رسیده است.

 متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری با 38.0 درصد افزایش از 541.007 هزار ریال در سال 98 به 746.764 هزار ریال در سال 99 رسیده است.

 متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی با 41.6 درصد افزایش از 297.022 هزار ریال درسال 98 به 420.470هزار ریال درسال 99 رسیده است.

 در سال 99 بیشترین سهم منابع درآمدی یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب با 52.9 درصد و 37.5درصد مربوط به سایر درآمدهای یک خانوار می باشد.

 درسا ل99 نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط درآمد سالانه برای یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب 0ٰ30ٰ53.3 درصد است.

 درسال 99، نسبت به حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط هزینه سالانه برای یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب 35.3 و 64.2 درصد است.

 با توجه به جدول1 درسال 99 متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری 746.746 هزار ریال و متوسط درآمد یک خانوار روستایی 420.470 هزار ریال می باشد که این مقدار نسبت به سال 98 در خانوارهای شهری 38.0 درصد و در خانوار روستایی 41.6 درصد رشدداشته است.

اخبار کارگران ,
اخبار کارگران ,
اخبار کارگران ,