کد خبر: 43489
تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۳۹۵

بربال‌های پندار نفت

بربال‌های پندار نفت بهروز رزم آزما، حسابدار رسمی- این واقعیت است و سیاست کاری نیست. هامون و زاینده و آن رودخانه رود خشکید و فردایی هم ذخایر نفت بنا به سیر طبیعی تهی و خالی خواهند گردید روز پس از آن فردا را دیده و نگریست که برای امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اداری و درنهایت سیاسی کشور از حال بایست برنامه‌ریزی نمود. این برنامه‌ها ورای برنامه ششم و یا هفتم توسعه قرار داشته و تدوین آن برای یک دوران طولانی می‌بایستی تهیه و تنظیم گردد. درآفاق سیر ننموده اما حرکت به سمت و سوی آن را آسان دانسته و در راستای مقاومت دراقتصاد که در واقع همان اقتصاد مقاومتی را ممکن و میسر دانسته و راه را با اتحاد ملی وعزم و اراده در اجماع آحاد کشور و رهایی از خویشتن سخت نمی پندارد . این عزم و اجماع و رهایی با ساماندهی در تشکیلات منظم اداری متجلی وقابل دسترسی است . بیان‌ می‌دارد که سـیاست کشورهای بزرگ غربی و شرقی ازکمپانی هندشرقی در شبه قاره هند تا دوران دارسی و دکترمصدق و جنگ تحمیلی یکسان و تا حال نیز این وضعیت ادامه دارد. هدف کشورهای پیش‌گفته این است که نفت را به بهای ارزان از کشورهای منطقه خریداری، آن را به کالاهای دیگر تبدیل و دوباره آن را به منطقه صادر نمایند. آنان در راه رسیدن به این هدف که همان خروج طلای سیاه منطقه است ازبه‌کارگیری ناوهای جنگی نیز ابایی نداشته و به آن هجمه‌های تبلیغاتی را نیز درجهت تضعیف منافع ملی جغرافیایی منطقه ودرراستای حفظ منافع خویشتن می‌افزایند. باور داشته باشید که کشورهای پیش‌گفته حتی هزینه ناوبری جنگی را از کشورهای منطقه تامین نموده وبه بهای جهانی طلای سیاه اضافه و مجددا “ ازسایر کشورها آن‌را به حیطه وصول درمی‌آورند. تردید در این نداشته که هزینه‌های تبلیغاتی ماهواره‌ای را هم به طریق مزبور از ثروت‌های ملی مردم منطقه بازیافت می‌نمایند. باورکنید در این موضوع شک و شـبهه‌ای وارد نیست زیرا همان‌گونه که دولت ایران حافظ منافع ملی کشور اسـت، آنان نیز در جهت حفظ منافع ملی مردم کشورشان به قیمت فقر درمنطقه فعالیت و به این اوضاع ادامه‌ می‌دهند. تداوم این وضع درشان و شئون ملت ایران نبوده  و به نفع هیچ‌یک از اقشار جامعه نیسـت . تغییردراوضاع و احوال فعلی از امور مهم دررشد و شکوفایی و ارتقاء تمدن جغرافیایی منطقه ایی وکشور ایران محسوب‌ می‌گردد . باور دارد که برنامه‌ریزی کشورهای بزرگ این اسـت که اوضاع را چنین گونه اداره و بیان دارند تا نفت باقی حکایت همچنان در منطقه جغرافیایی جاری است اما چنین نخواهد شد و برآن باور دارد . در این مورد چه باید کرد را در برنامه اعتدال (۱) دوران ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی‌ می‌توان دریافت و نظر داشت که فعالیت‌های مقام یاد شده در امور بین‌المللی نیز موید این است زیرا جهان‌بینی وی برای یک دوره کوتاه تنظیم نگردیده، ایشان درهنگام انعقاد قرارداد برجام نیز از این امر آگاه بوده که سرانجام برجام در نهایت در دوران ریاست جمهوری فعلی پایان نمی‌یابد چون اجرای قرارداد یاد شده فوق به زمانی طولانی نیاز دارد در حال حاضر این دوره مابین ۸ سال الی ۲۵ سال پیش‌بینی شده است، ایشان با صرف حدود ۱۰۰۰ روزکاری و به‌کارگیری یک گروه متخصص حاذق ، قدرت‌های بزرگ جهانی را مجاب به انعقاد قرارداد مورد اشاره نموده و از نتایج اولیه آن‌ می‌توان به حفظ کرامت انسـانی ملت ایران در مذاکرات فیمابین با دول دیگر اشاره نمود. درحال حاضر ایران به جایگاه منطقه‌ای خاص دست یافته تا آن میزان که قدرت‌های بزرگ جهانی نمی‌توانند اقدامات و نظرات دولتمردان این کشور را درمبادلات و معادلات منطقه‌ای را نادیده و در نظر نداشته باشند . این تازه آغازصبحگاهان است. از مذاکرات بین‌المللی برجام این اظهاررا برگزیده که مقام وزیرامور خارجه دولت ایران به طرف دعوی اظهار‌ می‌نمایند " یادت باشــد با زبان تهدید هیچ‌وقت بایک ایرانی صحبت نکن"  این را باید نشانه حفظ کرامت انسانی ملت ایران دانســت، اشاره‌ می‌نماید دکتر محمدجواد ظریف اخیرا“ به خاطر قرارداد مذاکرات گروه ۱+۵ وروابط بین الملل موفق بــه دریافت جایزه ویژه‌ای از مجامع بین‌المللی گردید و آن را به ملت ایران تقدیم نمودندکه باعث افتخار است . با توضیحات یاد شده بدیهه سرایی ننموده و زبان تملق دولت مردان را نمی‌دانم لذا بیان‌ می‌دارد که تشکیلات سیستم بوروکراسی ( ارث برده شده از رژیم پهلوی)‌ می‌بایسـت در انطباق با قانون اساسی کشور قرار گیرد. طبق قانون اساسی  و بازنگری آن در سال ۱۳۶۸ دولت موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از محصور شدن در هر نوع نظام ( اداری) دست و پاگیر و پیچیده پرهیز نماید. این عمل بایست در راستای برقراری روابط و مناسبات عادلانه حاکم برجامعه انجام پذیرد که مغفول باقی مانده است . علاوه برمطالب فوق از دولت تدبیر و امید (اعتدال ۲) انتظار چنین است که نسبت به برنامه ریزی کوتاه و بلندمدت تواسـع عمومی کشور، بهبود وضعیت اشتغال نیروی بالقوه کار و اقتصاد عمومی اقدام شایسته به عمل آورده و این انتظار تا نهایت ابدیت نیست . اشعار‌ می‌دارد برای مقابله با فسادهای جاریه وحادثه اقتصادی اســتفاده لازم از خدمات حرفه ای اعضای جامعه حسابداران رسمی به منظور تامین سلامت اقتصاد کشور نیز درجهت حفظ منافع عمومی معمول نگردیده واین جامعه با ساماندهی مناسب‌ می‌تواند به‌عنوان سپاهیان سلامت اقتصادی ایفای وظیفه نمایند اما درحال حاضر چنین نیست. در مورد هجمه‌های تبلیغاتی قابل ذکر است که افراد در افکار متفاوتند اما با ابراز همگانی آن‌ می‌توان نیکوترین را انتخاب و آن را راه چاره دانست در این خصوص کشورهای بزرگ جهانی مورد یاد شـده را از مصادیق بارز دموکراسی به حساب‌ می‌آورند لیکن درمورد ســـایر کشورها آن را از موجبات اختلاف القاء‌ می‌نمایند این موضوع درمورد ایران مصداق ندارد و اصلا“ چنین نیست و ملت در مقابل هجمه بیگانگان به هر نحوی همواره یکپارچه و متحد است و این را تاریخ به اثبات رسانده است  . ادامه‌ می‌دهد با نگاهی گذرا به سیاسـت‌های استعماری نفت تا حد یک ستون موارد ذیل را بیان‌ می‌نماید. - درحدود یک قرن پیش مسئولی خارجی در یکی از کشورهای آن سوی خلیج همیشه فارس ماموریت داشت که تعدادی از قبایل آن منطقه را به طرف دیگر آن بیابان برساند، راهنمای حامل (شتربانان) به نام‌برده اظهار‌ می‌دارند این راه سختی است مدت نیز کوتاه، مردم ناتوان و شترها از بی آبی و تشنگی تلف خواهند شد، نامبرده درمقابل بیان‌ می‌دارد: توحق داری ، شترها حق دارند و مردم نیز حق دارند اما باید بروند. بنگرید و ببینید چگونه به ما و منطقه نگاه‌ می‌کنند. اینان کسانی هسـتند که حقوق بشررا اسلحه خویش قرار داده و دم ازحقوق بشر و جمعیت دفاع از حیوانات‌ می‌زنند، اینان زمانی‌که ذینفع استفاده ازچیزی باشند بین انسان‌ها و حیوانات  فرقی نمی‌گذارند و تفاوتی بین آنان قائل نیستند. باید گفت مامور نام‌برده که نماینده واقعی اندیشه‌ها وافکار استعماری است حقوق انسان و حیوان را برای ملت خویش منظور و فقط از آن برعلیه ما سوء استفاده‌ می‌نمایند. - نماینده همان کشور استعماری در ۳۰ سال بعد از مورد یادشده بالا در پاسخ یکی از مسئولین همان کشور که به صورت خانوادگی (آل) اداره‌ می‌گردد بیان‌ می‌دارد: شما دیگر ازما چه‌ می‌خواهید، پدر بزرگ شما سوار شتر‌ می‌شد پدرتان کادیلاک سوار شد، تو با رولزرویس مسافرت‌ می‌کنی و فرزندانتان با هواپیما سفر خواهند کرد، اما مهم این است که او چه مواردی را  بیان نداشت و نگفت که با سیر نزولی موارد فوق نوه (پسران) آن خانواده ناگزیرند هواپیمای خود را فروخته و نتیجه آنان سواررولزرویس گردد و در نهایت اعقاب آن خانواده دوباره مجبور ند سوار شتر شوند. کشور مورد نظر اینک حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلاری ذخیره ارزی درکشورهای استعماری سرمایه‌گذاری نموده که هر آن احتمال مسدود شدن آن وجود دارد. این خانواده (آل) دراین فکر نیستند که نمی‌شد این مبالغ در کشورهای مستضعف سرمایه‌گذاری نماید. بدیهی اســــت که استعمار تحقق چنین امری را به آنان اجازه نمی‌دهد. شک و تردید نباید کردکه عاقبت ودوراندیشی نسـبت به زمان اتمام مخازن نفت موجب کرامت انسانی ملت به حساب نمی‌آید و غغلت از آن نیزسودی نصیب آیندگان نمی‌سازد. سخن از پندارهای نفتی است و دریغ اســـت به نام دکتر محمد مصدق در۶۵ سال قبل اشاره ننمود نامبرده با رهایی از خویشتن و پیوستن به جان خویش موجب انقلابی در جهان شد. بیان‌ می‌دارد وی که از خانواده قجر زائیده شده بود درسن ۱۲ سالگی و بطور مورثی به سمت والی گری ( مالیات ) ولایات خراسان منصوب شد. نامبرده قجر باقی نماند و به قصد تحصیل دانش به دیار فرنگ عزیمت و در رشته‌های حسابداری و دکترای حقوق دانش آموخته شد سپس مسیری  را طی طریق تا به رئیس الوزرایی ایران رسید، در این دوران نفت ملی اعلام شد به همین جهت و لحاظ نامبرده مورد غضب دولت‌های پرخاشگر و استعمارگر قرار گرفت . ایشان نیز دردوران خدمت خویش اقداماتی انجام دادکه برخی از تاریخ نگاران آن را اشتباه دانسته اما این حقیقت مسلم وجود دارد که اقدامات ایشان نفت ایران را ملی و حقوق آن را نیز دادگاه بین‌المللی لاهه به رسمیت شـناخت . از برکات اقدام مزبور فقط ذکر این مورد کفایت دارد که به تبع آن سایر کشورها و منطقه نیز نفت خویش را ملی اعلام نمودند. گرچه دولت‌های پرخاشگر هرگز نگذاشتند نفت به معنی واقعی ملی شود اما همین مقدار باقی‌مانده نفت و یا ذخائر ارزی حاصل ازفروش‌های قبلی نفت کشورهای منطقه از نتایج اقدامات وی است. باقی مطالب را همه‌ می‌دانند و یا از کتاب خواب آشفته نفت دکتر محمد علی موحد‌ می‌خوانند. لذا بایست با بررسی و تحقیقات لازم به آینده نگریسـت تا بیگانگان به آن چیزی که درنظر دارند دست نیابند، این اقدام نافی حفظ روابط بین‌المللی با سایرکشورها در راستای استیفای حقوق آحاد کشور نیست . درکشور تشکیلاتی به نام مرکز تاریخ نگاری‌ می‌بایست وجود داشته باشد تا در نتیجه آن  متغیرهای اثرپذیری تاریخ از صنعت و هنرو فلسفه آشکارگردد، که اینک این چنین نیست .