90 درصد ‌دانه‌ روغني مورد نياز کشور وارداتي است‏

‏مدير امور زراعت سازمان جهادکشاورزي استان زنجان گفت:

کشت کلزا راهي براي کاهش نياز کشور به روغن ساير کشورها است.‏
فردين مراديان اظهار کرد: سطح زير کشت دانه‌هاي روغني در استان 234.5 هکتار است و تعداد کشاورزهاي فعال در اين حوزه 46 نفر هستند.‏
وي ادامه داد: بذر توزيع ‌شده در بين کشاورزانامل 1489 کيلوگرم ارقام داخلي و وارداتي است و اين در شرايطي است که کلزا جزو محصولات استراتژيک کشور است. به دليل اينکه 90 درصد ‌دانه‌ روغني مورد نياز کشور از ساير کشورها وارد مي‌شود با کشت کلزا در استان نياز ايران به ساير کشورها دراين زمينه کمتر خواهد شد.‏
مدير امور زراعت سازمان جهادکشاورزي استان زنجان در خصوص اهميت اين محصول، اظهار کرد: از موارد مورد اهميت اين محصول مي‎توان به تناوب محصول زراعي اين محصول اشاره کرد. با کشت اين محصول کيفيت خاک افزايش مي‌يابد و از آفات و بيماري‎ها پيشگيري مي‎کند. اين گياه از نظر نياز آبي در مقايسه با گندم و جو 10 تا 20 درصد نياز آبي کمتري دارد.‏
مراديان تصريح کرد: دانه‎هاي خشک کلزا در حدود 41 درصد روغن ‌دارد که اين نشان‌دهنده ميزان اهميت اين دانه روغني در توليد روغن استان است.‏
وي خاطرنشان کرد: سال گذشته قيمت تعيين ‌شده اين محصول 1900 تومان بود، ولي قيمت امسال تعيين نشده است

نظرات شما

×

Comments are closed.