بازار

علي فاضلي مجدد رئيس اتاق اصناف ايران شد
گروه بازار: در انتخابات داخلي اتاق اصناف ايران که (بیشتر…)
توليد کاشي و سراميک افزايش مي‌يابد
گروه بازار: اولين کنفرانس بين المللي کاشي، سراميک و چيني بهداشتي ايران، (بیشتر…)
برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار کشور ‏
گروه بازار: پانزدهمين نمايشگاه بزرگ دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار (بیشتر…)
فعاليت بيش از 400 انجمن حمايت از حقوق مصرف کننده در کشور ‏
ايلنا: رييس سازمان حمايت از حقوق توليد کننده و مصرف کننده گفت: (بیشتر…)
اتاق تعاون از تصويب تحقيق و تفحص استقبال مي‌کند
انتخابات اتاق تعاون که بايد در تاريخ مقرر يکم آبان برگزار شود (بیشتر…)
 دبير شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي گفت: (بیشتر…)
ثبات در قيمت گوشت قرمز تا پايان سال ‏
 رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي (بیشتر…)
اتاق اصناف همکار دولت در تنظيم بازار است
گروه بازار: رئيس اتاق اصناف ايران (بیشتر…)
افزايش صادرات مرغ براي منطقي شدن قيمت داخلي
معاون وزير جهاد کشاورزي گفت: (بیشتر…)
گروه بازار: يکي از مهمترين کمکهاي دولت به صادرکنندگان در شرايط کنوني تدوين برنامه صادراتي کشور و روشن کردن آينده براي صادرکنندگان ...
هجوم متقاضيان خريد تضميني شيرخام را دو روز به تاخير انداخت
 رييس سازمان مرکزي تعاون روستايي کشور، (بیشتر…)
خريد تضميني گندم به 7 ميليون تن نرسيد ‏
 رئيس سازمان مرکزي تعاون روستايي کشور (بیشتر…)