کد خبر: 97634
تاریخ انتشار: ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

بامدیریت ریسک می توان آثاربلایای طبیعی را کاهش داد

بامدیریت ریسک می توان آثاربلایای طبیعی را کاهش داد بامدیریت ریسک می توان آثاربلایای طبیعی را کاهش داد همچون اپیزودهای یک نمایش از پیش چشمان ما می گذرد،سه پرده از رفتار اقلیم باانسان درمنطقه غرب آسیا،شرق میان رودان وخوزستان که چون روزگاری وهمین روزها نیز"خوز" یا همان نی شکر درآن کشت می شود.غیراز خوزستان بسیاری از استان های کشور نیز درگیربلایای بامنشاطبیعی هستند. روزنامه جهان اقتصاد در مصاحبه ای درمورد این موضوعات با رامین امینی زارع مدرس مدیریت ریسک وبیمه پرداخته است . اگر موافقید باحمله ملخ به کشور شروع کنیم ونگاهی به آن داشته باشیم؟ رامین امینی زارع :واقعیت آن است که درشش استان جنوبی کشورخطر هجوم میلیاردها ملخ مهاجم وجوددارد،کانون های اصلی این هجوم بزرگ بیولوژیک، تحت تاثیر بارندگی های اخیر،شرق آفریقا،عربستان وسپس ایران است،پیش بینی فائو آن است که احتمال داردازاواخردومین ماه امسال باحجم گسترده تری از ملخ های مهاجم روبرو شویم،به عبارت دیگراحتمال دارد،۲۰دسته ملخ که هردسته بین ۲۰تا۱۵۰میلیون ملخ است از دریای سرخ به عربستان می آید ودرمناطق مرکزی و ربع الخالی هم ۸دسته به همان میزان مستقراست.درطول تاریخ این مسیر وجودداشته ولی از هجوم سال ۱۳۴۲تاکنون بی سابقه بوده،برهمین اساس فائو رویارویی بااین آفت بی رحم رابااهمیت درجه یک اعلام کرده است. این آفت بی شفقت، گذشته از گیاهان،به پوست درختان نیز حمله ور می شود،ای کاش دولت عربستان اقدامات لازم در پیش گیری این آفت را به کار می بست.ماهیت این حشره مقاومت بسیار دربرابر انواع شیوه های مبارزه وکنترل است. ازدیدگاه مدیریت ریسک،علاوه برملخ،کشاورزان در استان‌های مازندران، گلستان و اردبیل و سایر استان‌های محتمل،می باید مراقبت لازم جهت جلوگیری از شیوع بیماری فوزاریوم خوشه را داشته باشند و به محض مساعد بودن شرایط و فنولوژی گیاه براساس دستورالعمل سازمان حفظ نباتات اقدامات لازم رابرای مبارزه انجام دهند. به نظرباید کشاورزان وعموم مردم توصیه های سازمان حفظ نباتات رابه عنوان متخصص ومسوول این موضوع به دقت به کاربرند. درتاریخ ایران وجهان بارها حمله ملخ ثبت شده است ازجمله اشاره سعدی که می گوید:ملخ بوستان خوردو مردم ملخ بزرگ‌ترین گروه ملخها که تاکنون ثبت شده، در سال ۱۸۷۵ در نبراسکا دیده شده، که در حدود بیش از ۱ هزارمیلیارد ملخ بالدار در کنار هم وجود داشته‌است. وضعیت سیل اخیر درکشورراچگونه می بینید؟ رامین امینی زارع :به گزارش سازمان ملل،سیل ،طغیان رودها ومشکلات ناشی از بارندگی،بارش های اخیر،دست کم زندگی ۱۲میلیون شهروند رادر ایران تحت تاثیر قرار داده است.این بدترین فاجعه طی ۱۵ ساله اخیر است،پرتال دفتر هماهنگی امورانسان دوستانه سازمان ملل متحد نیزمی گوید:دومیلیون شهروندبه کمک های انسان دوستانه نیاز دارند وبیش ازنیم میلیون نفرمجبوربه ترک محل سکونت خود شده اند. درحادثه سیل اخیر۲۳۵شهرو۴هزارو۳۰۴روستا درگیر سیل شدند که دوره بازگشت۲۰۰سال وبیشتر داشته اند. اگرچه آنچه تاکنون به عنوان خسارت ۴۰۰هزار میلیاردریالی سیل اخیر در کشور تخمین زده می شود اما احیای برخی تالاب ها وافزایش سطوح بسیاری از سفره های آب زیر زمینی راهم باید به عنوان یک فرصت در دل این نقمت در نظر داشت،شماری از مزارع آب گرفته مشروط به نپوسیدگی وادامه فتوسنتز امکان بازیابی وبازتوانی دارند ودر برخی نقاط ایران مکانیزم گیاه دربرابر این رویداد طبیعی تاب آوری داشته وامکان جبران تولیدرادارد. براساس آمار باحدود ۳۱۰میلی متر بارندگی در۷ماهه نخست سال آبی جاری،این سال پربارش ترین سال در نیم قرن اخیر در کشور به شمار می آید. دراین روزهای اخیر که دز وکرخه در هرثانیه۲۵۰۰متر مکعب آب به جلگه خوزستان پمپاژ کرده اند وبسیاری از هم میهنان عزیز ما بی خانمان شده وکشاورزان محصول خودراازدست داده اند،همگی باید باآنان همدلی،هم فکری وهم کاری داشته باشیم. دولت براساس راهبرد وسیاست بلند مدت ودر شرایط کنونی تغییر اقلیم که رخداد خطری مشابه یابدتر رادرهمین سال محتمل می سازد،از سازوکاربسیار کارآمدمدیریت ریسک و بیمه استفاده کند،بخشی از وجوهی که به عنوان کمک بلاعوض می خواهد پرداخت کندرامی شود به عنوان حق بیمه تلقی نمودو سطوح بسیاری رابیمه کرد. ایران همان گونه که تجربه موفق درسطح جهانی ،دراجرای قانون بیمه فراگیر طیوررادارد وتوانسته یک میلیارد قطعه طیوررادر هرسال بیمه کند،می تواند کل جمعیت دامی وآبزیان کشوررانیزبیمه کند،دراین مکانیزم باپرداخت حق بیمه ای بسیار ناچیزودرحد قیمت یک بسته تنقلات،می شودیک راس دام رادربرابرسیل ومانند آن بیمه کرد ودرصورت رخدادحادثه، سرمایه دامی کشور بی هیچ دغدغه ای احیاشده وخسارت دامداران جبران گردد،برای دولت نیز این امر بهتر است.ازدیدگاه یک معلم ریسک تاکید می کنم اگردرکنار مدیریت ریسک های فنی، اهتما م مردم ودولت به بیمه های فراگیر باشد مثلا کلیه واحدهای مسکونی بیمه پایه سیل،آتش سوزی وزلزله راداشته باشند،خسارات مالی،به راحتی وبارعایت دقت وعدالت ممکن است.امسال بهترین فرصت برای تبیین واستقرار فرهنگ بیمه در کشور است.مدیریت ریسک وبیمه تاب آوری اقتصادی –اجتماعی رادربرابر چنین امواج سهمگین بالابرده وپایه های امنیت غذایی و استقرارآن را مستحکم می سازد. درموردریزگردها چطور؟هنوز این خطر کشورراتهدیدمی کند؟ رامین امینی زارع :برخی تصور می کنند با بارش های امسال،کشور وارد یک دوره ترسالی بلند مدت شده است،به نظرمی رسدقرینه ای علمی وتعمیم پذیر،برای این گمان خوشایند وجود ندارد وهمچنان باید مواظب ورود ریزگردها وآلودگی هوادر شهرهایی همچون اهوازباشیم،گمان می رفت در ترسالی شدید امسال دست کم شاهد ریزگرد نباشیم اما واقعیت این است که پدیده خارج از انتظاری رخ نداده است.مقیاس ریزگرد دقیقا همان مقیاس مناطق رودررو باترسالی نیست.ریزگردها گاهی تاصدها کیلومتر از سطح زمین فاصله می گیرند وگاهی از تاریخ،شمال قاره سبز اروپارانیز نشانه رفته اند. مثال مشهوری در اقلیم شناسی هست که می گوید:هاریکان ونسیم هردوباد هستند امادردومقیاس متفاوت! نتیجه این که باتقویت سازوکارها درقالب مدیریت ریسک می توان کشورراقوی کرد،اکنون بایدبامدیریتی متمرکز وجوان وبانشاط به تعدادکافی هلی کوپتر امدادی درقالب ملل متحد خرید،صندوق بیمه حوادث طبیعی رامانند بسیاری از کشورها باسرمایه کافی ومشارکت مردم ودولت تشکیل داد،بیمه های فراگیرراایجادکرد،پوشش گیاهی مراتع را تقویت کرد،جنگل راپاس داشت،درمردم احساس هم گرایی ونوع دوستی ومیهن دوستی را تقویت نمود.