کد خبر: 6467
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۳

بازگشت مدیران متخصص به عرصه اقتصاد‏

بازگشت مدیران متخصص به عرصه اقتصاد‏

ابراهيم خانيکي - دبير انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران

مجمع عمومي انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران پس از چند سال وقفه در حالي برگزار شد که 88 درصد اعضا در آن شرکت داشتند.‏
حضور اين تعداد شرکت کننده رکورد کم نظيري در فعاليت هاي مدني بشمار مي رود. با روي کارآمدن دولت تدبير و اميد و خروج نسبي جامعه از رکود در همه زمينه ها، خصوصا در شرايطي که رفع تحريم هاي ظالمانه غرب در مسير اميد بخشي قرار گرفته و براي نخستين بار پس از انقلاب اسلامي، کشورمان وارد تعامل سازنده با کشورهاي توسعه يافته مي شود، فعالين اقتصادي که بيش از ساير اقشار جامعه از سياست هاي قبل متحمل خسارت هاي مادي و معنوي فراواني شده اند در اين شرايط اميدوار شده اند. ‏
حضور گسترده اعضاي انجمن در مجمع عمومي که جملگي از فعالين اقتصادي و مديريتي کشور مي باشند، در اين راستا قابل تحليل است. ‏
ارکان انجمن که به شکل دموکراتيک و قانوني در حضور نمايندگان کميسيون ماده 10 احزاب وزارت کشور و بر طبق اساسنامه انتخاب گرديدند وظيفه سنگيني بر عهده دارند. جذب و گسترش اعضا، استفاده بهينه از همفکري تمامي اعضا، پيگيري معضلات فعالين بخش خصوصي و موارد زيادي از اين قبيل، از وظايف حداقلي منتخبين انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران مي باشد چه اين موارد در حيطه اتاق هاي بازرگاني و يا در دولت يا مجلس باشد. ‏
انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران براي همه نهادهايي که ميتوانند به مطالبات بر حق فعالين اقتصادي رسيدگي کنند برنامه داشته باشد. يکي از اين نهادها که تاثير مهمي در اين زمينه دارد اتاق هاي بازرگاني مي باشد که انتخابات آن اسفند امسال برگزار مي شود. ‏
برابر اصل شايسته سالاري بايد در اين امر مهم برنامه داد و مصاديق فرستاد. سال آينده انتخابات مهم مجلس برگزار مي شود که تاثير و خروجي آن بر جزء جزء فعاليت فعالين اقتصادي، صنعتي و کارآفرينان تاثير مستقيم دارد و قطعا انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران( برابر اساسنامه و مرامنامه) در شکل دهي آن نبايد بي تفاوت باشد. البته همه اين ها ميسر نيست مگر با همکاري، همفکري و مشارکت همگاني.‏