افت تحصیلی وافسردگی دانش‌آموزان ازجمله تهدیدهای فضای مجازی است

0
۲۸۶ بازدید

دبیرشورایعالیفضایمجازی،وجودشبکه‌هایاجتماعیازجملهوایبرراتهدیدیبزرگبرایدانش‌آموزانونسلجواندانستوگفت: انحراف،افسردگیوافتتحصیلیازجملهمهم‌ترینتهدیدهادرفضایمجازیبهشمارمی‌رود

بهگزارشجهاناقتصادبهنقلازروابط‌عمومیواموربین‌المللدفترمرکزیاتحادیهانجمن‌هایاسلامیدانش‌آموزان،محمدحسنانتظاریدبیرشورایعالیفضایمجازیدرهفتمینگردهماییمسئولاناتحادیهانجمن‌هایاسلامیدانش‌آموزانسراسرکشورطیسخنانیبهاهمیتفوق‌العادهفضایمجازیدرکشوراشارهکردوگفت: امروزهبچه‌هایدووسهسالهدرقالببازی‌هایرایانه‌ایوتمامدانشجویان،دانش‌آموزانوپژوهشگرانازفضایمجازیاستفادهمی‌کنند.

ویبهفرصت‌هاوتهدیدهایموجوددرفضایمجازیاشارهکردوتوانمندسازیدانش‌آموزان،دستیابیسریعبهآخرینتکنولوژی‌ها،تبادلاطلاعاتباسرعتبالاوهزینهکمراازفرصت‌هایمهمدرفضایمجازیدانست.

* افتتحصیلیوتغییرسبکزندگیدانشآموزانازجملهتهدیدهادرفضایمجازی

انتظاریدرادامهبهبرخیازتهدیدهایفضایمجازیاشارهکردوگفت: تسلطزبان،فرهنگوارزش‌هایغربی،تضعیفاعتقاداتوگسترشاباحه‌گریوتغییرسبکزندگی،چالشبینوالدینوفرزندانوشکافنسلها،انحراف،افسردگیوافتتحصیلیازجملهمهمترینتهدیدهادرفضایمجازیبهشمارمی‌رود.

ویوجودشبکه‌هایاجتماعیازجملهوایبررایکیدیگرازتهدیدهادانستوافزود: باوجودآنکهشبکهاصلیوایبرتوسطرژیمصهیونیستیمدیریتمی‌شودامابیشترینمشترکیناینشبکه‌هاازایرانهستندومتأسفانهجمعکثیریازمسئولانکشورنیزازاعضایاینشبکههستند.

انتظاریباابرازتاسفازاینکههویتجدیدیدرحالشکل‌گیریاست،اظهارداشت: ازتهدیدهایدیگرفضایمجازیایناستکهماراازهویتاصیلایرانی،اسلامیوحقیقیخودماندورمی‌سازد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=7822