اخبار شرکت ها – ۲۰ تیر ۹۴

0
۳۳۵ بازدید

انتشار عملکرد یکساله تایدواتر خاورمیانه

شرکت تاید واتر خاورمیانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ مبلغ دو هزار و ۶۵ میلیارد و ۷۲ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.شرکت تاید واتر خاورمیانه صورت های مالی سال ۹۳ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.بر اساس این گزارش این شرکت در سال گذشته مبلغ دو هزار و ۶۵ میلیارد و ۷۲ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۱۴۵ میلیارد و ۱۱۶ میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز،هزینه های عمومی، اداری کسر و پس از افزوده شدن درآمدهای عملیاتی به آن سود عملیاتی دوره به مبلغ ۱۰۱ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال رسید.از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمدهای غیر عملیاتی اضافه شد و مبلغ ۳۰۹ میلیارد و ۱۸۷ میلیون ریال سود خالص بدست آمد و بر این اساس مبلغ ۴۹۲ ریال سود به هر سهم اختصاص داده شد.به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ یک هزار و ۱۴۶ میلیارد و ۶۸ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

صورت های مالی پتروشیمی خارک منتشر شد؛

کسب ۷۷۴۹ میلیارد ریالی سود انباشته پایان دوره در سال ۹۳

سود انباشته پایان سال مالی ۹۳ شرکت پتروشیمی خارک مبلغ ۷ هزار و ۷۴۹ میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریال محاسبه شد.شرکت پتروشیمی خارک صورت های مالی سال ۹۳ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.بر اساس این گزارش این شرکت در سال گذشته مبلغ ۱۳ هزار و ۲۶۹ میلیارد و ۹۱۲ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۷ هزار و ۲۶۹ میلیارد و ۱۸ میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره،هزینه های عمومی، اداری و هزینه های عملیاتی کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ پنج هزار و ۹۷۳ میلیارد و ۸۴۲ میلیون ریال رسید.

صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران – سنا

شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران – سنا در دوره یکساله مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ با احتساب یک هزار و ۵۹۲ میلیارد و ۴۶۷ میلیون ریال سود خالص مبلغ ۶۵۲ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران –سنا در نماد معاملاتی “وسنا” صورت های مالی سال ۹۳ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.بر اساس این گزارش این شرکت در سال گذشته مبلغ یک هزار و ۵۴۱ میلیارد و ۲۲۲ میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری داشت.از درآمد این شرکت هزینه های عمومی، اداری کسر و سود عملیاتی دوره به یک هزار و ۵۲۶ میلیارد و ۴۲۴ میلیون ریال رسید.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=14022