پایگاه تغییر اقلیم کشور تأسیس شود

شریعتمدار در هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران پیشنهاد داد:

گروه امورزیربنایی-رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با سخنرانی در نشست «مدیریت وقایع حدی (خشک‌سالی و سیل) و تغییر اقلیم» که هم‌زمان با «هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران» برگزار شد، پیشنهاد داد تا پایگاه تغییر اقلیم در کشور تأسیس شود.

به گزارش جهان اقتصاد، سیدمحمدحسین شریعتمدار در این نشست بر لزوم تهیه و تدوین برنامه مدیریتی و اجرایی به‌منظور مدیریت وقایع حدی با استفاده از تجارب جهانی و نگرشی جامع و همگانی با به‌کارگیری علوم و فناوری‌های جدید تأکید کرد و مشخص‌شدن نقش و وظایف سازمان‌‌ها، نهادها، ارگان‌‌ها، تشکل‌‌ها و کلیه ذینفعان را در این برنامه عملیاتی ضروری دانست.

رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران همچنین پیشنهاد داد تا به منظور هماهنگی و هدایت پروژه‌های ملی مرتبط با تغییر اقلیم و مدیریت وقایع مرتبط با آن، پایگاه تغییر اقلیم در کشور تأسیس شود. در همین زمینه، شریعتمدار از آمادگی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران برای همکاری در تاسیس این پایگاه خبر داد.

تدوین برنامه راهبردی جهت کنترل بحران، مدیریت و حکمرانی مطلوب آب، تدوین یک برنامه عملیاتی همه‌جانبه و مدون با به‌کارگیری کارشناسان خبره و بهره‌­گیری از تجارب عملی سایر کشورها، مدیریت خطرپذیری بااراده جمعی، پایش و ایمن­‌سازی از دیگر مباحثی بود که در نشست مدیریت وقایع حدی (خشکسالی و سیل) و تغییر اقلیم توسط دیگر سخنرانان حاضر در این نشست مطرح شد.

گفتنی است بررسی چالش‌های تغییر اقلیم جهانی و وقایع حدی شامل سیل، خشکسالی و امواج گرمایی و اثرات آن در بخش‌‌های آب و کشاورزی ایران محور برگزاری نشست مذکور بود که باهدف مدیریت ریسک در مواقع بحرانی، راهکارهای مدیریتی متناسب با هر یک از این وقایع توسط سخنرانان حاضر در نشست ارائه شد.

نظرات شما

×

Comments are closed.