کد خبر: 12098
تاریخ انتشار: ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

اخبار شرکت ها صفحه بورس – ۶ اردیبهشت ۹۴

اخبار شرکت ها صفحه بورس – ۶ اردیبهشت ۹۴

نگاهی بر عملکرد سه ماهه "ولصنم"

شرکت لیزینگ صنعت و معدن در دوره سه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 93 با اختصاص 181 ریال سود به ازای هر سهم معادل 44 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.شرکت لیزینگ صنعت و معدن پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 94 را در آبان و آذر ماه 93 بصورت حسابرسی شده، مبلغ 368 ریال و در فرورین ماه امسال، مبلغ 416 ریال اعلام کرده است که شرکت دلیل عمده این تغییر را ناشی از افزایش سود سهام دریافتنی از شرکتهای سرمایه گذاری صنعت و معدن و آتیه دماوند اعلام کرده است.گفتنی است این شرکت در دوره سه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 93 با اختصاص 181 ریال سود به ازای هر سهم معادل 44 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد."ولصنم" پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93 را نخستین پیش بینی مبلغ 361 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 423 ریال اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده و شده، مبلغ 411 ریال محقق شده است.

نگاهی به عملکرد 12 ماهه فارسیت اهواز

شرکت فارسیت اهواز در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه سال مالی 93 مبلغ 81 میلیارد و 191 میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد.شرکت فارسیت اهواز صورت های مالی یک ساله منتهی به 29 اسفند ماه 93 را صورت حسابرسی شده منتشر کرد.بر اساس این گزارش این شرکت از محل فروش خالص معادل 91 میلیارد و 8 میلیون ریال درآمد کسب کرد.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 14 میلیارد و 601 میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی هزینه های عملیاتی کسر شد و زیان عملیاتی به مبلغ 24 میلیارد و 726 میلیون ریال رسید.

نگاهی بر صورت های مالی سه ماهه صنعتی بهشهر

شرکت صنعتی بهشهر در دوره سه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه سال مالی 93 مبلغ سه هزار و 858 میلیارد و 820 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد.شرکت صنعتی بهشهر با انتشار صورت های مالی سه ماهه نخست سال مالی 94 اعلام کرد طی دوره سه ماهه یاد شده از محل فروش خالص معادل 5 هزار و 615 میلیارد و 24 میلیون ریال درآمد داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 688 میلیارد و 994 میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی به آن اضافه شد و معادل 699 میلیارد و 513 میلیون ریال سود عملیاتی بدست آمد.