کد خبر: 3593
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۳

اعتبار کارت بازرگانی پنج ساله شد

اعتبار کارت بازرگانی پنج ساله شد

ایسنا: از این پس تولیدکنندگان می توانند کارت‌های بازرگانی خود را هر پنج سال یکبار تمدید کنند.‏

براساس موافقت دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تمدید کارت های بازرگانی تولیدکنندگان را از یک سال به پنج سال افزایش داده است.‏
پیش ازاین نیز تمدید این کارت ها هر پنج سال یکبار بوده که با تصمیم دولت دهم به یک سال کاهش یافته بود.‏
دولت یازدهم نیز مجددا تمدید این کارت ها را به پنج سال بازگرداند. البته این تصمیم صرفا تولیدکنندگان را شامل می شود و هنوز تصمیمی در این خصوص برای تمدید کارت‌های بازرگانی بازرگانان گرفته نشده است.‏