معرفی کتاب روش های سیاست پژوهی: سیاست پژوهان می توانند جهان را تغییر دهند

 

علیرضا ورچه-گروه فرهنگی

کتاب روش های سیاست پژوهی به نویسندگی آن مایشاک و ام.لین مارکوس و ترجمه دکتر محمود عبدالله زاده در انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی به چاپ رسیده است.

این کتاب در ۷ فصل گردآوری شده است که در ادامه به موضوعات آن اشاره خواهیم کرد.

فصل۱: ایجاد تغییر با سیاست پژوهی

در این فصل به زمینه سیاست پژوهی و نتایجی برای سیاست پژوهان و سفر دریایی سیاست پژوهی اشاره کرده است.

فصل ۲: شروع فرآیند سیاست پژوهی

این بخش به راهنمای ردیابی مرحله شروع، مرحله شروع فعالیت ها، ارائه کردنی های مرحله شروع مورد می پردازد.

فصل ۳:تلفیق مدارک موجود

در فصل سوم می توانید موضوعاتی همچون، راهنماهای پیگیری مسیرتان، فعالیت های مرحله تلفیق مدارک موجود و مرحله تلفیق ارائه کردنی ها را مطالعه کنید.

فصل ۴: یافتن مدارک جدید

در چهارمین فصل این کتاب مباحثی همچون، پیگیری راهنماهای مرحله یافتن مدارک جدید، فعالیت های مرحله یافتن مدارک جدید، ازائه کردنی های مرحله یافتن مدارک جدید مطرح می شود.

فصل ۵: طرح توصیه های سیاست گذاری

این فصل موضوعاتی همچون راهنماهای پیگیری مرحله طرح توصیه های سیاست گذاری، فعالیت های مرحله طرح توصیه های سیاست گذاری و طراحی ارائه کردنی مرحله ای را دنبال می کند.

فصل ۶: افزایش مشارکت ذی نفع

در فصل ششم این کتاب، مسائلی همچون راهنمای پیگیری مرحله افزایش مشارکت ذی نفعان، فعالیت های مرحله افزایش مشارکت ذی نفعان را نویسنده دنبال می کند.

فصل۷: اندیشیدن درباره سفر سیاست پژوهی

در آخرین فصل چکیده ای آورده شده که در نهایت نتیجه گیری می کند.

در بخشی از کتاب می خوانیم:

هدف از تالیف کتاب روش های سیاست پژوهی این است که کتابی الهام بخش باشد. امیدوارم وقتی که مطالعه کتاب را تمام می کنید، خواهید دانست که سیاست پژوهی خوب چیست، خواهید دانست چگونه این کار می تواند به ایجاد تغییر مثبت اجتماعی و سازمانی کمک کند، مهارت های لازم را برای انجام دادن سیاست پژوهی خوب خواهید داشت و تشوریق خواهید شد که حتی اگر سیاست پژوهی را به عنوان یک حرفه انجام نمی دهید، اما درباره مسائلی که برای شما مهم و معنی دار هستند سیاست پژوهی خوب انجام دهید. اگر، پس از مطالعه این کتاب، همه منابعی را که برای انجام دادن سیاست پژوهی خوب به تنهایی در اختیار نداشته باشید اما دانش و مهارت هایی را که یاد می گیرید باید کماکان به شما کمک کند تا مشاوران و یاران پژوهی خوبی را انتخاب کنید. به علاوه، شما باید بتوانید به دیگران در سفرهای سیاست پژوهی شان کمک کنید.

راه های زیادی برای تغییر جهان وجود دارند. کارآفرینان اجتماعی و کسب و کار جهان را با انجام دادن تغییر، دگرگون می کنند، یعنی، با مداخله در وضعیت موجود. سیاست گذاران(برای مثال، قانون گذاران ، سرمایه گذاران، اهدا کنندگان) جهان را با تصمیم گیری ها و با قرار دادن منابغ لازم(مثلا، دستور قانونی، تامین بودجه) برای موفقیت در اختیار کارآفرینان، تغییر می دهند. سیاست پژوهان نیز می توانند جهان را با تغییر دادن اذهان مردم تغییر دهند. سیاست پژوهان می توانند از ابزارهایی که در این کتاب برای اثر گذاشتن بر سیاست گذاران،کارآفرینان و مردم گرفتار شرح داده شده اند استفاده کنند و آنان را ترغیب کنند تا با روش های مبتنی بر شواهد و مدارک، معنی دار و مسئولانه عمل نمایند. سیاست پژوهان، با تلفیق آنچه درباره مسائل و راه حل ها می دانند، با به دست آوردن مدارک و شواهد جدید درباره چیزهایی که برای آنها شناخته شده نیست، با طراحی توصیه هایی برای عمل و با درگیر کردن کردن ذی نفعان می توانند برای راه حل هایی جدید و خلاق که مشکلات را بدون آفریدن مشکلاتی بدتر حل کنند خوش بینی ایجاد کنند و آن را به کار اندازند. سیاست پژوهان می توانند تفاوتی ایجاد کنند.سفر خوش!

این کتاب در ۱۷۷ صفحه و به قیمت ۱۶۰۰۰ تومان به فروش می رسد.

نظرات شما

×

Comments are closed.