اخبار شرکت ها – ۲۹ تیر ۹۴

0
۳۵۹ بازدید

عملکرد شش ماهه نخست امسال ماشین سازی اراک منتشر شد

شرکت ماشین سازی اراک در دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ مبلغ ۲۱۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲۱۸ ریال سود به هر سهم خود اختصاص داد.شرکت ماشین سازی اراک طی ارسال صورت های مالی شش ماهه نخست سال مالی ۹۴ به صورت حسابرسی شده اعلام کرد در سال گذشته با سرمایه یک هزار میلیارد ریال مبلغ یک هزار و ۲۸۱ میلیارد و ۱۲۴ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۳۵۰ میلیارد و ۶۰۹ میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی و هزینه های عملیاتی کسر شد و معادل ۲۰۴ میلیارد و ۸۰۸ میلیون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد.از سود عملیاتی نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمد های غیر عملیاتی به آن اضافه شد و معادل ۲۱۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال سود خالص بدست آمد و بر این اساس مبلغ ۲۱۸ ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد.

انتشار صورتهای مالی یکساله “ثعمرا”

شرکت عمران و توسعه شاهد در دوره یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ مبلغ ۹۰ میلیارد و ۵۶۱ میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ ۱۵۱ ریال سود به هر سهم خود اختصاص داد.شرکت عمران و توسعه شاهد طی ارسال صورت های مالی یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ به صورت حسابرسی شده اعلام کرد در سال گذشته با سرمایه ۶۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۱۰۰ میلیارد و ۴۴۶ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۵۱ میلیارد و ۱۶ میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی کسر و با افزوده شدن درآمدهای متفرقه به آن،معادل ۶۹ میلیارد و ۶۹۰ میلیون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد.

نگاهی بر عملکرد یکساله “دکوثر”

شرکت داروسازی کوثر در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ مبلغ ۷۶۵ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات داشت.شرکت داروسازی کوثر صورت های مالی سال ۹۳ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.بر اساس این گزارش این شرکت در سال گذشته مبلغ ۷۶۵ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۱۳۳ میلیارد و ۶۰۹ میلیون ریال رسید.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=14188