کد خبر: 1756
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

انتشار چهار مورد اوراق اجاره، برنامه آتی زیرمجموعه CDS

انتشار چهار مورد اوراق اجاره، برنامه آتی زیرمجموعه CDS

گروه بازارسرمایه : انتشار اوراق مشارکت و سلف در حالی نیاز به نهاد واسط دارد که نحوه انتشار سایر اوراق این چنین نیست، افزون بر آن، تاکنون 17 مورد اوراق به صورت 15 اوراق اجاره و دو اوراق مرابحه از طریق این مجموعه منتشر شده است .
مدیر عملیات شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به انتشار انواع اوراق بهادار صکوک همچون حق مشارکت، حق اجاره، مضاربه، مرابحه و سلف از طریق این زیرمجموعه CDS اشاره کرد و گفت: انتشار اوراق مشارکت و سلف در حالی نیاز به نهاد واسط دارد که نحوه انتشار سایر اوراق این چنین نیست، افزون بر آن، تاکنون 17 مورد اوراق به صورت 15 اوراق اجاره و دو اوراق مرابحه از طریق این مجموعه منتشر شده است.
ملیحی به ارزش اوراق منتشر شده اشاره کرد و اظهار داشت: ارزش این اوراق بیش از 15 میلیارد ریال بوده و انتشار چهار مورد اوراق اجاره یکی از برنامه های آتی این مجموعه به شمار می رود.
وی ادامه داد: اغلب شرکت های بورسی به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز خود اقدام به اجرای برنامه افزایش سرمایه می کنند، حال آنکه انتشار انواع اوراق بهادار از جمله راهکارهای موجود جهت تأمین نقدینگی است.
به گونه ای که مجموعه های بورسی که در راستای رفع مشکل نقدینگی خود از این طریق اقدام می کنند، پس از مذاکره و مشاوره با شرکت های تأمین سرمایه و سرمایه گذاری ها و در نهایت دریافت مجوز عرضه اوراق، به شرکت مدیریت دارایی مرکزی و بازار سرمایه مراجعه می کنند و پس از بررسی پتانسیل و توان مالی شرکت متقاضی اقدامات لازم جهت انجام این برنامه از سوی این مجموعه صورت می پذیرد.
گفتنی است شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه معاملات در حالی تنها مرجع و نهاد مالی ثبت کننده اطلاعات سهامداران و تسویه معاملات روزانه بازار سرمایه به شمار می رود که شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به عنوان زیرمجموعه  cds
 در حوزه انتشار انواع اوراق بهادار صکوک فعالیت می کند.