چطور می شود آینده بازار سرمایه را دید؟

حامد هدائی_ روانکاو فروش ایران

چطور می شود آینده بازار سرمایه  را دید؟

رخدادهای پی در پی بازارهای مالی از یک سو، وسوسه کسب پول های باد آورده از سمت دیگر، این سوال را به وجود می آورد که چطور می توان جلوتر از بازار حرکت کرد و چطور می توانیم باهوش تر از بازار باشیم ؟  همین موضوع به ظاهر ساده، اکثر سرمایه گذاران تازه کار را به سمتی می کشاند که تمام تلاششان را در جستجوی رخدادهای آینده خرج کنند و در مسیر این تلاش بی ثمر، از پیامد های جاری بازاری که در آن قرار گرفته اند قافل می شوند. خطر دیدگاه سوار شدن بر کل فرایند بازار، زمانی وخیم می شود که بخواهیم حدسهای ناقصمان از آینده را در فرایند تصمیم گیری مالی و سرمایه گذاری  وارد کنیم. نتیجه چنین گرایشی به آینده، خرید سهام شرکت هایی است که به واسطه شایعات چاق شده اند و چون فرایند رشدشان بر مبنای درستی استوار نیست ممکن است به واسطه شایعه ای دیگر، روند واگرایی و سقوط بزرگی را در پیش بگیرند. این درحالی است که سقوط بهمن وار یک سهم می تواند فرایند تفکر منطقی و اخذ تصمیمات درست  را در شرایط ترس و وحشت عمومی  از سرمایه گذاران بگیرد. پند اخلاقی این موضوع این است  که  اگر با دلایل عمومی دست به سرمایه گذاری بزنید، در شرایط بحرانی، با همان دلایل  در صف فروش طولانی قرار می گیرد. با این حال، منطق پژوهش آینده بازار، موضوعی است که نمی توان از آن چشم پوشید. حتی اگر تبدیل به متخصص چیره دست بازارهای سرمایه بشویم ، ممکن است فقط بتوانیم نشانه های ضعیف آینده پیش رو را در بافت کنونی مشاهده کنیم . این موضوع زمانی واقعی می شود که مبنای ورود به آینده را زمان حال قرار دهیم و با همین روند به سمت آینده و اتفاقات بازار پیش برویم. اشتباه اکثر سرمایه گذاران این است که فکر می کنند می توانند آینده را به زمان حال بکشند و با همین تفکر همه سرمایه شان را به باد می دهند.  اگر می خواهیم بدانیم در آینده نزدیک چه صنایعی رهبر  بازارخواهند شد، باید توانایی مشاهده، درک و بررسی،گرایشات، رفتارهای اجتماعی و فردی عموم مردم را در خود پرورش دهیم.

 بازار محیطی متشکل از افرادی با شخصیت های متعادل و اختلالات شخصیتی پیچیده و یا سطحی است. همین مولفه انسانی بازار، قطعه گمشده معادلات اکثر سرمایه گذاران در تحلیل شرایط کنونی بازار است. اگر بتوانیم به جای پیش بینی آینده، بر گرایشات روانی، اخلاقی، اعتقادی و هنجارهای فرهنگی جامعه ای که در آن به سر می بریم تمرکز کنیم، قادر به دیدن نشانه های آینده بازارهای مالی، در زمان حال خواهیم شد. بعد از آن تنها کار ما تقویت همین نشانه های ضیف آینده است. آینده در حاشیه اتفاق می افتد و حاشیه بازارهای مالی را عموم مصرف کنندگان تشکیل می دهند.

حامد هدائی

حامد هدائی " روانکاو فروش ایران"

نظرات شما

×

Comments are closed.