موسسه تحقيقات علوم شيلاتي با فائو همکاري مي کند / اختصاص500 هزار يورو براي کمک به تنها جاندار درياچه اروميه

حيات آرتميا به عنوان تنها جانور درياچه اروميه از زمان کاهش آب اين درياچه و افزايش شوري آب با تهديد جدي روبرو شده است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، نابودي درياچه اروميه که حاصل اتفاقات متعددي است که بخشي از آن ناخواسته و بخشي ديگر نتيجه اقدامات اشتباهات است، موجب شده تا حيات تنها موجود زنده اين درياچه يعني آرتميا با تهديدي جدي روبرو شود.‏
به دنبال اين اتفاق موسسه تحقيقات علوم شيلاتي دست به کار شده تا با پرورش اين موجود که هم از منظرر محيط زيستي و هم از نگاه تجاي ارزشمند است در مناطق ديگر از نابودي آن جلوگيري کند.‏
در اين خصوص رئيس موسسه تحقيقات علوم شيلاتي در گفتگو با مهر گفت: ما براي احياي ذخاير آرتميا دو طرح تشکيل بانک سيست و بانک ژن آرتميا و طرح بازسازي ذخاير آن را پيشنهاد داده‌ و براي اجراي آنها درخواست 5ميليارد تومان اعتبار کرده‌ايم.‏
محمد پوركاظمي اظهار داشت: با توجه به اينکه دو سوم حجم آب درياچه اروميه کاهش يافته و شوري آن به بيش از 400 قسمت در هزار رسيده است، فعلا هيچگونه آرتمياي فعال و زنده در درياچه وجود ندارد و بيشتر به صورت سيست آرتميا در داخل بستر نمکي قرار دارند ضمن اينکه هيچ‌گونه بهره برداري از آن نمي‌شود.‏
وي اضافه کرد: براساس مطالعات انجام شده توسط مرکز تحقيقات آرتمياي درياچه اروميه تعداد سيست‌هاي ذخيره شده 10 الي 20 عدد در هر متر مکعب است.‏
پورکاظمي افزود: در همين راستا ما براي احياي ذخاير آرتميا دو طرح را پيشنهاد کرده‌ايم؛ طرح اول تشکيل بانک سيست و بانک ژن آرتمياست که ما براي آن درخواست 2 ميليارد تومان اعتبار کرده‌ايم و طرح دوم طرح 5 هکتاري بازسازي ذخاير آرتميا و احياي اين ذخاير است که براي آن نيز از محل اعتبارات درياچه اروميه درخواست 3 ميليارد تومان اعتبار نموده‌ايم.‏
وي با بيان اينکه طرح‌ها ارايه شده، در جلسات کارشناسي مورد بحث قرار گرفته و توسط کميته علمي استان و کشوري تاييد شده است، گفت: ما کميته علمي تخصصي احياي ذخاير آرتميا را تشکيل داديم، کليه متخصصين را از سطح کشور دعوت کرديم، تقسيم وظايف انجام شده و اين کميته بعنوان پشتيبان مرکز ما انجام وظيفه خواهد کرد.‏
رئيس موسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور با اشاره به اينکه در 10 هکتار از اراضي و استخرهاي دشت فسندوز تکثير و پرورش آرتميا انجام شده و نتايج خوبي نيز داشته است، گفت: ما مي‌خواهيم اين موضوع را اثبات کنيم که هر جا استخرهاي آب شور درحد 100 تا 180 قسمت در هزار وجود داشته باشد؛ مي‌توان آرتميا را پرورش داد.‏
پورکاظمي با اشاره به تفاهم نامه موسسه تحقيقات علوم شيلاتي و سازمان فائو افزود: طبق اين تفاهم نامه ما متعهديم سالانه حدود 500 هزار يورو به حساب فائو واريز کنيم تا بتوانيم کارشناسان و خبرگان آرتميا را کشورهاي مختلف جهان به اروميه بياوريم که بعنوان يک کادر فني کمک کنند دانش و تجربيات جهاني را در آنجا پياده نماييم و حتي بتوانيم به کشورهاي منطقه نيز کمک‌هاي علمي و فني کنيم.‏
وي اضافه کرد: در همين راستا از استان درخواست کرديم مبلغ 2 ميليون يورو از محل اعتبارات احياي درياچه اروميه در اختيارمان قرار دهند تا بتوانيم اين کار را عملي کنيم.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.