«نامم دیوار است»

 

مهدی بیرانوندروژمان-شاعر

مجموعه ( دیوار ) اثر فاخر شیرکوبی کس

نامم دیوار است

دیواری درمعبری عمومی

آه….چه شعارهاکه برمن نمی نویسند

(دیوار) شعری چندپهلو پربار و مبارز است از مجموعه ای زیبا و بی نظیر سروده یگانه مرد شعر جهانی کورد. همان که همانند احمدشاملو, پابلونرودا, فدریکوگارسیا, آدونیس شاعر, محمود درویش و یا ناظم حکمت، نام و شعرش پرچم و راهی برای شاعران واهالی قلم جهان است. دیوار را می توان اعتراض و حرف دل تمام مردمی خواند که زیر بار ظلم در خفقان و سکوتی تحمیلی بسرمی برند اما از فریاد آن بیم دارند.این شعر زیبا که در چهارچوب قانونی و حرفه ای شعر نو ویا مدرن سروده شده بازبانی شیوا هدف وحرف خودرا به مخاطبان می رساندوخیلی راحت دروجود ادبی آنان جابازمی کند.که این مزیت تمام اشعار شیرکوبی کس می باشد. دیوار به تنهایی یک کتاب تفسیر میخواهدچرا که کلمه به کلمه اش پراز مشت و درد است.مشت هایی که ازدل مردمانی خون گرم اماداغ دیده برمی خیزد. دیوار فریاد مادران و زنان و جوانان و خلقی زخم خورده کوردستان است آن هم درزمان استبدادخودکامه ی صدام حسین همان که نام برابری و برادری و عدالت رازیرسوال برد و چنگ درخاک پارس نهاد و آشیانه های مردمان مرزنشین کورد را خاکسترکرد.و دیوار چون ققنوس ازاین خاکستر از قلمی مبارز سربراورد و باتمام وجود فریادزد.

جدایی ازاین شعر که دریک مجموعه باهمین عنوان ازسوی نشرفصل پنجم آمده است پنجاه و هفت شعردیگرنیز با رنگ و بوی مردم و مبارزان وعشق کوردی جای داده شده است که بنظرمن باید آن را پنجاه و هفت گلوله نامید.این مجموعه زیبا توسط بابک زمانی عزیزترجمه و راهی بازارکتاب شده که تاکنون توانسته توجه علاقه مندان به شعر و ادب و البته آزادیخواه را بخود جلب کند.تاآنجاکه هرجادرشبکه های اجتماعی سطری ازآن باشدهزاران عقیده و فریاد درخصوص اش بیان شده است.حال نگاهی خواهیم داشت برسطرهای زیبای دیوار

نامم دیوار است

دیواری درمعبری عمومی/ درازایم به اندازه تنفراست وبلندایم به قامت خشم

آه…. چه شعارها که برمن نمی نویسند/ازصدشعار که برمن می نویسندیکی شان چیزی یادم نمی دهد

ازصد اعلامیه که برتنم می چسبانند

یکی شان دلخوشم نمی کند

دیروزبر سرتاسرم شعاری نوشتند….هنگامی که خواندمش سخت شرمم آمد

چراکه دیوار سرزمینی هستم که چنین دروغ هایی برمن می نویسند

به یاد شیرکوبی کس نماد قلم مبارز خلق کورد وتمام آزادی خواهان جهان

نظرات شما

×

Comments are closed.