اخبار شرکت ها صفحه بورس – ۹ تیر ۹۴

0
۳۶۸ بازدید

افزایش ۴۷۲۹ میلیون ریالی ارزش بازار “وبهمن”

ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری بهمن در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ معادل چهار میلیارد و ۷۲۹ میلیون ریال افزایش داشت.شرکت سرمایه گذاری بهمن با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ اعلام کرد در ابتدای دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده دو هزار و ۳۴۸ میلیارد و ۹۱۲ میلیون ریال و ارزش بازار دو هزار ۲۵۵ میلیارد و ۶۷۸ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.بهای تمام شده این شرکت در خرداد ماه امسال با افزایش ۹ میلیارد و ۹۲ میلیون ریال به مبلغ دو هزار و ۳۵۸ میلیارد و ۴ میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن نیز با افزایش چهار میلیارد و ۷۲۹ میلیون ریال معادل دو هزار و ۲۶۰ میلیارد و ۴۰۷ میلیون ریال محاسبه شد.”وبهمن” در خرداد ماه امسال با فروش تعدادی از سهام چند شرکت بورسی با بهای تمام شده یک میلیارد و ۶۵۸ میلیون ریال و مبلغ یک میلیارد و ۷۲۲ میلیون ریال معادل ۶۴ میلیون ریال سود کسب کرد در حای که طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۰ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال خریداری کرد.

کسب ۸ هزار میلیارد ریالی ارزش بازار “پترول” در پایان خرداد ماه

ارزش بازار شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در پایان دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ به مبلغ ۸ هزار و ۴۵۵ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال رسید.شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ اعلام کرد در ابتدای دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۷ هزار و ۶۰۴ میلیارد و ۷۶۷ میلیون ریال و ارزش بازار ۸ هزار ۵۳۷ میلیارد و ۶۶۱ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.بهای تمام شده این شرکت در خرداد ماه امسال با کاهش ۸ میلیارد و ۲۷۶ میلیون ریال به مبلغ ۷ هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۴۹۱ میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن با کاهش ۸۲ میلیارد و ۱۵۱ میلیون ریال معادل ۸ هزار و ۴۵۵ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال محاسبه شد.

انتشار عملکرد یک ماهه گذشته “وگستر” بصورت حسابرسی نشده

ارزش بازار شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان در پایان دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ به مبلغ ۲۴۲ میلیارد و ۲۱۲ میلیون ریال رسید.شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ اعلام کرد در ابتدای دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۳۰۳ میلیارد و ۸۲۵ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۴۹ میلیارد و ۴۴۲ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.بهای تمام شده این شرکت در خرداد ماه امسال با کاهش دو میلیارد و ۵۸۸ میلیون ریال به مبلغ ۳۰۱ میلیارد و ۲۳۷ میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن نیز با کاهش ۷ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال معادل ۳۰۱ میلیارد و ۲۳۷ میلیون ریال محاسبه شد.

“وغدیر” طی یک ماه فقط فروشنده بود

شرکت سرمایه گذاری غدیر در پایان دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ از بابت فروش تعدادی از سهام چند شرکت بورسی هیچ سود و زیانی شناسایی نکرد.شرکت سرمایه گذاری غدیر صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ را بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد.بر اساس این گزارش این شرکت در خرداد ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۲۵ میلیارد و ۹۵۲ میلیون ریال و مبلغ ۲۵ میلیارد و ۹۵۲ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت هیچ سود و یا زیانی شناسایی نکرد.این شرکت همچنین طی دوره یک ماهه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۹ میلیارد و ۹۳ میلیون ریال خریداری کرد.”وغدیر”در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۵ هزار و ۵۲۰ میلیارد و ۸۱۷ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۸ هزار و ۴۰۲ میلیارد و ۳۸۹ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه “وآتی” منتشر شد

شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند در پایان دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ از بابت فروش تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل سه میلیارد و ۲۸۸ میلیون ریال زیان کسب کرد.شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ را بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد.بر اساس این گزارش این شرکت در خرداد ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۳۴ میلیارد و ۷۰ میلیون ریال و مبلغ ۳۰ میلیارد و ۷۸۲ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل سه میلیارد و ۲۸۸ میلیون ریال زیان شناسایی کرد.این شرکت همچنین طی دوره یک ماهه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۰ میلیارد و ۶۶۳ میلیون ریال خریداری کرد.”وآتی”در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و ۱۴۹ میلیارد و ۲۱۱ میلیون ریال و ارزش بازار ۵ هزار و ۷۶ میلیارد و ۵۹۸ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=13757