کد خبر: 4658
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۳

بررسی فرصت های پیش روی پتروشیمی ها در بورس

بررسی فرصت های پیش روی پتروشیمی ها در بورس

گروه بازارسرمايه :هماهنگي با دولت درخصوص تعيين قيمت اوره، با رعايت ملاحظات شرکت هاي پتروشيمي ازنظر ميزان سودآوري، حل مشکل خوراک شرکت هاي پتروشيمي، با راه اندازي فازهاي جديد پارس جنوبي و تأثير مثبت اين موضوع بر افزايش ظرفيت توليد پتروشيمي ها و نيز ماده 25 آيين نامه فضاي کسب و کار مبني بر پرداخت خسارت به شرکت هاي پتروشيمي، درصورت قطع گاز و برق و آثار مثبت اين موضوع بر صنعت پتروشيمي، از مواردي بود که در اين نشست مورد بحث و بررسي قرار گرفت

‎در اين نشست که با حضور مديران عامل بورس تهران و فرابورس در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، موضوعاتـي همچون وضعيت و چشم انداز سودآوري شرکت هاي پتروشيمي حاضر در بورس، طرح هاي توسعه اي اين صنعت و فرصت هاي پيش رو مورد بررسي قرار گرفت‎.‎
فعالان صنعت پتروشيمي در اين نشست، با بيان اينکه چشم انداز کلي صنعت پتروشيمي، مثبت و رو به پيشرفت است، افزايش شفافيت در تعامل فيمابين دولت و صنعت پتروشيمي، به منظور رفع برخي ابهامات موجود در اين صنعت را خواستار شدنـد‎.‎
مديران ارشد صنعت پتروشيمي همچنين تعيين قيمت پايه محصولات پتروشيمي در بورس کالا، براساس ارز آزاد را اقدامي مثبت و موثر در راستاي افزايش عرضه محصولات اين صنعت در بورس کالا و رفع برخي موانع در اين زمينه دانستند که در وضعيت سودآوري شرکت هاي پتروشيمي نيز اثرگذار خواهد بـود‎.‎
هماهنگي صورت گرفته با دولت درخصوص تعيين قيمت اوره، با رعايت ملاحظات شرکت هاي پتروشيمي ازنظر ميزان سودآوري، حل مشکل خوراک شرکت هاي پتروشيمي، با راه اندازي فازهاي جديد پارس جنوبي و تأثير مثبت اين موضوع بر افزايش قابل توجه ظرفيت توليد پتروشيمي ها و نيز ماده 25 آيين نامه فضاي کسب و کار مبني بر پرداخت خسارت به شرکت هاي پتروشيمي، درصورت قطع گاز و برق و آثار مثبت اين موضوع بر صنعت پتروشيمي، از ديگر مواردي بود که در اين نشست پيرامون آن بحث شد.