اخبار کوتاه بازارسرمایه ۱۷تیر

0
۲۸۴ بازدید

پوشش ۴۰ درصدی “EPS” پتروشیمی خارک

گروه بازارسرمایه : شرکت پتروشیمی خارک در جدیدترین اطلاعیه پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۳ بر اساس عملکرده دوره واقعی سه ماهه سود هر سهم را پس از افزایش سرمایه مبلغ ۳ هزار و ۷ ریال به بازار اعلام کرده است که با کنار گذاشتن مبلغ یک هزار و ۲۱۰ ریال معادل ۴۰ درصد سود هر سهم را کنار گذاشته است.

شرکت پتروشیمی خارک، پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۳را با سرمایه یک هزار میلیارد ریال در اسفند ۹۲ مبلغ ۴ هزار و ۶۸۰ ریال و مطابق اطلاعیه اخیر با سرمایه دو هزار میلیارد ریال مبلغ ۳هزار و ۷ ریال اعلام کرده است.شرکت با احتساب افزایش سرمایه صد در صدی سود هر سهم سال مالی ۹۳ را با ۲۸ درصد افزایش به بازار منعکس کرده است.

خوراک دام پارس ۶ ماهه ۳۳ درصد پیش بینی هایش را پوشش داد

گروه بازارسرمایه : شرکت خوراک دام پارس در دوره ۶ ماهه نخست سال با اختصاص ۸۴ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۳۳ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.شرکت خوراک دام پارس پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۳ را با سرمایه ۲۰ میلیارد ریال در دی ماه مبلغ ۱۱۹۲ ریال و در بهمن ماه ۹۲ و اردیبهشت ماه۹۳ مبلغ ۹۳۷ ریال و با سرمایه ۶۰ میلیارد ریال در اردیبهشت ماه ۹۳ براساس بیانیه ثبت افزایش سرمایه منتشره در تاریخ مذکور مبلغ ۳۲۲ ریال اعلام کرده است و طی دوره ۶ ماهه نخست سال با اختصاص ۸۴ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۳۳ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.بر اساس این گزارش هیئت‌ مدیره این شرکت در نظر دارد مبلغ ۷۰ درصد سود خالص را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سال ۹۳ پیشنهاد کند.

نگاهی به صورت مالی ایران خوردو دیزل در سال گذشته

گروه بازارسرمایه : شرکت ایران خودرو دیزل در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۲ به صورت حسابرسی نشده مبلغ دو هزار و ۲۴ میلیارد و ۶۳۳ میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد.شرکت ایران خودرو دیزل با انتشار صورت های مالی یک ساله گذشته خود اعلام کرد در سال گذشته معادل پنج هزار و ۸۸۳ میلیارد و ۶۶۴ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به یک هزار و ۲۳۸ میلیارد و ۷۷۷ میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های عمومی، اداری کسر و درآمدهای عملیاتی افزوده شد و سود عملیاتی دوره به یک هزار و ۴۵۲ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال رسید.

صورت مالی ۹ ماهه عمران و توسعه فارس منتشر شد

گروه بازارسرمایه : شرکت عمران و توسعه فارس در دوره ۹ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۳ به صورت حسابرسی نشده مبلغ ۷۰میلیارد و ۳۹۹ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد.شرکت عمران و توسعه فارس با انتشار صورت های مالی یک ۹ ماهه سال مالی ۹۳ اعلام کرد در دوره یاد شده معادل ۱۸ میلیارد و ۷۹۵ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۱۷ میلیارد و ۴۱۵ میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های عمومی، اداری کسر شد و سود عملیاتی دوره به ۱۰ میلیارد و ۸۴۶ میلیون ریال رسید.

نگاهی بر صورت های مالی ۹۲ جام دارو

گروه بازارسرمایه : شرکت جام دارو در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۲ به صورت حسابرسی شده موفق شد معادل ۶۳ میلیارد و ۸۸۳ میلیون ریال سود خالص دوره کسب کند و مبلغ ۲۱۲۹ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص دهد.شرکت جام دارو با انتشار صورت های مالی یک ساله گذشته خود اعلام کرد در سال گذشته معادل ۱۶۸ میلیارد و ۱۷۳ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۸۲ میلیارد و ۸۹ میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های عمومی، اداری کسر و درآمدهای عملیاتی افزوده شد و سود عملیاتی دوره به ۷۴ میلیارد و ۴۱۱ میلیون ریال رسید.

پوشش ۴۰ درصدی “EPS” پتروشیمی خارک

گروه بازارسرمایه : شرکت پتروشیمی خارک در جدیدترین اطلاعیه پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۳ بر اساس عملکرده دوره واقعی سه ماهه سود هر سهم را پس از افزایش سرمایه مبلغ ۳ هزار و ۷ ریال به بازار اعلام کرده است که با کنار گذاشتن مبلغ یک هزار و ۲۱۰ ریال معادل ۴۰ درصد سود هر سهم را کنار گذاشته است.

شرکت پتروشیمی خارک، پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۳را با سرمایه یک هزار میلیارد ریال در اسفند ۹۲ مبلغ ۴ هزار و ۶۸۰ ریال و مطابق اطلاعیه اخیر با سرمایه دو هزار میلیارد ریال مبلغ ۳هزار و ۷ ریال اعلام کرده است.شرکت با احتساب افزایش سرمایه صد در صدی سود هر سهم سال مالی ۹۳ را با ۲۸ درصد افزایش به بازار منعکس کرده است.

خوراک دام پارس ۶ ماهه ۳۳ درصد پیش بینی هایش را پوشش داد

گروه بازارسرمایه : شرکت خوراک دام پارس در دوره ۶ ماهه نخست سال با اختصاص ۸۴ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۳۳ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.شرکت خوراک دام پارس پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۳ را با سرمایه ۲۰ میلیارد ریال در دی ماه مبلغ ۱۱۹۲ ریال و در بهمن ماه ۹۲ و اردیبهشت ماه۹۳ مبلغ ۹۳۷ ریال و با سرمایه ۶۰ میلیارد ریال در اردیبهشت ماه ۹۳ براساس بیانیه ثبت افزایش سرمایه منتشره در تاریخ مذکور مبلغ ۳۲۲ ریال اعلام کرده است و طی دوره ۶ ماهه نخست سال با اختصاص ۸۴ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۳۳ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.بر اساس این گزارش هیئت‌ مدیره این شرکت در نظر دارد مبلغ ۷۰ درصد سود خالص را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سال ۹۳ پیشنهاد کند.

نگاهی به صورت مالی ایران خوردو دیزل در سال گذشته

گروه بازارسرمایه : شرکت ایران خودرو دیزل در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۲ به صورت حسابرسی نشده مبلغ دو هزار و ۲۴ میلیارد و ۶۳۳ میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد.شرکت ایران خودرو دیزل با انتشار صورت های مالی یک ساله گذشته خود اعلام کرد در سال گذشته معادل پنج هزار و ۸۸۳ میلیارد و ۶۶۴ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به یک هزار و ۲۳۸ میلیارد و ۷۷۷ میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های عمومی، اداری کسر و درآمدهای عملیاتی افزوده شد و سود عملیاتی دوره به یک هزار و ۴۵۲ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال رسید.

صورت مالی ۹ ماهه عمران و توسعه فارس منتشر شد

گروه بازارسرمایه : شرکت عمران و توسعه فارس در دوره ۹ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۳ به صورت حسابرسی نشده مبلغ ۷۰میلیارد و ۳۹۹ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد.شرکت عمران و توسعه فارس با انتشار صورت های مالی یک ۹ ماهه سال مالی ۹۳ اعلام کرد در دوره یاد شده معادل ۱۸ میلیارد و ۷۹۵ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۱۷ میلیارد و ۴۱۵ میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های عمومی، اداری کسر شد و سود عملیاتی دوره به ۱۰ میلیارد و ۸۴۶ میلیون ریال رسید.

نگاهی بر صورت های مالی ۹۲ جام دارو

گروه بازارسرمایه : شرکت جام دارو در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۲ به صورت حسابرسی شده موفق شد معادل ۶۳ میلیارد و ۸۸۳ میلیون ریال سود خالص دوره کسب کند و مبلغ ۲۱۲۹ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص دهد.شرکت جام دارو با انتشار صورت های مالی یک ساله گذشته خود اعلام کرد در سال گذشته معادل ۱۶۸ میلیارد و ۱۷۳ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۸۲ میلیارد و ۸۹ میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های عمومی، اداری کسر و درآمدهای عملیاتی افزوده شد و سود عملیاتی دوره به ۷۴ میلیارد و ۴۱۱ میلیون ریال رسید.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3072