اخبار شرکت ها – ۲ مرداد ۹۴

0
۴۵۷ بازدید

تحقق ۴۵۹ ریال سود هر سهم معدنی املاح ایران

شرکت معدنی املاح ایران در دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ مبلغ ۱۱۶ میلیارد و ۹۶۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۴۵۹ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد.شرکت معدنی املاح ایران با انتشار صورت های مالی خود اعلام کرد در سه ماهه یاد شده با سرمایه ۲۱۰ میلیارد ریال مبلغ ۲۲۳ میلیارد و ۵۵۷ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.‏ از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۱۱۶ میلیارد و ۹۶۶ میلیون ریال رسید.‏ از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی کسر شد و معادل ۱۰۶ میلیارد و ۷۱۵ میلیون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد.

نگاهی بر صورت های مالی سه ماهه نخست امسال “فجر

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۶۶۷ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد.‏ شرکت فولاد امیرکبیر کاشان با ارسال صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ به صورت حسابرسی نشده اعلام کرد در سه ماهه نخست امسال با سرمایه ۴۲۹ میلیارد ریال مبلغ ۷۳۵ میلیارد و ۹۰۹ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.‏ از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۵۲ میلیارد و ۵۳ میلیون ریال رسید.‏ از سود عملیاتی نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمدهای غیر عملیاتی اضافه شد و معادل ۲۸ میلیارد و ۶۶۳ میلیون ریال سود خالص بدست آمد و بر این اساس مبلغ ۶۷ ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد.

کسب ۲۱۸ میلیارد ریال درآمد “ددام” طی سه ماه

شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک) در دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ مبلغ ۲۱۷ میلیارد و ۵۵۴ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش کسب کرد.‏ این شرکت اعلام کرد در سه ماهه یاد شده با سرمایه ۱۰۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال مبلغ ۲۱۷ میلیارد و ۵۵۴ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.‏ از سود عملیاتی نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمدهای غیر عملیاتی اضافه شد و معادل ۲۴ میلیارد و ۳۱۳ میلیون ریال سود خالص بدست آمد و بر این اساس مبلغ ۲۲۹ ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد.‏ به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ ۴۹ میلیارد و ۹۳۷ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=14331