افزایش هزینه‌های مالی و زیان شرکت، با افزایش استقراض ایران‌خودرو!

0
۳۹۸ بازدید

جریان نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی شرکت طی سه سال گذشته منفی بوده است که بیانگر عدم توانایی شرکت در تأمین هزینه‌های تولید طی این سال‌های می‌باشد

جریان نقدی حاصل از تأمین مالی طی دو فصل گذشته شرکت ایران خودرو مثبت بوده که دلیل آن افزایش استقراض شرکت و در نتیجه افزایش هزینه‌های مالی آن از یک سو و افزایش زیان شرکت طی این دوره از سوی دیگر بوده است!

به گزارش خبرنگار ما، بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتشره ، صورت جریان وجه نقد شرکت طی پنج سال اخیر به صورت زیر می‌باشد:

گردش جریان وجه نقد سالانهسال ۹۵سال ۹۶سال ۹۷سال ۹۸سال ۹۹
فعالیت‌های عملیاتی
نقد حاصل از عملیات۲۷,۳۲۳,۷۱۰۱۱,۶۴۴,۶۳۴۲۱,۵۶۸,۶۶۳۱۴,۸۳۵,۹۲۱۱۵,۸۳۳,۸۹۹
مالیات بر درامد پرداختنی۰۰۰۱۲۵,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی۲۷,۳۲۳,۷۱۰۱۱,۶۴۴,۶۳۴۲۱,۵۶۸,۶۶۳۱۵,۰۸۵,۹۲۱۱۶,۴۳۳,۸۹۹
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
وجوه دریافتنی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود۷,۷۰۳۶,۷۵۱۱۹,۱۵۸۴۲۰,۸۲۵۱,۴۴۶,۵۵۹
وجوه پرداختنی بابت تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود۲,۷۴۶,۱۵۳۳,۲۳۸,۵۱۳۲,۰۶۴,۷۵۶۸۴۰,۶۷۶۳,۰۴۶,۱۲۸
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود۰۸۸۰۷۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود۲۶,۹۶۰۵۳۹,۷۱۲۲۰۴,۳۵۸۷۰,۹۴۳۳۳۰,۵۸۲
وجوه دریافتنی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت۱۹۷,۵۲۷۳۷,۲۶۱۲۹۲,۹۳۲۳,۳۲۶,۴۷۱۲,۸۱۶,۴۲۸
وجوه پرداختنی بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت۱۲,۵۰۴,۵۷۸۶,۰۹۵,۷۶۳۱۸۳,۰۸۱۱,۶۶۳,۵۹۱۰
سود دریافتنی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها۸۶۹,۵۱۹۱,۳۳۵,۱۷۰۶۴۴,۰۳۷۵۴۳,۳۱۳۴۶۰,۴۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری IFRS۱۴,۲۰۲,۹۴۲۸,۴۹۴,۷۱۸۱,۴۹۶,۰۶۸۱,۷۱۵,۴۰۶۱,۳۴۶,۶۸۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی۱۳,۱۲۰,۷۶۸۳,۱۴۹,۹۱۶۲۳,۰۶۴,۷۳۱۱۳,۳۷۰,۵۱۵۱۵,۰۸۷,۲۱۹
فعالیت‌های تأمین مالی
وجوه دریافتنی حاصل از استقراض۶۴,۹۰۹,۱۹۷۷۹,۷۲۴,۶۳۱۶۴,۸۵۷,۷۳۱۱۰۳,۸۵۸,۶۰۵۱۹۵,۶۴۹,۵۰۵
بازپرداخت استقراض۶۵,۰۲۵,۱۰۵۷۳,۵۷۳,۷۲۱۴۳,۱۰۳,۳۶۲۶۶,۷۳۰,۳۲۸۱۷۰,۶۵۴,۲۸۶
سود پرداختنی بابت استقراض۱۱,۴۴۷,۹۵۱۹,۴۶۵,۵۷۸۸,۰۷۴,۷۳۰۱۸,۴۷۱,۰۷۷۲۵,۲۲۱,۲۸۶
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت۰۳,۰۸۷,۲۰۵۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت۰۲,۶۷۰,۷۶۶۴۱۶,۴۳۹
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین۱۱,۰۰۵,۴۲۲۶,۶۱۵,۹۶۱۲۰,۴۸۲,۶۵۳
سود سهام پرداختی۷۸,۵۷۶۱۵۳,۱۰۱۶۹,۸۴۹۵,۸۲۰۴,۲۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی IFRS۱۱,۶۴۲,۴۳۵۳,۴۶۷,۷۶۹۲۴,۶۱۵,۲۱۲۲۵,۶۷۷,۹۶۰۱۹,۸۳۱,۷۰۹
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد۱,۴۷۸,۳۳۳۳۱۷,۸۵۳۱,۵۵۰,۴۸۱۱۲,۴۳۸,۲۶۵۵,۰۴۸,۷۰۹
مانده وجه نقد در ابتدای دوره۲,۳۲۷,۰۴۵۳,۸۱۶,۵۶۵۳,۵۴۲,۳۱۰۵,۶۰۱,۱۹۳۱۸,۱۵۱,۱۹۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۱,۱۸۷۴۳,۵۹۸۵۰۸,۴۰۲۱۱۱,۷۴۱۶۶۸,۸۲۳
وجه نقد در پایان دوره۳,۸۱۶,۵۶۵۳,۵۴۲,۳۱۰۵,۶۰۱,۱۹۳۱۸,۱۵۱,۱۹۹۲۳,۸۶۸,۷۳۱

همان‌طور که در جدول فوق نیز می‌توان دید، جریان نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی شرکت طی سه سال گذشته منفی بوده است که بیانگر عدم توانایی شرکت در تأمین هزینه‌های تولید طی این سال‌های می‌باشد و نمود آن را می‌توان در صورت‌های مالی شرکت و زیان ناخالص طی این سال‌ها مشاهده نمود.

نبود فرصت های سرمایه گذاری در ۲ سال فعالیت مقیمی بر ایران خودرو!

همچنین طی دو سال گذشته جریان نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی شرکت مثبت بوده است که در واقع بیانگر نبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای شرکت حداقل از نظر مدیریت شرکت طی این سال‌ها بوده است چنانکه با توجه به منفی بودن جریان نقد حاصل از فعالیت، شرکت طی این سال‌ها به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز و سرمایه در گردش، اقدام به فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خود نموده است.

در نهایت نیز جریان حاصل از فعالیت تأمین مالی می‌باشد که با توجه به نیاز شرکت به نقدینگی طی این سال‌ها و استقراض‌های انجام شده، به صورت ارقام مثبت در گزارش‌ها ذکر شده است. نکته قابل توجه اما تأمین نقدینگی مورد نیاز و مثبت شدن این ارقام از راه استقراض با هزینه بالاتر از افزایش سرمایه می‌باشد چنانکه طی این سال‌ها شاهد افزایش روز افزون هزینه‌های مالی از یک سو و افزایش زیان شرکت از سوی دیگر می‌باشیم.

موارد مذکور در بالا طی جریان نقد فصلی شرکت و به ویژه در سال جاری نیز قابل مشاهده است:

خلاصه جریان وجه نقد فصلی۱S99۲S99۳S99۴S99۱S1400
فعالیت‌های عملیاتی
نقد حاصل از عملیات۴,۹۶۷,۴۵۱۱۵,۶۲۰,۴۰۳۴,۴۲۶,۹۰۱۲۲,۰۵۹,۹۵۰۵,۱۱۳,۵۹۹
مالیات بر درامد پرداختنی۰۱۵۰,۰۰۰۰۱۵۰,۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی۴,۹۶۷,۴۵۱۱۵,۴۷۰,۴۰۳۴,۴۲۶,۹۰۱۲۲,۵۰۹,۹۵۰۵,۱۱۳,۵۹۹
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
وجوه دریافتنی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود۰۱۰۸,۳۸۹۸۳,۱۴۰۱,۴۲۱,۳۱۰۰
وجوه پرداختنی بابت تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود۳۰۸,۶۶۱۱,۷۲۴,۵۴۰۰۱,۰۱۲,۹۲۷۱,۶۸۳,۲۵۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود۰۰۰۳۳۰,۵۸۲۰
وجوه دریافتنی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت۱,۰۹۷,۹۴۵۱,۹۷۹,۴۸۸۳۹۲۶۱,۰۴۴۱۹۳,۲۵۰
وجوه پرداختنی بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت۳۱۲,۶۷۱۳۱۲,۶۷۱۰۰۰
سود دریافتنی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها۹۷,۴۰۶۹۵,۸۳۹۱۱۰,۶۱۹۱۵۶,۵۳۹۱۳۵,۵۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری IFRS۵۷۴,۰۱۹۷۷۱,۸۴۷۲۷,۵۱۸۲۶,۷۰۴۱,۳۵۴,۴۷۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی۴,۳۹۳,۴۳۲۱۶,۲۴۲,۲۵۰۴,۳۹۹,۳۸۳۲۲,۵۳۶,۶۵۴۶,۴۶۸,۰۷۳
فعالیت‌های تأمین مالی     
وجوه دریافتنی حاصل از افزایش سرمایه۰۰۰۰۰
وجوه دریافتنی حاصل از استقراض۳۷,۲۸۸,۸۶۳۴۴,۷۲۳,۸۹۴۴۴,۹۶۴,۵۷۸۶۸,۶۷۲,۱۷۰۳۶,۸۶۷,۰۹۹
بازپرداخت استقراض۳۲,۲۶۱,۴۵۶۴۷,۴۳۵,۱۶۷۳۹,۵۲۳,۶۸۱۵۱,۴۳۳,۹۸۲۳۹,۹۳۴,۹۸۷
سود پرداختنی بابت استقراض۴,۰۸۰,۶۳۶۶,۵۵۵,۷۹۲۹,۳۱۹,۷۱۰۵,۲۶۵,۱۴۸۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت۷۸,۰۳۰۲۷۳,۶۷۸۴۱۱,۶۰۹۳۴۶,۸۷۸۳۱۶,۷۲۱
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین۳,۰۶۸,۷۳۴۲,۵۱۵,۶۳۳۲,۸۴۲,۸۳۴۱۷,۷۴۱,۱۲۰۱۵,۲۶۹,۴۴۷
سود سهام پرداختی۴۹۶۲,۱۲۳۶۳۲۹۶۸۴۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی IFRS۳,۹۳۶,۴۸۳۷,۰۲۶,۷۳۷۷,۱۳۳,۸۸۸۳۰,۰۵۵,۸۵۱۱۱,۸۸۳,۹۸۴
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد۴۵۶,۴۵۳۹,۲۱۵,۰۱۷۱۱,۵۳۳,۲۷۱۷,۸۲۳,۴۱۶۵,۴۱۶,۳۳۸
مانده وجه نقد در ابتدای دوره۱۸,۱۵۱,۱۹۹۱۷,۸۵۸,۹۳۶۱۹,۵۹۸,۵۰۷۱۶,۱۳۴,۰۳۹۲۳,۸۶۸,۷۳۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۶۴,۱۹۰۴۳۹,۳۶۸۱۵۳,۹۸۹۸۸,۷۲۴۱۹۱,۹۶۴
وجه نقد در پایان دوره۱۷,۸۵۸,۹۳۶۲۷,۵۱۳,۳۲۱۱۶,۱۳۴,۰۳۹۲۳,۸۶۸,۷۳۱۲۹,۴۷۷,۰۳۳

همان‌طور که در جدول فوق نیز می‌توان دید طی سه فصل گذشته جریان نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی شرکت منفی بوده است که نشان دهنده عدم کفایت نقدینگی حاصل از فروش برای تأمین هزینه‌های عملیاتی شرکت و درنتیجه زیان سازی آن می‌باشد.

نقدینگی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری برای تحقیق و توسعه خرج نشد!

از طرفی اما طی سه ماهه نخست سال جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت منفی بوده است اما این ارقام منفی به منظور استفاده بهینه از فرصت‌های سرمایه‌گذاری توسط شرکت نمی‌باشد و همان‌طور که می‌توان دید نقدینگی مذکور نه به منظور تحقیق و توسعه که به منظور خرید دارایی‌های ثابت هزینه شده است و درنهایت تداوم نقدینگی موجود را برای شرکت به همراه خواهد داشت.

خاطرنشان می شود که جریان نقدی حاصل از تأمین مالی نیز طی دو فصل گذشته مثبت بوده که دلیل آن افزایش استقراض شرکت و در نتیجه افزایش هزینه‌های مالی آن از یک سو و افزایش زیان شرکت طی این دوره از سوی دیگر بوده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=153884

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here