‏1700 واحد بازرسي در اختيار اتاق‌هاي اصناف است

رييس بازرسي و اتاق اصناف ايران گفت:

در کليه اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌هاي کشور شاهد برگزاري بازرسي و نظارت اصناف هستيم که با اختصاص بودجه بيشتراين امر موجب تقويت اين واحد‌ها مي‌شود.‏
سيد حسين فرجي افزود: بايد واحدهاي بازرسي و نظارت واحدهاي صنفي به طور کامل به اتاق‌هاي اصناف و اتحاديه‌ها واگذار شود و اين نوع بازرسي حتي توسط ارگان‌هاي ديگري مانند وزارت صنعت معدن و تجارت انجام نشود.‏
رييس بازرسي و اتاق اصناف ايران، گفت: 1700 واحد بازرسي در اختيار اتاق‌هاي اصناف است در بعضي اتاق‌ها نيز بازرساني از طريق وزارت صنعت معدن و تجارت در اختيار واحد‌ها قرار گرفته است.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.