‏20 ميليارد دلار واردات غيرقانوني در تراز تجاري لحاظ نمي شود‏

تراز تجارت منهاي نفت و قاچاق منفي 11.5 ميليارد دلار
علي شفائي: تجارت خارجي ايران طي هشت ماه ابتدايي سال 93 به رقم 56 ميليارد و 972 ميليون دلار رسيد که قريب به 40 درصد آن صادرات و 60 درصد نيز سهم واردات بوده است، که با افزودن حدود 20 ميليارد دلار واردات قانوني يا قاچاق به عددي نزديک به 77 ميليارد دلار تغيير مي کند.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، براساس گزارش گمرک در اين مدت ايران با 179 کشور مبادله تجار داشته است که تراز بازرگاني خارجي با 94 کشور مثبت و با 85 كشور ديگر منفي بوده است.‏
اين در حالي است که چندي پيش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رقم احتمالي قاچاق کالا به داخل کشور را حدود 20 ميليارد دلار اعلام کرده اند که با احتساب اين رقم تراز تجاري کشور به ميزان قابل توجهي کاهش مي يابد.‏
بر اساس اين گزارش ارزش صادرات قطعي كالاهاي غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي، طي هشت ماهه سال 1393، رقم 17,417 ميليون يورو معادل22,718 ميليون دلار و ارزش كل واردات نيز در اين مدت، نزديك به 25,599 ميليون يورو معادل 34,254 ميليون دلار بوده است كه با مقايسه اين ارقام، تراز بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران بدون احتساب صادرات نفت خام و ساير موارد مندرج در توضيح كالاهاي غيرنفتي طي هشت ماهه سال 1393 با كسري8,182 ميليون يورو معادل كسري 11,536 ميليون دلار مواجه بوده است.‏
در مدت مذكور بنابر اين ارقام، ارزش واردات 60.12 درصد از ارزش كل مبادلات خارجي كشور را به خود اختصاص داده است. اين نسبت در مدت مشابه سال قبل 58.06 درصد بوده است.‏
در اين مدت، تراز بازرگاني خارجي كشور بدون احتساب نفت، گاز و خدمات با 85 كشور دنيا، منفي و با 94 كشور ديگر مثبت بوده است.‏
طي هشت ماهه سال 1393، متوسط قيمت يك تن كالاي صادراتي، مبلغ 342 يورو معادل 446 دلار و متوسط قيمت يك تن كالاي وارداتي 978 يورو معادل 1,308 دلار بوده است كه به اين ترتيب، رابطه مبادله بازرگاني خارجي ايران، رقم 0.34 خواهد بود.‏
شايان ذكر است كه متوسط قيمت يك تن كالاي صادراتي (دلار) نسبت به مدت مشابه سال قبل، با 13.78 درصد افزايش و متوسط قيمت يك تن كالاي وارداتي (دلار) با 12.57 درصد كاهش در ارزش دلاري، مواجه بوده است.‏
چين، عراق، امارات متحده عربي، افغانستان و هند پنج کشور برتر در تجارت خارجي با ايران هستند.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اگرچه در آمارهاي بين المللي تجارت نفت و فرآورده هاي آن نيز در آمار اقتصادي درج مي شود که با توجه به حجم صادرات نفت، گاز و فرآورده هاي نفتي، ايران از جمله کشورهاي داراي تجارت خارجي قدرتمند و تراز تجاري مثبت است.‏
با توجه به اينکه خروج از اقتصاد نفتي و تک محصولي در دستور کار کشور است، منها کردن تجارت نفت مبين تراز منفي تجارت کشور است که با توجه به پتانسيل هاي کشور امکان تغيير نسبت منفي صادرات به واردات وجود دارد.‏
متاسفانه طي سال هاي اخير و به دنبال تحريم هاي يک سويه بر عليه ايران، رکود اقتصادي و سوء مديريت در دولت هاي نهم و دهم که موجب توقف و يا کند شدن فعاليت بسياري از بنگاه هاي اقتصادي و از سويي تزريق نقدينگي، اقتصاد کشور را به طرف واردات سوق داد.
از سويي با در نظر گرفتن حدود 20 ميليون دلار قاچاق وارداتي به کشور که به رقم کل واردات اضافه مي شود، بايد پذيرفت ميزان واردات کشور عددي قريب به 55 ميليادر دلار و تراز تجاري کشور منفي تر از اعداد ااعلام شده است.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.